Oppreisningserstatning etter trafikkskade

En mann kjører en varebil. Foto

Den som får en personskade etter trafikkulykke kan i enkelte tilfeller kreve oppreisningserstatning – i tillegg til andre erstatningsposter. Oppreisningserstatning er ment å være en erstatning for tort og svie, der den som har forårsaket ulykken kan klandres for denne ut over det vanlige.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
01/03/2023

Hva er oppreisningserstatning?

Hjemmelen for oppreisningserstatning i sivile saker finnes i skadeerstatningsloven § 3-5. Oppreisningserstatningen skal dekke et ikke-økonomisk tap, og tjener to hovedformål; som plaster på såret for den skadelidte og som en straff for skadevolder.

Oppreisningserstatning er en tilleggspost hvor skadelidte får erstatning for skadevolders forsett eller grove uaktsomhet. Det er altså ikke en erstatningspost som er aktuell i alle erstatningssaker, men det kan fremsettes krav om oppreisningserstatning i tillegg til krav om erstatning for økonomiske tap.

Godt å vite!
Det kan innvilges oppreisningserstatning for både fysiske og psykiske krenkelser.

Kan du kreve oppreisningserstatning for tort og svie?

Hvis den som forårsaket trafikkulykken opptrådte grovt uaktsomt eller forsettlig, kan du ha krav på oppreisningserstatning for tort og svie. Dette kan for eksempel være hvis du blir påkjørt mens du krysser fotgjengerfelt. Oppreisningserstatningen kommer som et tillegg til de andre erstatningspostene, og kan for ulykker som har skjedd fra og med den 01.07.2009 kreves fra det ansvarlige forsikringsselskapet.

For ulykker som har skjedd før den 01.07.2009, kan du ikke kreve dette fra det ansvarlige forsikringsselskapet. Du er da henvist til å kreve dette av bilføreren som forårsaket bilulykken. Staten har også i gitte tilfeller akseptert å ta ansvar for å betale oppreisning. Dette kom som en følge av en uttalelse fra EFTA-domstolen.

Er det krav om strafferettslig ansvar for å få oppreisningserstatning?

Det er den skadelidte som har bevisbyrden for at vilkårene for oppreisningserstatning er oppfylt. Det er imidlertid ikke noe krav om at skadevolder strafferettslig kan stilles til ansvar, normalt er det tilstrekkelig med sannsynlighetsovervekt.

Dersom det dreier seg om en voldsoffersak, hvor man krever erstatning fra Kontoret for Voldsoffererstatning, er det også et krav om at forholdet må være anmeldt. Det er ikke et krav om at anmeldelsen fører til strafforfølgelse.

Les mer på voldsoffererstatning.no: Kontoret for Voldsoffererstatning

Hvordan kan oppreisningserstatning kreves i ulike sammenhenger?

Krav om oppreisningserstatning kan fremsettes i sivilt søksmål, direkte mot skadevolder eller gjennom andre organer som eksempelvis Kontoret for Voldsoffererstatning eller forsikringsselskap.

I visse forhold, spesielt i saker om voldsoffererstatning og trafikkskadesaker, er oppreisningserstatningen tatt inn i dekningen. Det er altså ikke nødvendig å kreve oppreisningserstatning direkte fra skadevolder i slike tilfeller.

Hvordan utbetales oppreisningserstatning?

Oppreisningserstatningen utbetales som en engangssum, ofte fastsatt etter rettens eller nemndas skjønn.

Det er mange faktorer som er med på å fastlegge oppreisningserstatningen, deriblant handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, og om handlingen bærer preg av misbruk, særlig smerte eller særlig krenkelse.

Oppreisning til etterlatt

Dersom skaden har ført til at den skadelidte har dødd kan skadevolder bli pålagt å betale oppreisningserstatning til avdødes ektefelle, samboer, barn eller foreldre.

Dersom det er flere etterlatte skal oppreisningserstatningen fordeles med en sum til hver etterlatt.

Har du krav på oppreisningserstatning etter trafikkulykke?

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Les vår artikkel om hvordan forsikringsselskapene vurderer personskader.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr. vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Bli kjent med våre trafikkskadeadvokater i dag.

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå.

Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Ha kontakt med ansvarlig forsikringsselskap
 • Innhente og vurdere dokumentasjon i saken
 • Vurdere årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet
 • Vurdere spesialistvalg
 • Forhandle om erstatningsnivået
 • Vurdere eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet
Sitat Nils2

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater