Oppreisningserstatning: Skadeserstatningsloven § 3-5:

Hockeykøller på en skøytebane. Foto

Blir skadelidte påført en personskade kan skadelidte ha rett på oppreisningserstatning, dersom skadevolder påførte skadelidte personskaden ved grov uaktsomhet eller forsett. Retten til oppreisning ved personskade og integritetskrenkelser står i skadeerstatningsloven § 3-5.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
01/08/2022

Hva er oppreisningserstatning?

Oppreisning er en erstatning som skal kompensere for tort og svie, og er erstatning for ikke-økonomisk tap.

Det er vilkår som må være oppfylt før man har krav på oppreisning. Etter ordlyden i skadeerstatningsloven § 3-5 beror det på domstolens skjønn om det skal tilkjennes oppreisning.

I rettspraksis er det imidlertid gitt utrykk for at skadelidte har krav på oppreisning hvis vilkårene i skadeerstatningsloven § 3-5 først er oppfylt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Dersom du mistenker at du har blitt utsatt for en grov uaktsom handling, hjelper våre advokater deg med å fremskaffe bevis for at handlingen var grovt uaktsom, og fremmer erstatningskrav ovenfor ansvarlig skadevolder.

Hvilke hensyn er bak oppreisningserstatning?

Det er flere hensyn bak bestemmelsen om oppreisning i skadeerstatningsloven § 3-5.

Et hovedhensyn er at oppreisningen skal ha en pønal funksjon.

Det andre grunnleggende hovedhensynet bak skadeerstatningsloven § 3-5 er prevensjonshensynet.

Kompensasjonshensynet og hensynet for å gi uttrykk for samfunnets misnøye med den skadevoldende hendelsen er også hensyn bak skadeerstatningsloven § 3-5.

Har skadevolder vært grovt uaktsom eller forsettlig?

Skadevolder må ha utvist kvalifisert skyld ved å ha handlet forsettlig eller grovt uaktsomt for at skadelidte skal ha rett på oppreisning. Skyldkravet knytter seg til atferden som skadevolder har utvist. Et krav om oppreisning må i utgangspunktet fremmes mot skadevolder.

I den senere tid er det imidlertid kommet inn en endring i bilansvarsloven § 4 som gjør at et krav om oppreisning kan kreves under bilens ansvarsforsikring.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å vurdere om vilkårene for oppreisningserstatning er oppfylt.

Når har du rett på oppreisningserstatning?

Skadeerstatningsloven § 3-5 gir anvisning på to situasjoner hvor skadelidte kan ha rett til oppreisning.

Den ene omfatter tilfeller der skadevolder forsettlig eller grovt uaktsomt har påført skadelidte en personskade.

Den andre situasjonen er regulert i skadeerstatningsloven § 3-5 første ledd, bokstav b. Bestemmelsen gir skadelidte hjemmel for å kreve oppreisning ved overtredelse av en del straffebud som er opplistet i skadeerstatningsloven § 3-3.

Oppregningen i skadeerstatningsloven § 3-3 er uttømmende. Det betyr at dersom skadelidte har blitt utsatt for en straffbar handling, men som ikke omfattes av skadeerstatningsloven § 3-3, må handlingen ha medført en personskade for at skadelidte har rett på oppreisning.

Forskjellen mellom situasjonen i skadeerstatningsloven § 3-5 bokstav a og b er at etter bokstav a må skadelidte påvise en konkret skade for å ha rett på oppreisning, mens det ikke kreves etter bokstav b. Grunnen til dette er at de opplistede straffebestemmelsene i skadeerstatningsloven § 3-3 normalt er egnet til å medføre skader av psykisk eller sosial karakter for skadelidte.

Dersom skadelidte omkommer som følge av en forsettlig eller grovt uaktsom krenkelse, kan skadelidtes ektefelle, foreldre, eller barn har rett til oppreisning etter skadeerstatningsloven § 3-5.

For de etterlatte skal oppreisningen kompensere for deres sorg og savn etter avdøde.

Skadelidte må være påført en personskade

Etter skadeerstatningsloven § 3-5 bokstav a må skadelidte være påført en personskade for å ha rett på oppreisning. I forarbeidene fremkommer det at det med personskade siktes til fysiske smerter, angst og psykisk lidelse, plager og ulemper ellers, lengre sykehusopphold, hindringer i normal livsførsel m.m.

Til forskjell fra vilkårene for å ha rett til menerstatning kreves det ikke at skaden er varig, betydelig eller av medisinsk art.

Både fysiske og psykiske personskader kan gi rett til oppreisning.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å fremskaffe dokumentasjon for å sannsynliggjøre at vilkårene for erstatning er oppfylt.

Hvordan foregår utmålingen av oppreisningen?

Etter skadeerstatningsloven § 3-5 skal oppreisningen fastsettes utfra hva rette finner rimelig. Bestemmelsen gir altså anvisning på en individuell utmåling, basert på en skjønnsmessig vurdering.

Hvilke skjønnsmomenter som skal vektlegges i vurderingen er først og fremst utviklet gjennom høyesterettspraksis og juridisk teori.

Sentrale elementer er krenkelsens karakter og partenes forhold.

Grovere krenkelser tilsier isolert høyere oppreisning enn mindre grove. Større grad av skyld taler isolert også for høyere oppreisning. Skadelidtes opplevelse av krenkelsen, krenkelsens skadevirkning, og partenes økonomisk forhold er også av betydning.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å få oversikt over erstatningsnivået på oppreisningserstatning, fremmer erstatningskrav på dine vegne og forhandler med ansvarlig skadevolder.

Hva innebærer normert oppreisning?

Praktisering av skjønnsmessige regler åpner for en omfattende prosess. Hensynet til å gi enklere og raskere oppgjør taler dermed for at utmålingen i noen typer saker fastsettes til normalbeløp.

I dag finnes det normering av oppreisningen for forsettlig voldtekt, grovt uaktsom voldtekt, forsettlig drap og grovt uaktsomt drag.

Normeringen gir et beløpsmessig utgangspunkt for utmålingen.

Normeringsbeløpet er ikke bindende, og oppreisningen i den enkelte saken kan settes høyere eller lavere avhengig av sakens konkrete faktum.

Det kreves imidlertid særlige grunner for å avvike normalbeløpene. I vurderingen av om det foreligger særlige grunner for å fravike normalbeløpet, vil krenkelsens art og alvorlighet, den alminnelige skaderisikoen og skadevolders økonomiske situasjon spille inn.

Øvrige erstatningsposter

Dersom man er påført en personskade vil det også være andre erstatningsposter enn oppreisning etter skadeerstatningsloven § 3-5 som kan være aktuelle.

Etter en trafikkulykke eller en voldshendelse så vil erstatningspostene menerstatning, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, tapt hjemmearbeidsevne og merutgifter kunne være aktuelle.

Bruk av advokat

Er man påført en personskade etter en bilulykke dekker bilens ansvarsforsikring rimelig og nødvendige utgifter for at en advokat bistår skadelidte med erstatningssaken.

Dersom man er påført en personskade etter en voldshendelse vil man kunne få dekket rimelig og nødvendige utgifter for bruk av advokat i erstatningssaken av Kontoret for voldsoffererstatning.

Vi er spesialister på personskade og vår erfaring er at det lønner seg å bruke advokat. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Christina

"Ingrid Moe Børseth har bistått meg med en pasientskadesak.

Hun har vært profesjonell, så vel som menneskelig og forståelsesfull. Nøyaktig, løsningsorientert og svært god på å lytte til meg og forstå saken.

Jeg har kun gode ord å si om Børseth og Codex og er evig takknemlig for jobben hun har gjort for meg."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater