Hodeskade – erstatning

En person blir ført inn in en MR-maskin

Hodeskader kan f.eks. oppstå etter en trafikkulykke eller en yrkesskade. Får man en hodeskade som følge av en yrkesskade eller en trafikkulykke kan man ha rett på erstatning fra yrkesskadeforsikringen til arbeidsgiver eller ansvarsforsikringen til bilen. Denne artikkelen omhandler erstatning ved hodeskade.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
19/01/2022

Hva er en hodeskade?

Hodeskade er en skade mot hodet som følge av en ytre påvirkning. Det kan f.eks. være et slag mot hodet. Slag mot hodet kan gi kraniebrudd og/eller hjernerystelse eller blødning på innsiden av hodeskallen. Dette kan føre til trykk og klem mot hjernen som igjen kan gi skader.

Godt å vite!

Dersom du får en hodeskade kan du ha krav på erstatning.

Hvem får erstatning?

I Norge er alle motorvogner lovpålagt å tegne ansvarsforsikring og alle arbeidsgivere er lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Blir man påført en hodeskade etter en trafikkulykke eller yrkesskade har man rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til det ansvarlige kjøretøyet eller arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å vurdere om du har krav på erstatning for hodeskaden du er påført, og hva du har krav på i erstatning.

Hva er det viktig å gjøre dersom man tror at skadelidte kan ha fått en hodeskade?

Hodeskader har svært ulik alvorlighetsgrad. Den minst alvorlige formen kalles for hjernerystelse. Hodeskader kan også være svært alvorlige med brudd i kraniet og blødninger i hjernen. Hodeskader deles ofte inn i fire kategorier.

De fire kategoriene er:

 • Minimale hodeskader
 • Lette hodeskader
 • Moderate hodeskader
 • Alvorlige hodeskader

Ved små hodeskader er de vanligste symptomene:

 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Kvalme
 • Nedsatt hukommelse
 • Dårlig konsentrasjon

Dersom skadelidte får økende eller sterk hodepine, brekninger og nedsatt bevissthet, er dette symptomer på at skadelidte kan ha fått en alvorlig hodeskade. Dersom man mistenker at noen kan ha fått en hodeskade må lege kontaktes umiddelbart for bistand. Alvorlige hodeskader kan være dødelig.

Dersom plagene/skadene vedvarer og det blir en erstatningssak vil også forsikringsselskapet se på den medisinske dokumentasjonen som finnes fra tiden rett etter ulykken for å se hvilke skader/plager som er journalført.

Det er dermed også viktig for en mulig erstatningssak at man oppsøker lege direkte etter en ulykke hvor man mistenker at man kan ha fått en hodeskade.

Hva er konsekvensen av å ikke oppsøke lege?

Dersom skadelidte ikke har vært hos lege, legevakt, sykehus eller lignede i de første dagene etter ulykken vil forsikringsselskapet kunne bruke dette for å hevde at skadelidte ikke ble påført en hodeskaden i ulykken.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å sikre en riktig utredning og vurdering av din hodeskade, og om hodeskaden gir rett på erstatning.

Hva kan man få erstatning for?

Blir man påført en hodeskade etter en trafikkulykke eller arbeidsulykke kan man ha rett på erstatning for både økonomisk og ikke økonomisk tap.

Erstatningspostene man kan få erstatning for er:

 • Påført og fremtidig inntektstap
 • Påført og fremtidige merutgifter
 • Tapt hjemmearbeidsevne
 • Menerstatning
 • Noen ganger også oppreisning.

I det videre vil vi gjennomgå de ulike erstatningspostene som kan være aktuelle etter en hodeskade.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere hvilke av erstatningspostene som er aktuelle i din sak, og hva du har rett på i erstatning under de ulike erstatningspostene.

Menerstatning

Dersom man er påført en hodeskade etter en trafikkulykke eller yrkesskade, og som medfører at man får en varig og betydelig skade, kan man ha rett på menerstatning.

For å ha rett på menerstatning er det krav om at skaden/plagene gir skadelidte en medisinsk invaliditetsgrad på 15% eller mer. Menerstatning kalles erstatning for tapt livsutfoldelse og tanken bak menerstatningen er at skadelidte skal kunne bruke erstatningen til å kjøpe andre opplevelser, når fysisk utfoldelse blir vanskelig.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å vurdere om du har krav på menerstatning, og beregning av menerstatningen.

Påført inntektstap

Får skadelidte et inntektstap som følge av en hodeskade etter en trafikkulykke eller yrkesskade kan skadelidte ha rett på erstatning for påført inntektstap.

Erstatning for påført inntektstap er erstatning for inntektstapet skadelidte har fra ulykken skjedde og frem til endelig oppgjør av erstatningssaken. Det første året skadelidte er sykemeldt får skadelidte normalt sykepenger. For de fleste skadelidte så kompenserer sykepengene lønnstapet fullt ut.

Blir skadelidte syk utover 1 år får skadelidte, dersom vilkårene er oppfylt, innvilget arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspengene er vanligvis 66% av tidligere arbeidsinntekt. Det andre året skadelidte er sykemeldt har skadelidte som regel et inntektstap.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å vurdere om du har krav på erstatning for påført inntektstap, og beregning av tapet.

Fremtidig inntektstap

Får skadelidte en varig funksjonsnedsettelse og dermed reduserte fremtidige inntekter, har skadelidte krav på erstatning for fremtidig inntektstap. Fremtidig inntektstap beregnes for perioden fra erstatningssaken gjøres opp endelig og frem til pensjonsalder.

Ved trafikkulykker beregnes fremtidig inntektstap utfra forskjellen mellom det skadelidte ville tjent om personskaden ikke hadde skjedd og det skadelidte har hatt av inntekter/ytelser med skaden. Ved yrkesskade er erstatningen for fremtidig inntektstap standardisert og beregnes utfra skadelidtes alder, inntekt før skaden og uføregrad.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere om du har krav på erstatning for fremtidig inntektstap, og beregning av tapet.

Påførte og fremtidige merutgifter

Skadelidte har krav på å få dekket alle rimelig og nødvendige merutgifter skadelidte har på grunn av hodeskaden. Dette kan typisk være behandlingsutgifter og økte reiseutgifter utover det som vil bli dekket av NAV/ HELFO.

Dersom skadelidte er blitt påført en alvorlig hodeskade kan skadelidtes merutgifter bli betydelige.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å vurdere om du har krav på erstatning for merutgifter, og fremsette et begrunnet erstatningskrav til forsikringsselskapet.

Tapt hjemmearbeidsevne

Er det arbeid i hjemmet skadelidte gjorde før hodeskaden og som skadelidte etter hodeskaden ikke lenger kan gjøre, kan skadelidte ha rett på erstatning for tapt hjemmearbeidsevne. Tapt hjemmearbeidsevne kan f.eks. være at skadelidte ikke lenger kan gjøre tyngre husarbeid, vedlikehold av egen bolig og hagearbeid.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å vurdere om du har krav på erstatning for tapt hjemmearbeidsevne, og fremsette et begrunnet erstatningskrav til forsikringsselskapet.

Oppreisning

Hvis den som forårsaket ulykken har opptrådte grovt uaktsomt eller forsettlig, kan skadelidte ha krav på oppreisningserstatning for tort og svie.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere om du har krav på erstatning oppreisning, og fremsette et begrunnet erstatningskrav til forsikringsselskapet.

Få bistand av advokat ved personskade i trafikken

Alle hodeskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at skadelidte skal få den erstatningen skadelidte har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en hodeskade, noen ganger flere år.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Margrethe

"Er veldig godt fornøyd med hjelpen jeg fikk av Margrethe Hansen, i forbindelse med en yrkesskade."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.