Bruk av legespesialist i personskadesaker

I Stock 1204436286

Bruk av legespesialist i personskadesaken er nødvendig for å avklare årsaksvurderinger og skadeomfang mv. Å velge rett legespesialist kan være avgjørende for erstatningsresultatet i personskadesaken.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
10/09/2018

Standardmandat

Vurderingen fra legespesialisten baserer seg som hovedregel på et standard mandat for medisinsk sakkyndig ved forsikringsoppgjør etter ulykke (NOU 2000: 23). Mandatet er utarbeidet av Helse og omsorgsdepartementet.

Legespesialisten får oversendt mandatet, og sakens dokumenter. Vedkommende lege vil så innkalle deg til en undersøkelse og samtale, som danner grunnlaget for vurderingen fra legespesialisten (spesialisterklæring).

Spesialisterklæringen: Slik fungerer det

  • Spesialisterklæringen tar for seg din helse- og arbeidssituasjon før og etter ulykken.
  • Legespesialisten vil også gjennomgå faktiske forhold rundt ulykken, symptomutviklingen og nåværende helsetilstand.
  • I tillegg vil legespesialisten redegjøre for funn ved undersøkelsen, samt funn ved supplerende undersøkelser.
  • Endelig vil legespesialisten vurdere årsaksforholdene, varig medisinsk invaliditet, funksjon, og om du kan ha nytte ha ytterligere behandling.

Tidspunktet for spesialisterklæringen

Legespesialisten skal blant annet fastsette en varig medisinsk invaliditet for skaden. Dette med tanke på utmåling av menerstatning.

I og med at det er varige plager som skal fastsettes er det nødvendig at skaden er stabil før den vurderes av legespesialist. Med stabil menes at skaden er ferdig behandlet, og opptrening er foretatt, slik at det ikke lenger er utsikter til vesentlig bedring av skaden.

Normalt vil det ta omlag to år fra skaden skjer til skaden er stabil, men dette vil selvfølgelig variere med skadetype og behandlingsmuligheter mv.

Valg av legespesialist

Selskapet og den skadelidte (ved advokat) forsøker å komme til enighet om hvilken legespesialist det er hensiktsmessig å bruke i personskadesaken.

For det første er det viktig å bruke en lege som har spesialisering og kompetanse på aktuelle skade. Det er også normalt riktig å bruke en legespesialist som har erfaring med å skrive spesialisterklæringer i skadesaker.

Videre er det nødvendig at legespesialisten er nøytral. Det går på at legespesialisten ikke skal ha bindinger til noen av partene i saken.

Eksempel på mulige binder kan være dersom legespesialisten jobber for selskapet som intern rådgivende lege, eller dersom legespesialisten tidligere har behandlet deg.

Uavhengig av ovennevnte kan enkelte (tilsynelatende nøytrale spesialister) ha en tendens til å foreta vurderinger som er strengere ovenfor skadelidt enn hva som er riktig ut fra gjeldende rett.

For å sikre rett erstatning er det avgjørende å unngå bruk av slike spesialister i personskadesaken.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Bli kjent med våre trafikkskadeadvokater i dag.

Personskade advokat og quote 17

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

  • Vurdere spesialistvalg
  • Ha kontakt med ansvarlig forsikringsselskap
  • Innhente og vurdere dokumentasjon i saken
  • Vurdere årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet
  • Forhandle om erstatningsnivået
  • Vurdere eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

- Du får gratis førstekonsultasjon

- Du får informasjon om gangen i en personskadesak

- Du får innledende råd og anbefalinger i din sak

- Du får en vurdering av behovet for advokatbistand

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

"Får strålende veiledning i trafikkskadesak fra Line Ronander."

- Klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater