Skadeserstatningsloven § 1-2: Foreldres ansvar

Design uten navn 7

Foreldre har et erstatningsansvar for skader som deres barn volder. Foreldres erstatningsansvar står i skadeserstatningsloven § 1-2. Det er to ulike ansvarsgrunnlag i skadeserstatningsloven § 1-2. Det ene ansvarsgrunnlaget er det objektive foreldreansvaret i skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 2. Det andre ansvarsgrunnlaget er det skyldbaserte tilsynsansvaret i skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 1.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/01/2022

Det objektive foreldreansvaret

I skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 2 er det bestemt at uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil kr. 5.000,-for hver enkelt skadevolding.

Det betyr at foreldre selv om de ikke kan klandres for barnas skadevolding blir ansvarlig for skader som deres barn volder. Det objektive erstatningsansvaret omfatter den som etter barneloven anses som barnets mor eller far.

Det objektive foreldreansvaret etter skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 2 har et tak på 5000 kroner per skadehending. Det betyr at for at foreldrene skal bli erstatningsansvarlig for tap utover 5000 kroner forutsetter det at det finnes et annet ansvarsgrunnlag.

Beløpsgrensen på kr. 5.000 gjelder for hvert barn og for hver skadehendelse.

I begrepet «hver skadehendelse» ligger at den skadevoldende handlingen må ha skjedd på samme sted og til samme tid.

Dette objektive foreldreansvaret i skadeserstatningsloven § 1-2 er begrunnet i hensynet til prevensjon og gjenoppretting, i tillegg til at den alminnelige rettsfølelsen tilsier at foreldre bør erstatte mer dagligdagse skader som deres barn forårsaker.

ⓘ 
Rollen til advokaten

Rollen til advokaten er å vurdere om det er grunnlag for å kreve erstatning fra foreldrene for skade som deres barn har gjort.

Hva innebærer foreldres tilsynsansvar?

Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt foreldrene har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.

Skadeserstatningsloven § 1-2 bygger på det alminnelige skyldansvaret. Det kan ikke forventes at foreldre kontinuerlig skal følge med på hva eldre barn foretar seg. Har foreldrene ført et tilbørlig tilsyn med barnet blir de ikke erstatningsansvarlig for skader barnet volder.

Det pålegges kun erstatningsansvar for uaktsomme handlinger dersom foreldre ikke har ført tilbørlig tilsyn med sine barn.

Når det skal vurderes om en handling er uaktsom og gir rett på erstatning gjøres det en vurdering av hvordan en alminnelig fornuftig person ville ha handlet i samme situasjon som skadevolder befant seg i. Avvik fra denne handlemåte tilsier at personen har vært uaktsom og kan bli ilagt erstatningsansvar etter foreldres tilsynsansvar.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å fremme et begrunnet erstatningskrav til barnets foreldre. For brudd på foreldres tilsynsansvar.

For at foreldrene skal være erstatningsansvarlig etter skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 1 er det i juridisk teori antatt at det må foreligger ansvarsgrunnlag for barnet etter skadeserstatningsloven § 1.-1. Det betyr at foreldres tilsynsansvar etter skadeserstatningsloven § 1-2 normalt krever at skaden er voldt av barn i skolepliktig alder.

Foreldres tilsynsansvar kan medføre at foreldrene blir erstatningsansvarlig for personskade som deres barn påfører en annen.

Hva er konsekvensen av brudd på foreldres tilsynsansvar?

Ved brudd på foreldres tilsynsansvar kan foreldre bli erstatningsansvarlig for skade deres barn har gjort. Erstatningsansvaret er ikke beløpsbegrenset.

Hvilke erstatningsposter ved personskade er aktuelle?

Blir man påført en personskade kan man ha rett på erstatning for økonomisk og ikke økonomisk tap. De ulike erstatningspostene som kan være aktuelle er:

 • Påført og fremtidig inntektstap
 • Påført og fremtidige merutgifter
 • Tapt hjemmearbeidsevne
 • Menerstatning.

Erstatning for påført og fremtidige inntektstap fastsettes utfra en vurdering av hvilken inntekt skadelidte ville ha hatt uten personskaden, og hvilke inntekter/ytelser skadelidte har hatt med personskaden.

Ved en personskade kan skadelidte bli påført en rekke ulike merutgifter, som eksempelvis utgifter til undersøkelser, behandling, rehabilitering og medisiner. Skadelidte har rett på erstatning for rimelig og nødvendige, påførte og fremtidige, merutgifter som skadelidte har som følge av personskaden.

Dersom det er arbeid i hjemmet som skadelidte ikke lenger klarer å utføre som følge av skadene/plagene skadelidte har som følge av personskaden har skadelidte rett på erstatning for tapt hjemmearbeidsevne.

Blir skadelidte påført en varig og betydelig skade kan skadelidte ha rett på menerstatning. For å ha rett på menerstatning er det krav om at skadelidte har en medisinsk invaliditet på 15% eller mer.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi gjennomgår din sak og vurderer hvilke erstatningsposter som kan kreves erstattet.

Hvorfor bør du bruke advokat?

Erstatning etter en personskade må fastsettes konkret i hver enkelt sak utfra personskadens konsekvenser for skadelidte.

Vi har stor erfaring med personskadesaker. Ved en personskadesak vil vi undersøke om det finnes en ansvarsforsikring eller andre forsikringer som kan dekke dine utgifter for bruk av advokat. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Margrethe

"Gjelder yrkesskade.

Jeg fikk en veldig god hjelp av advokat Karin Pauline Gjerlaug. Hun fikk til en 100 % god løsning for meg. Hun holdt tett kontakt med meg, var alltid tilgjengelig og opptatt av saken min.

Jeg opplevde meg godt tatt vare på. Det ga meg en god trygghet. Skulle jeg ha behov for advokat igjen, ville jeg brukt Karin Pauline Gjerlaug."

- Klient i Codex

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.

 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.

 • Du får innledende råd og anbefalinger.

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.

 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.

 • Du når oss over hele landet og i utlandet.

 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.

 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.

 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.

 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.

 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.

 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.

 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater