Påkjørsel bakfra

Arbeidsrettsadvokater no headerbilder 8

Ved påkjørsel bakfra kan du bli påført nakkeskade. Ordet whiplash betyr piskesnert og beskriver en skademekanisme hvor hodet kastes plutselig og raskt bakover for deretter å bli kastet forover igjen. Denne skadetypen kan typisk forekomme ved påkjørsel bakfra.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
02/07/2021

Hva er nakkesleng?

På norsk benyttes ofte uttrykket nakkesleng om whiplash-skader. Ved påkjørsel bakfra vil fører, eventuelt passasjerer, i den påkjørte bilen få nettopp denne "piskesnert" bevegelsen i nakken. Dette da hodet ved påkjørsel bakfra blir kastet raskt bakover for deretter å bli kastet forover igjen.

Nakkesleng kan oppstå også i andre situasjoner enn ved trafikkulykker, for eksempel ved idrettsskader o.l., men mest utsatt for nakkesleng er nok trafikanter. Ved kø-kjøring kan det være tilstrekkelig med noen sekunders uoppmerksom før en påkjørsel bakfra finner sted og fører, eventuelt passasjer/er, i den påkjørte bilen kan være påført whiplash skade eller annen personskade.

Symptomer på nakkesleng

Påkjørsel bakfra (nakkesleng) kan medføre at nakkemuskler, bindevev, leddbånd mm som holder nakkevirvlene sammen, strekkes så mye at de kan bli overstrukket og tar skade.

Symptomer kan være:

 • Sterke smerter
 • Tiltagende nakkestivhet
 • Nedsatt bevegelighet
 • Hodepine
 • Konsentrasjonsvansker
 • Svimmelhet
 • mm.

Smerter kan også oppstå i både bryst-/kors- rygg da det ikke er bare nakken som er utsatt ved påkjørsel bakfra, men hele ryggsøylen. Er det tale om store krefter/kraftig kollisjon, så kan hjernerystelse også oppstå.

Symptomene kan variere i intensitet, jo større krefter involvert, jo større er normalt plagene. Symptomene kommer enten akutt eller i løpet av de første timene/dagene etter skade-hendelsen.

Forekomst

Forekomsten av nakkesleng i Norge er først og fremst gjennom trafikkulykker. Også andre personskader oppstår gjennom trafikkulykker, men whiplash/nakkesleng er som nevnt den hyppigst forekommende.

Mange skadelidte etter påkjørsel bakfra opplever symptomer på nakkesleng i større eller mindre grad. Ca. 5-10 % rapporterer om kroniske plager fra nakken etter påkjørsel bakfra.

Nakkesleng og erstatning

Den typiske nakkeslengskaden innebærer skader av "bløtvev", muskler, leddbånd mm. At det er bløtvev som er skadet innebærer at skaden ikke er synlig ved røntgen/MR- undersøkelser. At skaden ikke er synlig ved slike tekniske undersøkelser betyr at det ikke foreligger objektive funn/objektive bevis for skaden, noe som innebærer et bevisproblem.

Fravær av objektive funn innebærer at det bare er skadelidtes subjektive beskrivelse av plager etter skadehendelsen som er "bevis" for at skade har oppstått.

En slik bevissituasjon er ofte problematisk og har ført til en rekke rettssaker etter påkjørsel bakfra hvor whiplashskader har vært tema. Det er også slik at det er skadelidte som har bevisbyrden.

Det betyr at det er skadelidte som må bevise at det foreligger en skade og at det er årsakssammenheng mellom skadehendelsen og skaden og mellom skaden og et økonomisk tap.

Gjennom Høyesterettspraksis har det utviklet seg en metode for å sannsynliggjøre/bevise årsakssammenheng mellom en skadehendelse og de aktuelle plagene. Det er særlig Høyesteretts dom Rt. 1998 s. 1565 som fastslår disse kriteriene.

Kriteriene er som følger:

1. Ulykken må ha skadeevne. Dersom det er tale om svært lav hastighetsendring (max 10 km/t) vil det neppe ha vært tilstrekkelig krefter i sving til at varig skade kan ha oppstått

2. Det må foreligge akuttsymptomer. Plagene må ha vært så betydelige at man har oppsøkt lege, legevakt e.l. i løpet av de tre første døgn (72 timer) etter ulykken. Det er naturlig å tenke seg at jo større krefter som er involvert, jo større er plagene som oppstår.

3. Det må foreligge brosymptomer. Nakkeplager som er så alvorlige at de vil etterlate varige plager vil gi vedvarende plager helt fra akuttstadiet. Brosymptomer er at de aktuelle plagene er notert i legejournal (eventuelt hos andre behandlere) med jevne mellomrom helt fra akuttfasen og frem til en senfase. Journalnotater med brosymptomer vil være bevis for at plagene har vedvart helt fra akuttfasen og frem til en mulig kronisk senfase 1-2 år senere.

4. Forenlighetskriteriet er fjerde og siste kriteriet. Forenlighet innebærer at plagene/sykdomsbildet må være forenlig med hva man vet om slike skader (allment akseptert medisinsk viten). Typisk utvikling av en traumatisk påført skade er at skaden gir mest plager innledningsvis og at plagene avtar frem til en kronisk senfase. Dersom plagene derimot øker på, for eksempel ett år etter ulykken, så er en slik skadeutvikling ikke forenlig med hva man vet om hvordan slike skader typisk utvikler seg.

Disse vilkårene er kumulative. Det vil si at alle må være oppfylt for at det skal kunne konkluderes med årsakssammenheng mellom trafikkulykken og de aktuelle nakkeplagene.

Etter en skade, påkjørsel bakfra eller annet, er det mange som ikke oppsøker lege/helsevesen, men heller forsøker å stå på som vanlig. De presser seg for eks. til å gå på arbeid tross plagene. Mange har en høy terskel for å søke lege etter en skade. Da kan man imidlertid havne i en vanskelig bevissituasjon.

Dersom man for eksempel ikke oppsøker lege i løpet av de tre første døgn etter en ulykke, så vil forsikringsselskapet man krever erstatning fra mest sannsynlig henvise til Høyesteretts-praksis og anføre at siden det ikke foreligger dokumentasjon på akuttsymptomer etter ulykken så er det ikke sannsynliggjort/bevist årsakssammenheng mellom ulykken og de aktuelle plagene og deretter avslå krav om erstatning.

Godt å vite!

Det er viktig at du går til lege eller behandler ofte, så selskapet kan se at du hele tiden har hatt de aktuelle plagene. Ellers risikerer du at forsikringsselskapet vil hevde at dine plager ikke skyldes ulykken, men andre forhold.

I saker etter påkjørsel bakfra (nakkesleng/whiplash) er det ofte behov for at det hentes inn en spesialisterklæring fra en lege med spesialistkompetanse som nevrolog eller fysikalsk medisin.

Spesialisten undersøker normalt skadelidte og gir en skriftlig vurdering av om spesialisten mener at de fire vilkårene listet opp ovenfor er oppfylt, og om det er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom trafikkulykken og nakkeplagene skadelidte har.

Bruk av advokat i saker etter påkjørsel bakfra

Erstatningsoppgjør etter trafikkulykker innebærer ofte kompliserte vurderinger innenfor både jus og medisin.

Det anbefales derfor å kontakte advokat dersom diskusjoner med forsikrings-selskapet oppstår i tilknytning til en erstatningssak.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Er du påført personskade etter påkjørsel bakfra, så har du krav på å få dekket utgifter til advokat under erstatningsutmålingen under bilansvarsforsikringen. Normalt betaler skadelidte selv ikke for advokatens arbeid; dette dekkes av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Bli kjent med våre trafikkskadeadvokater i dag.

Sitat Njaal

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Ha kontakt med ansvarlig forsikringsselskap
 • Innhente og vurdere dokumentasjon i saken
 • Vurdere årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet
 • Vurdere spesialistvalg
 • Forhandle om erstatningsnivået
 • Vurdere eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får gratis førstekonsultasjon
 • Du får informasjon om gangen i en personskadesak
 • Du får innledende råd og anbefalinger i din sak
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

"Får strålende veiledning i trafikkskadesak fra Line Ronander."

- Klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater