Bilansvarsloven § 2: Gjer-kriteriet

I Norge er alle motorvogner lovpålagt å ha ansvarsforsikring. Bilansvarsloven regulerer erstatningsansvar for skader som motorvogner "gjer". I bilansvarsloven § 2 er det gitt bestemmelser om når bilansvarsloven ikke kommer til anvendelse. I bilansvarsloven § 2 er det bestemt i hvilke situasjoner ansvarsforsikringen til motorvognen ikke er erstatningsansvarlig.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/07/2020

Krav om at det er motorvogn som "gjer" skade

I bilansvarsloven § 1 fremkommer det at bilansvarsloven gjelder erstatning for skade som motorvogn "gjer". Dersom motorvognen gjør skade er ansvarsforsikringen til bilen erstatningsansvarlig. I bilansvarsloven § 2 er det bestemt i hvilke tilfeller hvor motorvognen gjør skade, men hvor skaden ikke går inn under bilansvarsloven, og dermed heller ikke dekkes av bilens ansvarsforsikring.

Skader som ikke går under bilansvarsloven

Det er i bilansvarsloven § 2 første ledd nevnt i hvilke situasjoner skader som motorvognen gjør ikke faller inn under bilansvarsloven. Det fremkommer i bilansvarsloven § 2 at reglene i bilansvarsloven ikke kommer til anvendelser i tilfeller der skaden:

a) Kommer av at motorvognen er benyttet til annet enn kjøretøy

b) Er gjort mens motorvognen er forsvarlig frasatt utenfor gate, veg eller annet sted der allmenheten kan ferdes, eller

c) Er gjort når motorvognen er med i motorvognløp som blir hold på avstengte steder i samsvar med særlig politiløyve eller,

d) Er atomskade som går inn under lov om atomvirksomhet

Når det gjelder unntaket i bokstav a kan det som eksempel nevnes at dersom en kranbil gjør skade når støttelabbene er satt ned og kranbilen brukes som kran går ikke skadene som kranbilen gjør inn under bilansvarsloven. Kranbilen brukes da som annet enn kjøretøy, nemlig som kran. Gjør kranbilen skaden mens den kjører til og fra en heisejobb vil imidlertid skaden komme av at kranbilen blir benyttet som kjøretøy og falle inn under bilansvarsloven.

Under bokstav b dekkes ikke skader motorvognen gjør der skaden er gjort mens motorvognen er forsvarlig frasatt utenfor gate, vei eller annet sted der allmenheten kan ferdes. Det er krav om at motorvognene er forsvarlig frasatt. Det betyr altså at dersom motorvognen gjør skaden når den ikke er forsvarlig frasatt så går skadene motorvognen gjør inn under bilansvarsloven og forsikringsselskapet blir erstatningsansvarlig.

Det er videre krav om at motorvognene er forsvarlig frasatt utenfor gate, vei eller annet sted der allmenheten kan ferdes. Dersom motorvognen ikke er frasatt utenfor gate, vei, eller annet sted der allmenheten kan ferdes så faller skader som motorvognen gjør inn under bilansvaret. Dette selv om motorvognene er forsvarlig frasatt.

Under bokstav c er motorvogn som brukes i billøp unntak fra dekning under bilansvarsloven. Grunnen til dette er at lovgiver mente at den spesielle og store skaderisikoen som er ved slike billøp skal holdes utenfor bilansvaret.

Bilansvarsloven § 2 annet ledd

I bilansvarsloven § 2 annet ledd er det bestemt at dersom en uregistrert motorvogn gjør skade og motorvognen ikke skulle ha vært registrert eller ha kjennetegn etter vegtrafikkloven, går tilfellet inn under bilansvarsloven bare når skaden er gjort på gate, vei, eller annet sted der allmenheten kan ferdes eller at skaden kommer av at motorvognen er brukt der.

Motorvognene som faller inn under denne bestemmelsen er en nokså spesiell type motorvogner. Motorvognene må både være uregistrert, herunder uten kjennemerke, og ikke registrering eller kjennemerkepliktig. Som eksempel på en slik motorvogn kan nevnes traktor som er konstruert for mindre fart enn 20 km/t.

Bestemmelsen i annet ledd medfører at skader som denne typen motorvogner gjør som hovedregel ikke faller inn under bilansvarsloven. Det blir kun ansvar etter bilansvarsloven dersom skaden er gjort der allmenheten kan ferdes.

Også for disse motorvognene gjelder bestemmelsene i bilansvarsloven § 2 første ledd. Det betyr at dersom en uregistrert og ikke kjennetegn pliktig motorvogn har gjort skaden på et sted hvor allmenheten kan ferdes så faller ikke skaden inn under bilansvarsloven dersom motorvognen ble benyttet til annet enn kjøretøy.

En motorvogn kan gjøre skade som medfører at noen blir påført en personskade. Dersom man blir påført en personskade som følge av skade som en motorvogn "gjer", og skaden ikke faller inn under unntakene i bilansvarsloven § 2, kan skadelidte ha rett på erstatning for både økonomisk og ikke økonomisk tap fra motorvognens ansvarsforsikring. Det er en rekke ulike erstatningsposter som kan være aktuelle.

Erstatning for inntektstap

Ved en personskade kan man ha rett på erstatning for inntektstap. Erstatning for påført og fremtidige inntektstap fastsettes utfra en vurdering av hvilken inntekt skadelidte ville ha hatt uten personskaden, og hvilke inntekter/ytelser skadelidte har med personskaden.

Merutgifter

Ved en personskade etter en bilulykke kan skadelidte bli påført en rekke ulike merutgifter, som for eksempel utgifter til undersøkelser, behandling, rehabilitering, medisiner ol. Skadelidte rett på erstatning for rimelig og nødvendige merutgifter.

Tapt hjemmearbeidsevne

Dersom det er arbeid i hjemmet som skadelidte ikke lenger klarer å utføre som følge av personskaden har skadelidte rett på erstatning for tapt hjemmearbeidsevne. Det gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak for å avgjøre hvor mye skadelidte har rett på i erstatning for tapt hjemmearbeidsevne.

Menerstatning

Dersom man ved en trafikkulykke blir påført en varig og betydelig skade kan man ha rett på menerstatning. For å ha rett på menerstatning er det krav om at skadelidte har en medisinsk invaliditet på 15% eller mer.

Oppreisning

Dersom bilfører av den ansvarlige bilen har vært grovt uaktsom eller forsettlig kan skadelidte ha rett på oppreisning. Oppreisningens størrelse fastsettes utfra en helhetsvurdering hvor man blant annet legger vekt på handlingens objektive grovhet, skadevolders skyld, skadens omfang og varighet, samt skadelidtes egen oppfatning av skaden vedkommende er påført

Bruk advokat

Erstatning for personskade som følge av skade som motorvogn "gjer" fastsettes konkret i hver enkelt sak utfra personskadens konsekvenser for skadelidte. Den ansvarlige motorvognens ansvarsforsikring dekker rimelig og nødvendige utgifter for at en advokat bistår skadelidte med erstatningssaken. Vi har stor erfaring med personskadesaker. Ring oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater