Profesjonsansvarsforsikring

Portrett av en mann

Profesjonsansvar er det økonomiske ansvar som en takstmann, advokat, eiendomsmegler, revisor eller andre profesjonelle rådgivere kan pådra seg når de driver med rådgivning og veiledning i henhold til et oppdrag for en kunde. For å forsikre seg mot erstatningsansvar har de fleste profesjonsutøvere en profesjonsforsikring.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
13/05/2024

Hva er profesjonsansvarsforsikring?

En profesjonsansvarsforsikring er en forsikring som en profesjonell rådgiver kan tegne i et forsikringsselskap for å forsikre seg mot personlig erstatningsansvar, som rådgiveren kan komme i ved feil eller forsømmelse under utførsel av et oppdrag for en kunde.

Hvorfor bør du ha en profesjonsansvarsforsikring?

Dersom en profesjonsutøver gjør en feil eller forsømmelse i sitt arbeid, eksempelvis at en advokat ikke tar ut søksmål tidsnok, og klient taper sitt erstatningskrav som følge av foreldelse, kan advokaten bli ansvarlig for det økonomiske tapet som klienten påføres.

De økonomiske konsekvensene av feil eller forsømmelse ved rådgivning eller ved utførsel av et oppdrag kan bli store. Derfor har de fleste profesjonsutøvere en profesjonsansvarsforsikring for ikke selv å måtte dekke erstatningsansvaret.

Hva er konsekvensen av å ikke ha profesjonsansvarsforsikring?

Dersom rådgiveren ikke har en profesjonsansvarsforsikring blir rådgiveren selv erstatningsansvarlig dersom rådgiveren gjør feil eller forsømmelsen ved utførsel av et oppdrag for en kunde.

Er det lovpålagt å ha en profesjonsforsikring?

I en del yrker er det lovpålagt forsikringsplikt eller krav om sikkerhetsstillelse for å kunne dekke erstatningskrav. Det gjelder blant annet for advokater og eiendomsmeglere.

Hva skal til for å få erstatning fra en profesjonsansvarsforsikring?

Ansvarsgrunnlaget for profesjonsansvaret er normalt culpa.

Culpa vil enkelt sagt si at profesjonsutøveren/rådgiveren kunne og burde ha handlet annerledes.

Vurderingen er om rådgiveren kunne og burde handlet annerledes gjøres utfra de forventninger som kunden hadde, og utfra de forventningene som man normalt kan forutsette innenfor vedkommende bransje.

Ved vurderingen er det også relevant om rådgiveren har brutt etiske eller faglige retningslinjer, om forholdet ligger innenfor rådgiverens fagområde, om rådgiveren har tatt tilstrekkelig forbehold og om rådgiveren burde foretatt nærmere undersøkelser.

En advokat som bistår med en eiendomstransaksjon kan bli erstatningsansvarlig dersom eiendomsoverdragelsen utløser skatt og advokaten ikke har informert om dette, eller tatt uttrykkelig forbehold om at advokaten ikke bistår med skatterettslige spørsmål.

En profesjonsutøver blir normalt erstatningsansvarlig hvis kravene til faglig forsvarlig yrkesutøvelse er overtrådt, og den mangelfulle håndteringen av oppdraget påfører kunden et økonomisktap.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å vurdere om det er grunnlag for erstatning fra rådgiveren, og bistår deg med å kreve erstatning fra rådgiverens profesjonsansvarsforsikring.

Hvilken betydning har det at det foreligger en profesjonsansvarsforsikring?

At det foreligger en profesjonsansvarsforsikring vil nok i praksis medvirke til at profesjonsutøvere vurderes strengere, og at det skal mindre til før det anses at profesjonsutøveren har handlet erstatningsbetingende. Profesjonsutøveren/rådgiveren er forsikret mot tap under ansvarsforsikringen, mens kunden normalt ikke har det.

Kravet til aktsomhet for profesjonelle rådgivere er generelt sett strengt.

Selv om det foreligger en profesjonsansvarsforsikring så må det sannsynliggjøres at rådgiveren har utført feil eller forsømmelsen i sitt arbeid før du har rett på erstatning fra profesjonsansvarsforsikringen. Videre må det påvises at det er feilen eller forsømmelsen til rådgiveren som er årsaken til kundens økonomiske tap.

Dersom feilen rådgiveren har gjort ikke har medført et økonomisk tap for kunden har ikke kunden rett på erstatning fra profesjonsansvarsforsikringen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å fremme krav om erstatning under rådgiverens profesjonsforsikring.

Hva gjør du dersom du mener at en profesjonell rådgiver har gjort en feil eller forsømmelse i forbindelse med et oppdrag?

Dersom du mener at din rådgiver har påført deg et økonomisk tap som følge av feil eller forsømmelse ved utføring av et oppdrag så må du ta kontakt med rådgiveren og kreve erstatning.

Rådgiverens gir da normalt forsikringsselskapet hvor det er tegnet profesjonsansvarsforsikring informasjon om erstatningskravet. Deretter vurderer forsikringsselskapet om det foreligger erstatningsansvar.

Hva gjør du dersom du får avslag på erstatning fra profesjonsansvarsforsikring?

Dersom profesjonsansvarsforsikringen mener at rådgiveren ikke har gjort en feil eller forsømmelse i forbindelse med oppdraget for kunden, og/eller at feilen fra rådgiveren ikke har medført et økonomisk tap så får du avslag på erstatning under profesjonsansvarsforsikringen.

Får du avslag på erstatning under profesjonsansvarsforsikringen kan det normalt klages over avslaget til Finansklagenemnda eller det kan gjennomføres et søksmål.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å klage til Finansklagenemnda eller gjennomføre et søksmål mot profesjonsansvarsforeningen til rådgiveren.

Får du dekket utgifter for at en advokat bistår med å kreve erstatning under profesjonsansvarsforsikringen?

Det fleste har en innboforsikring. Under innboforsikringen kan du har rett på rettshjelpsdekning dersom du som privatperson har havnet i en tvist.

Har du rettshjelpsdekning vil du kunne få dekket deler av dine advokatutgifter for å angripe et avslag fra en profesjonsansvarsforsikring.

Hva gjør våre advokater for deg?

Våre advokater bistår med å vurdere om profesjonsutøveren har opptrådt uaktsomt ved utførsel av oppdraget og kan bistå med å kreve erstatning under profesjonsforsikringen.

Vi vil også bistå med å vurdere og sannsynliggjøre hvilket økonomisk tap du er påført som følge av uaktsomheten til den profesjonelle rådgiveren.

Bli kjent med våre advokater i dag

"Senioradvokat Margrete Hansen tok min sak. Profesjonell dame som kan sitt fag.
Samtidig må jeg si at jeg er meget imponert over hvor lett å forståelig hun forklarte meg hvordan hun ville jobbe vidre med saken.
Saken ble løst i rekordfart. Det ble en pen erstatning, som jeg er meget glad for i dag."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater