Spesialisterklæring: Bruk av legespesialist i personskadesaker

En lege sitter foran en skjerm og snakker i telefonen. Foto

Bruk av legespesialist i personskadesaken er nødvendig for å avklare årsaksvurderinger og skadeomfang (spesialisterklæring). Å velge rett legespesialist kan være avgjørende for erstatningsresultatet i personskadesaken. Men hvordan velger du egentlig riktig legespesialist for spesialisterklæring?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
27/02/2023

Hva er en spesialisterklæring?

Vurderingen fra legespesialisten baserer seg som hovedregel på et standard mandat for medisinsk sakkyndig ved forsikringsoppgjør etter ulykke (NOU 2000: 23). Mandatet er utarbeidet av Helse og omsorgsdepartementet.

Legespesialisten får oversendt mandatet, og sakens dokumenter. Vedkommende lege vil så innkalle deg til en undersøkelse og samtale, som danner grunnlaget for vurderingen fra legespesialisten (spesialisterklæring).

Spesialisterklæringen: Slik fungerer det

 • Spesialisterklæringen tar for seg din helse- og arbeidssituasjon før og etter ulykken.
 • Legespesialisten vil også gjennomgå faktiske forhold rundt ulykken, symptomutviklingen og nåværende helsetilstand.
 • I tillegg vil legespesialisten redegjøre for funn ved undersøkelsen, samt funn ved supplerende undersøkelser.
 • Endelig vil legespesialisten vurdere årsaksforholdene, varig medisinsk invaliditet, funksjon, og om du kan ha nytte ha ytterligere behandling.

Tidspunktet for spesialisterklæringen

Legespesialisten skal blant annet fastsette en varig medisinsk invaliditet for skaden. Dette med tanke på utmåling av menerstatning.

I og med at det er varige plager som skal fastsettes er det nødvendig at skaden er stabil før den vurderes av legespesialist. Med stabil menes at skaden er ferdig behandlet, og opptrening er foretatt, slik at det ikke lenger er utsikter til vesentlig bedring av skaden.

Normalt vil det ta omlag to år fra skaden skjer til skaden er stabil, men dette vil selvfølgelig variere med skadetype og behandlingsmuligheter mv.

Hvordan velge legespesialist?

Selskapet og den skadelidte (ved advokat) forsøker å komme til enighet om hvilken legespesialist det er hensiktsmessig å bruke i personskadesaken.

For det første er det viktig å bruke en lege som har spesialisering og kompetanse på aktuelle skade. Det er også normalt riktig å bruke en legespesialist som har erfaring med å skrive spesialisterklæringer i skadesaker.

Videre er det nødvendig at legespesialisten er nøytral. Det går på at legespesialisten ikke skal ha bindinger til noen av partene i saken.

Eksempel på mulige binder kan være dersom legespesialisten jobber for selskapet som intern rådgivende lege, eller dersom legespesialisten tidligere har behandlet deg.

Uavhengig av ovennevnte kan enkelte (tilsynelatende nøytrale spesialister) ha en tendens til å foreta vurderinger som er strengere ovenfor skadelidt enn hva som er riktig ut fra gjeldende rett.

For å sikre rett erstatning er det avgjørende å unngå bruk av slike spesialister i personskadesaken.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

Hva gjør våre advokater for deg?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Vurdere spesialistvalg
 • Ha kontakt med ansvarlig forsikringsselskap
 • Innhente og vurdere dokumentasjon i saken
 • Vurdere årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet
 • Forhandle om erstatningsnivået
 • Vurdere eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet

Bli kjent med våre personskadeadvokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater