Skadeserstatningsloven § 5-1: Den skadelidtes medvirkning

Har forsikringsselskapet anført medvirkning til skaden? Ved skadelidtes medvirkning er det mange bestemmelser og vanskelige forhold som man må vurdere og ta stilling til.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/07/2020

Første ledd

Skadeserstatningsloven § 5-1 er den mest generelle bestemmelsen om skadelidtes medvirkning. Det følger av denne bestemmelsen at skadelidtes medvirkning, eller skadelidtes egen skyld, kan føre til at skadevolderes erstatningsansvar blir redusert eller faller helt bort. I praksis innebærer det at det foretas hel eller delvis reduksjon i erstatningsutbetalingene.

Det er gitt unntak for skadelidte som på skadetidspunktet ikke har fylt 10 år.

Det er et vilkår at det foreligger årsakssammenheng mellom skadelidtes uaktsomhet og skaden. Det innebærer at selv om skadelidte har opptrådt klanderverdig i anledning skadetilfellet, vil det ikke være grunnlag for reduksjon i erstatningen dersom skaden hadde inntruffet og fått i hovedsak samme omfang uansett.

Dersom forsikringsselskapet finner grunnlag for å redusere erstatningen etter skadeerstatningsloven § 5-1, vil man normalt reduserer erstatningen etter grove brøker.

Andre ledd

Det fremgår av bestemmelsens andre ledd at det anses som medvirkning at skadelidte "har latt være i rimelig utstrekning å fjerne eller minske risikoen for skade eller etter evne å begrense skaden."

Andre ledd gjelder ikke bare tiltak for å begrense skadeomfanget når skade først er oppstått. Bestemmelsen gjelder for eksempel også unnlatelse av å treffe sikkerhetstiltak for å hindre skade.

Tredje ledd

I henhold til bestemmelsens tredje ledd kommer reglene om medvirkning i første og andre ledd til anvendelse også ved medvirkning fra andre personer som den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren hefter for. Medvirkning fra en annen person skal her bedømmes på samme måte som om skadelidte selv hadde medvirket til skaden.

Få bistand fra advokat

Har du medvirket til skaden du har vært utsatt for vil vi anbefale at du tar kontakt med oss. Dette fordi erstatningssaker hvor medvirkning er anført byr på mange og vanskelige juridiske problemstillinger.

Våre advokater er spesialister på erstatningsrett og håndterer medvirkningssaker jevnlig. Vi kjenner til rettspraksis på området og er alltid oppdatert på rettsutviklingen. La oss hjelpe deg dersom forsikringsselskapet anfører medvirkning slik at du kan få den erstatningsutbetalingen du har krav på. Erstatningsutbetalingene blir gjennomgående høyere med profesjonell og dyktig bistand.

Et lite utdrag fra noen av våre saker og de resultater vi har oppnådd finner du her.

For mer informasjon om advokatutgifter se: Advokatutgifter

Ring oss gjerne på 02469 for å diskutere din sak. Den første telefonsamtalen med en av våre spesialiserte advokater er alltid gratis og uforpliktende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater