Fødselsskader - Får du erstatning?

En mann gir en smukk til en baby. Foto

Vanligvis forløper en fødsel uten alvorlige komplikasjoner. Dessverre ikke alltid. De valgene som helsepersonellet tar, kan avgjøre om barnet blir friskt eller får en varig fødselsskade. Mer om fødselsskader, erstatning og Norsk pasientskadeerstatning leser du om i denne artikkelen.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/02/2022

Hva er fødselsskade?

Med fødselsskade menes skade som oppstår før, under eller like etter en fødsel. En fødselsskade kan enten påføres mor eller barn.

Nesten alle svangerskap/fødsler skjer heldigvis uten at det oppstår skade. Ved enkelte svangerskap og fødsler oppstår det likevel uforutsette situasjoner som helsepersonellet må løse der og da.

Vi ser at helsepersonellet i slike situasjoner av og til gjør feilvurderinger som kan få fatale følger for barnet, men som også kan medføre skader på mor.

Hva er de vanligste fødselsskadene på barn?

De vanligste skadene på barn i forbindelse med svangerskap/fødsel er oksygensvikt og plexusskade.

Hvilke skader kan mor påføres i forbindelse med en fødsel?

En skade på mor kan f.eks være nerveskade etter anestesi, infeksjon i forbindelse med keisersnitt eller skade på endetarmsmuskel i forbindelse med vaginal fødsel.

FAKTA!
I 2020 mottok NPE krav om erstatning i 56 fødselsskadesaker (skade på barn). Det ble gitt medhold i 14 saker. Samlet erstatningsutbetaling i fødselsskadesaker med skade på barn i 2020 var på 101 millioner kroner.

Når har du krav på erstatning ved fødselsskade?

Rett til erstatning forutsetter:

 1. ansvarsgrunnlag (svikt)
 2. årsakssammenheng mellom svikten og skaden
 3. økonomisk tap som følge av skaden

Reglene om erstatningsansvar ved fødselsskade finner du i pasientskadeloven § 2. Det grunnleggende vilkåret er at det foreligger en svikt ved fødselshjelpen.

Ved vurderingen av om det foreligger svikt, sammenlignes oppfølgingen under svangerskapet og fødselshjelpen med alminnelig god praksis. Barnet og/eller du har derfor kun krav på erstatning i de tilfellene der skaden på barnet eller skaden på deg skyldes et avvik fra vanlig god svangerskapsoppfølging og/eller fødselshjelp.

I tillegg til at det må foreligge svikt ved helsehjelpen, må skaden skyldes svikten. Dette er kravet til årsakssammenheng. Dersom skaden(e) ville oppstått uavhengig av svikten, har verken du eller barnet krav på erstatning.

Kravet til at fødselsskaden må ha medført økonomisk tap kommer sjelden på spissen i fødselsskadesaker der barnet er skadet – dette fordi de økonomiske konsekvensene som regel er svært store.

NPE innhenter vurderinger fra sakkyndige. Disse tar stilling til om svangerskapsoppfølgingen/fødselshjelpen har vært slik en kan forvente. Denne vurderingen skal foretas av en spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Dersom svangerskapsoppfølgingen også har foregått hos fastlegen skal vurderingen også foretas av en spesialist i allmennmedisin. Hvorvidt en eventuell svikt har medført en skade på barnet skal vurderes av en spesialist i barnesykdommer.

Gitt det er snakk om skade på mor er det en spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer som skal vurdere hvorvidt det foreligger årsakssammenheng mellom en eventuell svikt og anført skade.

I realiteten avgjør de sakkyndige om du og/eller barnet har krav på erstatning. Vi erfarer at både de sakkyndige og NPE gjør stadig feil.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å kommentere den sakkyndige vurderingen som NPE har innhentet, samt passer på at spørsmålene er stilt til riktig spesialitet.

Hvordan beregnes erstatningen?

En fødselsskade kan innebære alt fra små til de helt store skader. Dersom det foreligger en godkjent fødselsskade som har medført skade på barnet, har barnet krav på å få erstattet hele sitt økonomiske tap som følge av skaden. Dersom du er påført en skade har du krav på å få dekket ditt økonomiske tap som følge av skaden.

Hva er konsekvensen av å få en avgjørelse fra NPE om at det foreligger en fødselsskade hos barnet som følge av svikt ved ytelsen av helsehjelp?

Dersom barnet ditt blir alvorlig skadet vil en erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning bidra til å tilrettelegge resten av barnets liv.

Erstatningen størrelse kan variere fra små beløp til opp mot 15 millioner kroner ved de alvorlige fødselsskadene.

Eksempel på erstatningsposter ved fødselsskader hos barn:

 • Tap av livsutfoldelse (menerstatning)
 • Tap av ervervsevne (inntektstap)
 • Utgifter til tilpasning av bolig (mor/fars bolig samt egen bolig i fremtiden)
 • Utgifter til assistent/ledsager
 • Transportutgifter
 • Utgifter til medisiner, lege, fysioterapeut

Erstatningen skal supplere de offentlige ytelser som barnet har krav på. Der er først når det offentlige tilbudet ikke er tilstrekkelig, at det kan kreves erstatning. Erstatningen kalles derfor ofte supplementserstatning.

Eksempel på erstatningsposter ved fødselsskader hos mor:

 • Tap av livsutfoldelse (menerstatning)
 • Tap av ervervsevne (inntektstap)
 • Utgifter til medisiner, lege, fysioterapeut
 • Redusert evne til arbeid i hjemmet
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vil hjelpe deg slik at du og barnet ditt får utbetalt den erstatningen dere har krav på.

Hvem avgjør erstatningskravet?

Krav om erstatning fremmes for NPE. NPE utreder saken og tar stilling til om det foreligger rett til erstatning (foreløpig avgjørelse) eller ikke (negativt ansvarsvedtak).

Dersom utfallet blir at NPE fatter en foreløpig avgjørelse om at det foreligger en pasientskade som følge av svikt ved ytelsen av helsehjelp, begynner NPE arbeidet med å fastsette erstatningens størrelse. Blir utfallet et negativt ansvarsvedtak, kan dette påklages til Pasientskadenemnda (PSN).

Også vedtak fra NPE som gjelder erstatningens størrelse kan påklages til PSN.

Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket fra Pasientskadenemnda, kan du ta saken til domstolen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi stiller de kritiske spørsmålene som vi mener NPE må besvare for å ta stiling til om du og/eller barnet ditt har krav på pasientskadeerstatning.

4 typiske vurderinger i en fødselsskadesak

 1. Valg av sakkyndig kan ha stor betydning for utfallet av saken. Er det spesialist i fødselshjelp som er best egnet til å vurdere saken, eller er det kanskje spesialist i nyfødtmedisin? Hvordan bør spørsmålene til den sakkyndige utformes?

 2. Hvordan skal sviktbestemmelsen forstås? Hva sier for eksempel forarbeidene og rettspraksis om innholdet av sviktbestemmelsen?

 3. En rekke medisinske spørsmål:
  • Har mor og fosteret fått forsvarlig oppfølging under svangerskapet?
  • Var håndteringen ved innkomst i forbindelse med fødsel korrekt?
  • Skulle fødselen vært igangsatt på et tidligere tidspunkt?
  • Skulle andre forløsningsmetoder vært valgt?
  • Ble selve forløsningen gjennomført i tråd med god praksis?
  • Fikk barnet forsvarlig og god oppfølging de første levetimene?
  • Ble nødvendige undersøkelser/tester av barnet gjennomført?
  • Ble resultatene fra undersøkelsene /testene korrekt vurdert?
  • Ble det iverksatt riktig tiltak på bakgrunn av testresultatene og barnets kliniske tilstand?
  • Årsakssammenheng. Skyldes barnets skade den påviste svikten ved fødselshjelpen, eller har skaden årsak i andre forhold som sykehuset ikke kan klandres for?

 4. Kommentarer til den sakkyndige uttalelsen
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å kommentere de sakkyndige uttalelsene herunder stille spørsmål ved vurderingene de sakkyndige foretar.

Bør du bruke advokat ved fødselsskade?

Saksbehandler i NPE må ta stilling til en rekke spørsmål av betydning underveis i behandlingen av en fødselsskadesak. Det kan være detaljer som skiller mellom et positivt og et negativt utfall.

Spørsmålet du må stille deg er om du ønsker at NPE skal foreta disse vurderingene uten innblanding fra advokat.

Vår erfaring er at når sakskomplekset er så sammensatt og komplisert som det er ved fødselsskadesaker, kan det ha avgjørende betydning at en advokat taler barnets sak helt fra erstatningskravet fremmes for NPE.

Får du dekket utgifter til advokat ved fødselsskade?

NPE dekker som hovedregel ikke utgifter til advokat før det er akseptert at barnet er påført en fødselsskade som gir rett til erstatning. Unntaket er når barnets verger (normalt foreldrene) ikke behersker norsk eller har andre utfordringer med kommunikasjon f.eks på grunn av kognitive problemer.

✔ Når det foreligger rett til erstatning, dekker NPE dine utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Ved klage til Pasientskadenemnda, dekkes som hovedregel ikke dine utgifter til advokat. Dersom Pasientskadenemnda omgjør NPEs vedtak, dekkes dine nødvendige utgifter til advokat.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Advokaten bistår deg med å påklage et vedtak til Pasientskadenemnda

Ved søksmål dekkes som utgangspunkt ikke dine utgifter til advokat. Mange har forsikring som dekker deler av egne utgifter til advokat.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Advokaten skriver stevning og prosederer saken din i domstolen.

Dersom din eller husstandens samlede inntekt er under et visst nivå, kan du også ha krav på fri rettshjelp. Vinner du frem i domstolen vil motparten normalt bli dømt til å dekke dine utgifter i forbindelse med søksmålet.

Vi kan bistå deg med følgende:

 • Utarbeide en skademelding til NPE
 • Gjennomgå journaldokumentasjon
 • Kommentere uttalelser fra sakkyndige og innklaget behandlingssted
 • Utforme et erstatningskrav
 • Kommentere et erstatningstilbud fra NPE

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Ingrid B
Pasientskadeforeningen banner. Foto

"Mottok uvurderlig hjelp/oppfølging vedr min yrkesskadesak av Karin Pauline Gjerlaug. I forhold til opprinnelige tilbud fra forsikringsselskapet, mestret hun å øke oppgjøret med over 100% Igjen tusen takk til Advokat Gjerlaug for avgjørende innsats."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med NPE.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med NPE, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater