Bilansvarsloven § 4: Grunnlaget for erstatning

Hvis du havner i en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning etter bilansvarsloven § 4. Denne bestemmelsen slår fast at "gjer ei motorvogn skade" kan du kreve erstatning fra det forsikringsselskapet hvor motorvognen er forsikret.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/07/2020

Vilkårene i bilansvarsloven § 4

For å ha krav på trafikkskadeerstatning etter bilansvarsloven § 4 må den aktuelle ulykkeshendelsen involvere en "motorvogn" som "gjer" "skade".

Vilkåret "motorvogn" er definert i bilansvarsloven § 3, og omfatter kjøretøy med motor som skal kjøres på bakken. Kjøretøy som går på skinner er ikke omfattet, og dette gjelder blant annet trikk. Eksempler på "motorvogn" er derfor bil, buss, moped, gressklippertraktor osv. I tillegg kan også el-sykler regnes som "motorvogn" hvis de har for høy motoreffekt og hastighet.

Når det gjelder "gjer"-kriteriet, har dette medført mange erstatningstvister og saker for domstolene. Noe av grunnen er at vilkåret kan skape mange tvilstilfeller.

Vilkåret inneholder for det første et krav om årsakssammenheng mellom skaden og motorvognen. For det andre har vilkåret en viktig begrensning fordi skaden må være påført av motorvognen som motorvogn. Det inneholder altså et aktivitetsmoment og vurdering av motorvognens egenskaper som motorvogn.

Et eksempel fra rettspraksis hvor gjer-kriteriet var sentralt, er den såkalte bagasjelukedommen (Rt. 2015 s. 1017). Saken gjaldt en passasjer som befant seg bak bilen, og ble truffet i hodet og skadet da sjåføren skulle lukke bagasjeluken. Spørsmålet var om hendelsen er dekket av bilansvaret jf. gjer-kriteriet.

Høyesterett vurderte at skaden var en naturlig konsekvens av bilens bruk til transportformål, og dens egenskaper. Retten konkluderte med at gjer-kriteriet i bilansvarsloven § 4 var oppfylt.

Det tredje vilkåret om "skade" i bilansvarsloven § 4, favner vidt. Det omfatter både fysisk og psykisk skade på person, samt skade på ting.

Hva bør jeg gjøre ved erstatningskrav etter bilansvarsloven § 4?

Hvis vilkårene i bilansvarsloven § 4 er oppfylt kan du ha krav på trafikkskadeerstatning. Du bør i så fall melde fra til forsikringsselskapet om trafikkulykken og skaden, med en gang og senest innen ett år.

I noen saker er det vanskelig å finne frem til forsikringsselskapet hvor skadevoldende motorvogn kan være forsikret. Det kan være mange ulike grunner til dette. Trafikkforsikringsforeningen (TFF) har ansvaret i trafikkulykkesaker hvor skaden er påført av ukjente, uforsikrede og utenlandske motorvogner.

Det er også sterkt anbefalt å oppsøke lege umiddelbart etter trafikkulykken. Dette er både for å få rask helsehjelp, og for dokumentasjon som senere kan bli viktig bevis i en erstatningssak. Dette gjelder særlig i bevisvurderingen ved nakkeslengsaker.

Det er mange viktige ting å huske på, og situasjonen oppleves ofte som vanskelig hvis du har blitt skadet i en bilulykke. Les mer om hvordan forsikringsselskapene vurderer en personskade her.

Våre personskadeadvokater har lang erfaring med slike saker, og kan bistå i din sak.

Krav på erstatning etter bilansvarsloven § 4

Du har som hovedregel krav på erstatning for ditt økonomiske tap som følge av trafikkulykken. Det betyr at du kan kreve kompensasjon for blant annet utgifter og inntektstap. Hvis skaden blir varig, kan du også ha krav på menerstatning for såkalt ikke-økonomisk tap. Denne kompensasjonen skal dekke redusert livsutfoldelse som følge av skaden. I noen trafikkskadesaker kan det også kreves oppreisningserstatning hvis skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt.

Bistand fra advokat i sak om bilansvar

Trafikkskadesaker om bilansvar kan by på kompliserte medisinske og juridiske spørsmål. Advokatene på vår personskadeavdeling har svært god kompetanse på slike saker, og det er anbefalt å få bistand av noen med særlig erfaring på det aktuelle området.

Det ansvarlige forsikringsselskapet skal dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand i personskadesaken.

Ta gjerne kontakt med en av oss i dag, for en uforpliktende samtale om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater