Skadeserstatningsloven § 2-1: Arbeidsgiveransvaret

Design uten navn 23

Arbeidsgiveransvaret er hjemlet i skadeserstatningsloven § 2-1. Bestemmelsen pålegger arbeidsgivere et objektivt ansvar for skader voldt forsettlig eller uaktsomt av hans arbeidstakere. Arbeidsgiverens ansvar forutsetter at arbeidstakeren er ansvarlig etter den alminnelige skyldregelen. Både arbeidstaker og arbeidsgiver vil i dette tilfellet være ansvarlig.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
22/11/2021

Hvem er erstatningsansvarlig?

Arbeidstakeren er erstatningsansvarlig for egen skadeforvoldelse på skyldgrunnlag, mens arbeidsgiveren er ansvarlig på objektivt grunnlag etter skadeserstatningsloven § 2-1.

Etter arbeidsgiveransvaret blir arbeidsgiver ansvarlig for skade som ansatte gjør forsettlig eller uaktsomt.

Et ytterligere vilkår for å etablere arbeidsgiveransvar er at det foreligger et arbeidsgiver-arbeidstaker-forhold. Arbeidsgiver er ikke ansvarlig for skader forårsaket av selvstendig oppdragstakere.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Advokaten vurderer om du har grunnlag for å kreve erstatning fra arbeidsgiver, og hva du eventuelt kan kreves erstattet.

Kjerneområdet for arbeidsgiveransvaret er skader voldt i privat næringsvirksomhet. Arbeidsgiveransvaret har grense mot skader som oppstår som følge av at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med ut fra virksomhetens eller arbeidets karakter, jf skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 andre punktum.

Arbeidsgiverbegrepet

Arbeidsgiverbegrepet er legaldefinert i skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 2. Som arbeidsgiver regnes "det offentlige og en hver annen som i eller utenfor ervervsvirksomhet har noen i sin tjeneste".

Arbeidstakerbegrepet er legaldefinert i skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 3. En arbeidstaker er en person som "gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgivers tjeneste". Det avgjørende er den formelle posisjonen som ansatt, ikke om stillingen i praksis er fri og selvstendig.

Når det ikke foreligger en arbeidsavtale mellom arbeidsgiver og skadevolder, må det foretas en mer sammensatt vurdering.

Spørsmålet er da om det foreligger en relasjon som har de karakteristika som særkjenner et arbeidsgiver-arbeidstaker-forhold.

Realiteten er avgjørende, ikke hvilken betegnelse arbeidsrelasjonen måtte være gitt.

Momenter som taler for at det er snakk om en arbeidstaker, inkluderer blant annet:

 • Personen plikter å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll.
 • Personen arbeider i hovedsak for én arbeidsgiver.
 • Arbeidsgiveren har risikoen for arbeidsresultatet.
 • Vedkommende plikter å stille sin personlige arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver.
 • Arbeidsgiveren har ansvaret for å stille til rådighet maskiner, utstyr og materialer.
 • Arbeidstakerens vederlag utbetales som lønn eller annen periodisk ytelse som tilsvarer timene vedkommende har arbeidet.
 • Tilknytningsforholdet mellom partene har en stabil karakter og kan sies opp med bestemte frister.
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere om det foreligger et arbeidsforhold.

Selv om arbeidsgiver ikke kan pålegges arbeidsgiveransvar for oppdragstakeres skadevoldende handlinger, kan arbeidsgiver bli ansvarlig for egen uaktsomhet på skyldgrunnlag.

Som eksempel kan arbeidsgiver selv ha utvist uaktsomhet ved å velge å sette bort oppdraget til en ukvalifisert utøver, som grunnet manglende kvalifikasjoner skader en tredjepart.

Rekkevidden av arbeidsgiveransvaret

For å kunne kreve erstatning etter arbeidsgiveransvaret, må skaden være voldt "under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren", jf skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 første punktum.

Ansvaret er også negativt avgrenset ved at det "ikke [omfatter] skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet", jf skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 andre punktum.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Advokaten vurderer om arbeidstaker har gått utenfor det som det er rimelig å regne med, og bistår i forhandlinger med arbeidsgiver.

Vi bistår deg blant annet med:

 • Å vurdere om det kan kreves erstatning fra arbeidsgiver.
 • Å utrede saken.
 • Å forhandle med arbeidsgiver om en løsning.
 • Rettssak mot arbeidsgiver med krav om erstatning.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Margrethe

"Er veldig godt fornøyd med hjelpen jeg fikk av Margrethe Hansen, i forbindelse med en yrkesskade."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater