Dom: Dykker, yrkesskade og erstatning

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/09/2018
INSTANS:Gulating lagmannsrett - Dom
DATO:2009-06-22
PUBLISERT:LG-2008-136002
KORT OM SAKEN:Dykker fra Nordsjøen fikk erstatning for yrkesskade (posttraumatisk stressyndrom, men også somatiske lidelser).

Våre advokater bistår deg å få yrkesskadeerstatning

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade.

Saken gjelder krav om erstatning under yrkesskadeforsikringsordningen.

Ved stevning av 6. juli 2006 gikk A til søksmål mot Yrkesskadeforsikringsforeningen med krav om erstatning for sykdom/skade som han hevdet å være påført som metningsdykker i Nordsjøen i perioden 1979 til 1982. Tingretten avsa dom i saken den 10. juni 2008 med slik domsslutning:

«1.Yrkesskadeforsikringsforeningen frifinnes.
2.Hver av partene bærer sine omostninger.»

Dommen er rettidig påanket til Gulating lagmannsrett av A. Ankeforhandling ble holdt i Stavanger tinghus fra 27. mars 2009 til 2. apri 2009. Den ankende part møtte med sin prosessfullmektig og ga forklaring. For ankemotparten møtte prosessfullmektigen. Det ble hørt forklaring fra ni vitner, hvorav fire partsoppnevnte sakkyndige vitner, samt forklaring fra rettsoppnevnt sakkyndig professor dr. med. Lars Weiseth, som også gjorde tjeneste som rettsoppnevnt sakkyndig for tingretten. Det ble foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken.

Sakens bakgrunn er nærmere redegjort for i tingrettens dom, som lagmannsretten viser til. Hovedtrekkene i saksforholdet er følgende:

Den ankende part gjennomgikk minedykkerutdanning under avtjening av militær førstegangstjeneste, og er senere utdannet som metningsdykker. Metningen består i at dykkeren i begynnelsen av hver arbeidsperiode settes under kompresjon tilpasset det trykk han skal arbeide under på større dyp, og holdes under trykk i trykkammer hele perioden ombord i dykkerfartøyet. Dykkeren kan dermed utføre arbeid i skiftturnus gjennom hele arbeidsperioden uten dekompresjon og kompresjon mellom arbeidsøktene.

Hans første oppdrag som metningsdykker fant sted i forbindelse med havariet av boligplattformen Alexander L. Kielland den 27. mars 1980, hvor han på kort varsel ble mobilisert og fikk som oppgave å lete etter og bringe opp omkomne mannskaper fra havbunnen.

Han var senere under sin virksomhet som metningsdykker utsatt for flere farefulle episoder, som er nærmere redegjort for i tingrettens dom, hvor det heter:

« I perioden 1979-1980 var han ansatt som dykker i Willco AS. Der opplevde han livstruende episoder. I forbindelse med utrustingen av Statfjord B i Gandsfjorden dykket han 40-45 meter for å gjøre arbeid under plattformens celler. Der ble han hektet fast i armeringsjern, men klarte ved egen hjelp å komme seg løs. I forbindelse med en annen episode samme sted hadde A et fall under vann på 20-30 meter, pga at han ikke fikk tak i slangen. Han måtte da hales raskt opp, og det ble foretatt behandling for trykkfallsyke. Ved en tredje episode samme sted ble han senket i en kurv under vann. Da oppstod det en feil, og han ble senket langt dypere enn det som var planen. I og med at A ikke selv ikke hadde noen dybdemåler var han totalt avhengig av at andre hadde kontroll over dykket.. Etter denne episoden ble dykket avbrutt og A ble dekomprimert.
(...)
I en kortvarig periode i 1980-1981 var A ansatt som dykker hos Dolphin Services AS. Han opplevde da en farefull episode i forbindelse med dykking under forsøket på å snu Aleksander Kjelland. Ballonger som var festet til Aleksander Kjelland løsnet og førte med seg As slange. Situasjonen ble avverget ved at ballongene gled av slangen.
I perioden våren 1981- høsten 1982 var A ansatt i Warton Williams Tylor JV. Der var det en episode med en ukontrollert forflytting av dykkeklokken mens A var inne i klokken. Dette medførte at klokken vippet og tok inn vann. Det ble dermed bare en liten luftlomme ved taket. Umbillical ble under denne episoden også nesten revet av. Det var ikke noe A kunne gjøre for å avverge situasjonen. Faren ble avverget ved at klokken falt på plass av seg selv.
På As siste tur som dykker offshore opplevde han flere livstruende situasjoner. Ved det ene tilfellet fikk A gasskutt mens han var ute i sjøen. Han hadde da ute en 140 meter slange som han måtte ta med seg tilbake til klokken. Vanligvis var det problem med å komme raskt tilbake til klokken, pga at slangen hektet seg opp, men denne dagen klarte A å komme raskt tilbake til klokken uten at slangen hektet seg opp. Hvis A hadde fått problem med slangen ville han omkommet pga mangel på gass.
Ved en annen hendelse på samme tur hadde wiren, til klokken som A oppholdt seg i, hektet seg fast. De fikk imidlertid lirket klokken opp til overflaten.
Ved den tredje hendelsen på denne turen fikk A melding, mens han var i vannet, å komme umiddelbart tilbake til klokken. Klokken ble heist rast opp til overflaten i henhold til nødprosedyre. Klokken ble imidlertid hengende i kranen, pga at båten hadde kollidert med plattformen. Det var fare for at båten skulle synke, og da ville dykkerne i klokken i realiteten vært fortapt. »

Etter arbeidsperioden som ble avsluttet i begynnelsen av september 1982, kom den ankende part ikke tilbake i virksomhet som metningsdykker.

I tiden deretter hadde den ankende part ulike arbeidsforhold. Frem til oktober 1984 arbeidet han som Diving Supervisor og senere som ROV Operator/Technician i selskapet Intersub Services AS. I perioden fra september 1984 til november 1985 arbeidet han, dels som selvstendig næringsdrivende, med dykkeoppdrag, inntil han ble sykmeldt i november 1985. Fra mai 1986 kom han igjen i arbeid, og arbeidet til februar 1988 som røkter ved smoltanlegg, og deretter frem til årsskiftet 1994 - 1995 som operatør innenfor oljeboringsvirksomhet. Hans siste arbeidsforhold var i selskapet Anticimex AS, hvor hans arbeid besto i skadedyrbekjempelse, herunder blant annet å legge ut rottegift hos virksomhetens kunder. Han maktet etter hvert ikke å utføre dette arbeidet, og ble ved fylkestrygdekontorets vedtak av 29. august 2003 tilkjent uførepensjon med 100 prosent med virkning fra 1. mars 2004.

På grunn av sviktende helse har den ankende part over en årrekke vært undersøkt og utredet på medisinsk grunnlag - dykkermedisinsk, kardiologisk, øre-/nesemedisinsk, nevrologisk, nevropsykologisk og psykologisk. Han tiltakende yrkesuførhet er, som lagmannsretten skal komme tilbake til nedenfor, i flere av de foreliggende utredninger etter hvert blitt satt i sammenheng med de påkjenninger han ble påført under metningsdykk i perioden 1980 til 1982, og som er beskrevet ovenfor.

Den ankende part ble som nevnt tilkjent full uførstønad med virkning fra 1. mars 2004 i vedtak av fylkestrygdekontoret i Rogaland av 29. august 2003. Det ble senere, etter vedtak av fylkestrygdekontoret i Oslo, bestemt at uførepensjonen skulle tilkjennes « etter reglene ved yrkesskade ». Det heter i vedtaket fra fylkestrygdekontoret i Oslo at « [ f ]ylkestrygdekontoret godkjenner Posttraumatisk stressyndrom som følgelidelse etter yrkessykdom/yrkesskade ».

Det fremgår av vedtak av 18. september 2004 i nemnd for pionerdykkere at den ankende part ble tilkjent kompensasjon for uførhet med 40 G, samt at han tidligere hadde mottatt oppreisning med kr 200.000, i alt kr 2.551.120.

Etter at den ankende part i 2003 ble innvilget uførepensjon, krevde han forgjeves yrkesskadeserstatning etter yrkesskadeforsikringsloven, for deretter å reise søksmål for Stavanger tingrett mot Yrkesskadeforsikringsforeningen ved stevning den 6. juli 2006, som nevnt innledningsvis.

Den ankende part har i anledning anken i det vesentlig anført:

Det anføres at den ankende part før de belastninger han ble påført i perioden som metningsdykker, var ved utmerket psykisk og fysisk helse. Han var en av 30 av en søkermasse på 300 søkere som ble utvalgt til minedykkerutdanning i forsvaret, og en av 17 av de 30 som fullførte utdanningen. Han er nå 100 prosent yrkesmessig ufør og anslås av de sakkyndige som har vurdert ham å ha en medisinsk invaliditetsgrad varierende fra 30 til 40 prosent. Årsaken til hans uførhet hevdes å være påkjenninger som han ble påført under arbeidet som metningsdykker i perioden 1980 til 1982, og som har påført han en posttraumatisk stresslidelse. Det vises herunder til den ankende parts forklaringer og vitneforklaringer fra sakkyndige vitner.

Den ankende part arbeidet som metningsdykker under ekstreme forhold kontinuerlig, med betydelig risiko for utvikling av yrkessykdommer, og var i tillegg utsatt for flere livstruende episoder som hevdes både hver for seg og til sammen å ha vært tilstrekkelig til å forårsake en posttraumatisk stresslidelse. Det er herunder vist til parts- og vitneforklaringer vedrørende særlig bergingsarbeider etter Alexander L. Kiellandulykken, gasskutt under dykking uten tilstrekkelig reservegass, episode med dykkeklokke som hektet seg opp og fyltes med vann under utilsiktet posisjonsendring av dykkerfartøyet, samt episode hvor det oppsto fare for havari av dykkerfartøyet med den følge at dykkerne under metning ville ha omkommet.

Videre anføres at virkningen av de belastninger den ankende part ble påført, ble ytterligere forsterket ved at han arbeidet under forhold hvor det var umulig å unnvike de faresituasjoner som oppsto, og at det verken fra arbeidsgivers side eller dykkerkollegene i mellom var ordnet med noen form for debriefing etter dramatiske episoder som oppsto under arbeidet.

Det anføres at den ankende part viste reaksjoner forenlig med PTSD umiddelbart etter de dramatiske hendelsene, blant annet slik at han gjenopplevde episoden med gasskutt allerede under samme arbeidsperiode. Privat oppsto det problemer med søvnløshet og marerittaktige drømmer, og ved at han distanserte seg fra sin samboer deres omgangskrets.

Følgene viste seg videre ved sviktende konsentrasjonsevne, vansker med innlæring av ny kunnskap og nye ferdigheter i forbindelse med senere arbeidsforhold, og deretter også med anfall av svimmelhet, besvimelser og opplevelser under dykking av at grunnen beveget seg under ham. Symptomene er nærmere beskrevet blant annet i journaler, rapporter og erklæringer fra Haukeland universitetssykehus.

Årsakssammenhengen mellom belastningene i 1982 og den påfølgende symptomutvikling er dokumentert også ved sammenligninger mellom nevropsykologiske undersøkelser i 1981 og 1985, hvor de beskrevne endringer er karakterisert av de partsoppnevnte sakkyndige vitner som dramatiske. Hva gjelder den rettsoppnevnte sakkyndiges erklæring for lagmannsretten, anføres at den sakkyndige har vurdert bevisene uriktig hva gjelder den endring som fant sted i den ankende parts helsetilstand etter 1982. Det vises for så vidt til at samtlige sakkyndige vitner har vurdert den ankende parts lidelse som en posttraumatisk stressforstyrrelse, som impliserer at lidelsen er en følge av de nevnte påkjenninger. Også den rettsoppnevnte sakkyndige fant i sin erklæring for tingretten sammenheng mellom den ankende parts helseplager og påkjenningene som dykker i Nordsjøen. Han har videre i sin erklæring for lagmannsretten vurdert de kritiske situasjonene under dykkingen i Nordsjøen som tilstrekkelig til å oppfylle kravene til adekvat traume for diagnosen PTSD.

Årsakene til at den ankende part ga opp dykkingen hevdes å være manglende mestring som følge av de traumatiske hendelsene i 1982 og en somatisering av psykiske skader som ikke ble tatt under adekvat behandling. Han sviktende arbeidsførhet hevdes således ikke å være en følge av at han måtte gi opp dykkevirksomheten, men å være årsaken til at han måtte slutte som dykker.

Selv om det legges til grunn at den ankende parts uførhet kan skyldes dels andre årsaker enn de påkjenninger den ankende part ble påført under dykking i 1982, anføres at disse hendelsene utgjør så vesentlige elementer i årsaksbildet at det må utløs ansvar under yrkesskadeforsikringen.

For så vidt gjelder erstatningsberegningen, anføres at den ankende part uten skaden ville fortsatt som metningsdykker i en årrekke for deretter å gå over i relaterte stillinger med relativt høy avlønning. Det anføres således at gjennomsnitts varighet av en yrkeskarriere som metningsdykker er ca. 16 år. Videre kreves menerstatning beregnet etter en invaliditetsgrad på 35 prosent. For fremtidig inntektstap vises til forskrift om standardisert erstatning, som partene er enige om kommer til anvendelse.

Det er nedlagt slik påstand:

«1.Yrkesskadeforsikringen pålegges å betale yrkesskadeserstatning til A utmålt etter rettens skjønn.
2.Yrkesskadeforsikringen pålegges å erstatte As saksomkostninger for Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett med tillegg av rente i samsvar med forsinkelsesrenteloven fra 14 dager etter dommens forkynnelse til betaling finner sted.»

Ankemotparten har i det vesentlige anført:

Det anføres at det ikke er sannsynliggjort en faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom de belastninger den ankende part har vært påført som metningsdykker og hans helseproblemer og senere ervervsuførhet. De episoder og belastninger som den ankende part har påberopt, har vedvart over tid, og gir dermed uansett ikke grunnlag for erstatningsdekning etter yrkesskadeforsikringsloven.

Vedrørende bevisvurderingen anføres at det må legges vesentlig vekt på de begivenhetnære bevis. Herunder anføres at den ankende part de første årene etter at han sluttet som metingsdykker ikke opplyste om problemer som kan relateres til påkjenninger under dykking. Svakheten ved de partsoppnevnte sakkyndiges vurdering hevdes å være at disse ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til at det mangler begivenhetsnære bevis for symptomer. Derfor anføres at det må legges avgjørende vekt på den rettsoppnevnte sakkyndiges vurdering. Den rettsoppnevnte sakkyndige har foretatt en fullstendig gjennomgang av bevisene i saken og har gjort sin vurdering etter en grundig og nøktern drøftelse på grunnlag av disse. Den rettsoppnevnte sakkyndiges vurdering hevdes dertil å være best i overensstemmelse med akseptert medisinsk viten om emnet.

Det er ikke godtgjort at påkjenninger den ankende part var utsatt for under metningsdykking var årsaken til at han avsluttet sin karriere som metningsdykker i 1982. Herunder anføres blant annet at han fikk en utmerket attest fra Intersub Services AS i 1984, at han samme år også var i virksomhet som hjelmdykker og at han i 1989 lot seg undersøke med henblikk på å gjenoppta dykkevirksomheten.

Det må antas at det både ved undersøkelse foretatt av dr. Nome og ved Haukeland sykehus har vært forsøkt å fremkalle symptomer som kunne gi grunnlag for diagnosen PTSD. Den rettsoppnevnte sakkyndige har ikke vurdert dykkingen som en nødvendig forutsetning for skaden, men har vurdert det slik at symptomene kan ha blitt preget av påkjenninger under metningsdykking.

Om anvendelsen av yrkesskadeforsikringsloven anføres at diagnosen PTSD ikke omfattes av forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade. Det er heller ikke en yrkessykdom etter yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd litra c. Det erkjennes at de episodene som den ankende part påberoper, er av en slik art at det eventuelt ville kunne knyttes ansvar til dem, men bestrides at det er slik årsakssammenheng at det er grunnlag for erstatning.

Subsidiært anføres at den ankende parts skade ble konstatert før yrkesskadeforsikringslovens ikrafttredelse og at ankemotparten derfor ikke er rette adressat for kravet.

Vedrørende erstatningsutmålingen anføres at tapt arbeidsfortjeneste ikke kan beregnes med grunnlag i den ankende parts lønn som metningsdykker. Det forhold at han sluttet i yrket viser at han ikke aksepterte de ekstraordinære belastninger som yrket medførte, og som var en forutsetning for det relativt høye lønnsnivået for metningsdykkere. Erstatningen må således beregnes med grunnlag i lønnsnivå tilsvarende generell ervervsevne.

Både den rettsoppnevnte og den partsoppnevnte sakkyndige har funnet at den ankende part har en viss restarbeidsevne. For så vidt gjelder den standardiserte erstatningsutmålingen for tap i fremtidig erverv anføres at det skal gjøres fradrag for denne restarbeidsevne.

Endelig anføres at det ved erstatningsfastsettelsen skal gjøres fradrag for utbetalinger fra de statlige ordningene og utbetaling fra Statoil. Utbetalingen skal komme til fradrag med fullt beløp både i erstatningsposten for lidt inntektstap og med eventuelt overskytende også i de øvrige erstatningspostene.

Det er nedlagt slik påstand:

«1.Anken forkastes.
2.Yrkesskadeforsikringsforeningen tilkjennes sakens omkostninger for tingrett og lagmannsrett.»

Lagmannsretten skal bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven § 11. Etter denne paragraf dekkes blant annet « skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade) og « skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven § 13-4 er likesilt med yrkesskade ».

Om ansvarsgrunnlaget - herunder spørsmålet om årsakssammenheng mellom den ankende part virksomhet som metningsdykker og hans yrkesmessige og medisinske uførhet - bemerkes:

Et sentralt spørsmål som saken reiser, er om den ankende part som følge av påkjenninger han var utsatt for under metningsdykking i Nordsjøen i årene 1980 til 1982, har utviklet en lidelse som fyller kriteriene for diagnosen PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).

Kriteriene for diagnosen i henhold til International Classification of Diseases (ICD-10) fremgår blant annet av sakkyndig erklæring fra partsoppnevnt sakkyndig spesialpsykolog Rune Stuvland slik:

« Oppstår som forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse eller situasjon (av kort eller lang varighet) av usedvanlig truende eller katastrofal art, som mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste. Predisponerende faktorer (f eks kompulsive eller asteniske personlighetstrekk) eller nevrose i sykehistorien, kan senke terskelen for utvikling av syndromet eller forverring av forløpet, men er verken nødvendige eller tilstrekkelige til å forklare forekomsten. Typiske trekk omfatter episoder der traumet blir gjenopplevd gang på gang i påtrengende minner (« flashbacks »), drømmer eller mareritt, med en vedvarende fornemmelse av « nummenhet » og følelsesmessig avflating, distansering fra andre mennesker, ingen respons på omgivelsene, anhedoni og unngåelse av aktiviteter og situasjoner som minner om traumet. Det foreligger vanligvis en tilstand med forhøyet autonom alarmberedskap og vaktsomhet, økt skvettenhetsreaksjon og søvnløshet. Angst og depresjon er vanligvis forbundet med ovennevnte symptomer og tegn. Ikke sjelden oppstår selvmordstanker. Debuten kommer etter traumet med en latensperiode på fra få uker til måneder. Forløpet er svingende, men bedring kan forventes i de fleste tilfellene. Hos noen få pasienter kan tilstanden få et kronisk forløp over mange år, med eventuell overgang til en varig personlighetsforandring (F62.0). »

For så vidt gjelder de hendelser som fra den ankende part er påberopt som årsak til hans psykiske problemer og sviktende arbeidsførhet, vises til tingrettens redegjørelse for sakens bakgrunn, som er gjengitt innledningsvis. Av de beskrevne situasjoner er det, slik lagmannsretten forstår det, i det vesentlige tre av de nevnte episoder som i særlig grad har gått inn på den ankende part, og hevdes å ha vært utløsende årsaker for de skader som senere har utviklet seg. Det gjelder en episoder der dykkeklokken hvor den ankende part befant seg, hengte seg opp i en installasjon på havbunnen og veltet under en utilsiktet posisjonsendring av dykkerfartøyet, med den følge at den ble nærmest fylt med vann, videre en episode da han mistet lufttilførselen 40 meter borte fra dykkerklokken og så vidt nådde tilbake til klokken, og en tredje episode der det tilsynelatende oppsto fare for at dykkerfartøyet kunne havarere mens dykkerne befant seg under metning i dykkerklokken, og i tilfelle ikke kunne vært reddet om fartøyet måtte evakueres.

Etter bevisførselen i lagmannsretten, særlig den ankende parts forklaring, legger lagmannsretten til grunn at de nevnte episoder fant sted slik som beskrevet. Det legges likeledes til grunn at den ankende part ved disse anledninger befant seg i ytterste livsfare, og med begrensede muligheter for å unnslippe fra eller avverge faren.

De sakkyndige, både de partsoppnevnte og den rettsoppnevnte, har i sine redegjørelser for lagmannsretten gitt uttrykk for den vurdering at de nevnte hendelser, slik de er beskrevet av den ankende part, var hendelser av truende og katastrofal art i slik grad at de både hver for seg og samlet har vært tilstrekkelig til å forårsake en posttraumatisk stresslidelse. Den rettsoppnevnte sakkyndige synes riktignok ikke entydig på dette punkt i sin skriftlige erklæring. Det heter således i erklæringen av 25. mars 2009, side 35 som foreløpig konklusjon på spørsmålet om adekvat traume at « den sakkyndige er kommet til at YT hadde stresspåkjenninger under dykkerarbeidet i Nordsjøen som tilfredsstiller belastningskravet til PTSD ». Senere i samme rapport heter det at « [ d ]et synes klart at risikonivået for en metningsdykker som YT, ikke var høyt nok til at årsakskriteriet for denne diagnosen [ PTSD ] oppfylles », og at personlighetsforandringen « må i så fall forklares på annen måte enn som resultat av arbeidsulykkene i 1980 til 1982 ». I sin muntlige redegjørelse for lagmannsretten ga den sakkyndige likevel uttrykk for den vurdering at Alexander Kiellandepisoden, dykkeklokkeveltet og gasskuttepisoden var tilstrekkelig til å fylle diagnosekriterienes krav til traume.

Lagmannsretten finner ikke grunn til å settes disse vurderinger til side, og legger til grunn at kriteriene for så vidt gjelder traumatiske påkjenninger er oppfylt.

Hva derimot gjelder spørsmålet om en eventuell årsakssammenheng mellom de aktuelle hendelser og den ankende parts sviktende helse, er det ulike oppfatninger mellom den rettsoppnevnte sakkyndige på den ene side, og på den annen side de partsoppnevnte sakkyndige samt annet medisinsk personale som har hatt den ankende part til utredning eller under behandling.

Den rettsoppnevnte sakkyndige har foretatt en inngående gjennomgang og vurdering av den ankende parts symptomutvikling: Det er lagt til grunn at det for å kunne konstatere årsakssammenheng mellom de beskrevne påkjenninger og den psykiske lidelsen må forutsettes at følgende kriterier er oppfylt:

«1)Et adekvat traume,
2)en trusselreaksjon i relasjon til påkjenningen som gir akutte psykiske stressreaksjoner eller nært i tid til påkjenningen,
3)brosymptomer, dvs. psykiske reaksjoner eller symptomer som formidler en sammenheng mellom den akutte psykiske reaksjon og den utviklede psykiske lidelse, og
4)en psykisk lidelse som symptomatologisk avspeiler den opprinnelige påkjenningen.»

Den sakkyndige er på bakgrunn av sin utredning kommet til at lidelsen mest sannsynlig faller inn under diagnosen nevrasteni, som ikke vil være å anse som en følge av bestemte dramatiske hendelser i den ankende parts liv. Det heter oppsummeringsvis i rapporten under vurdering av hvilke konsekvenser den ankende parts lidelse vurderes å ha for hans funksjonsevne:

«(...)
Konklusjonen på hva slags psykiske lidelse det kan dreie seg om er at hoveddiagnosen for YTs psykiske problemer er F48.0 nevrasteni. Dette er en tretthetstilstand, i likhet med det professor Nyland mener mange av dykkerne har. YT syntes å ha symptomatologi som overlappet de to hovedtypene som finnes av nevrasteni: økt trettbarhet etter psykiske anstrengelser, respektive fysiske anstrengelser. I den diagnostiske beskrivelsen i ICD-10 heter det at « det psykiske tretthetstilstanden beskrives vanligvis som en ubehagelig inntrenging av distraherende tanker eller minner, konsentrasjonsvansker og generelt ineffektiv tenkning ». Hovedkjennetegnet ved den fysiske tretthetstilstanden er følelsen av legemlig svakhet og utmattelse etter bare minimale anstrengelser, ledsaget av muskelspenninger eller -smerter og vanskeligheter med å slappe av. « For begge typer er det vanlig med en rekke andre ubehagelige legemlige følelser, som svimmelhet, tensjonsholdepine og følelse av generell ustabilitet ».
Grunnlaget for å stille denne diagnosen nevrasteni er at YT tilfredsstiller det første diagnostiske krav, nemlig økt tretthet og mer enn to av følgende: tensjonshodepine, søvnforstyrrelse, irritabilitet/sinne, muskelspenninger og -smerte og vanskeligheter med å slappe av. (Det er faktisk bare fordøyelsesbesvær og svimmelhet YT mangler for å oppfylle samtlige symptomene opplistet under nevrastenidiagnosen som stiller krav om to slik symptomer).
Nevrastenien synes å ha utviklet seg gradvis etter at sykdomsforløpet startet i 1985 med karakteristiske angstanfall som deretter gikk over i en mulig panikklidelse, så flerårig, mulig varige somatiseringslidelser, spesielt av hjertenevrotisk karakter. Periodevise depressive tilstander, rimeligvis som følge av tap av jobb, helse, status, økonomi etc, har antagelig bidratt til nevrastenien. Det er ikke mest sannsynlig at nevrastenien er et resultat av mangeårig posttraumatisk stresslidelse.
De kritiske situasjonene YT hadde opplevd under dypvannsdykking i Nordsjøen har jeg kommet til oppfyller kravene til adekvat traume for PTSD. At han sluttet som dykker kunne tolkes som en fryktreaksjon, dvs. en akutt reaksjon, men var jo ikke dokumentert.
Hva gjelder brosymptomer, gikk det omkring to og et halvt år fra september 1982 til marsapril 1985, før han søkte hjelp for noe som kunne være dykkerrelaterte plager. Det som sterkest talte for en sammenheng mellom psykisk og stressreaksjoner fra metningsdykking og til symptomatologien i 1985 var den nevropsykologiske utredningen i desember 1985 som viste en viss beredskapsangst. Utover dette var det intet ved den omfattende utredningen fra høsten 1985 og senere som dokumenterte posttraumatisk stress eller andre former for nervøsitet.
Også i det videre forløp er det svake holdepunkt for brosymptomer i form av posttraumatiske stresssymptomer: Plagene med hjertenevrotisk besvær, kreftfrykt og HIV-bekymringer (meget vanlige og uspesifikke plager i befolkningen) syntes snarere å være av angstnevrotisk art og ikke, som man vil forvente ville opptre i sterk sammenheng med dykking. Det syntes imidlertid å være et visst, men ikke direkte sammenfall i tid mellom utviklingen av hans angstnevrotiske plager og forsøkene på å gjenoppta dykking i 1989.
At dr. Nome i 1989 ikke diagnostiserte en posttraumatisk stresslidelse taler sterkt i mot at en slik tilstand forelå. At YT selv på et vis har ment at hans helseproblemer hadde sammenheng med dykking, samtidig som han hadde uttalt at han ikke var redd for å dykke, er vanskelig å forklare. At han ved dykkerundersøkelsen i 2002 ikke scoret positivt på nervøsitet, engstelse, søvnforstyrrelse taler klart imot at han skulle ha klare symptomer av posttraumatisk stresskarakter. »

Slik lagmannsretten forstår den sakkyndige mangler en vesentlig forutsetning for å kunne konstatere årsakssammenheng allerede ved at det ikke er funnet tilstrekkelig dokumentert akuttsymptomer eller brosymptomer i det bevismateriale som ligger til grunn for vurderingen. For så vidt gjelder de bevisvurderingsprinsipper som er lag til grunn, er det i den sakkyndige erklæringen vist til Høyesteretts praksis, særlig Høyesteretts bemerkninger i dom referert i Rt-1998-1565 , hvor det bemerkes:

« Særlig viktig ved bevisbedømmelsen vil være nedtegnelser foretatt i tid nær opp til den begivenhet eller det forhold som skal klarlegges, og da spesielt beskrivelser foretatt av fagfolk nettopp for å få klarlagt en tilstand. Dette vil gjelde blant annet nedtegnelser i legejournaler om funn og om de symptomer pasienten har ved undersøkelsen eller behandlingen. Svakere bevisverdi vil for eksempel opplysninger fra pasient til lege ha hvis opplysningene gjelder pasientens tilstand på et vesentlig tidligere tidspunkt enn tidspunktet for den aktuelle konsultasjon. Opplysninger fra parter eller vitner med binding til partene som er gitt etter at tvisten er oppstått, og som står i motstrid eller endrer det bildet som mer begivenhetsnære og uavhengige bevis gir, vil det oftest være grunn til å legge mindre vekt på, ... ».

Lagmannsretten er for sitt vedkommende, ut fra de samme rettslige prinsipper, av den oppfatning at den sakkyndige kan ha stillet for strenge krav til bevisene for tilstedeværelsen av symptomer som nevnt.

Av relativt begivenhetsnære nedtegnelser som har funnet sted, finner lagmannsretten særlig grunn til å peke på utredninger ved Nevrologisk poliklinikk, Haukeland Sykehus og Institutt for klinisk nevropsykologi, UiB i henholdsvis november og desember 1985. I journalnotat av 25. november 1985 heter det:

« (...)
De aktuelle plager startet i april 1985 da han under dykk merket at ting flyttet seg, grunnen beveget seg og han fikk et ubehag slik at han måtte avslutte dykkene. Disse episodene vedvarte regelmessig frem til han sluttet denne jobben i juli 1985. I samme periode har han hatt på land episoder av besvimelsestendens både når han står og sitter. Det starter med et forvarsel idet han merker at noe er galt, får gjerne da satt seg ned, merker en tyngdefølelse i hodet, letthet i hodet og svimmelhet, samtidig merker han en intens hjertebank, og anfallet varer 1-2 minutter. Han har 2 ganger hatt regulære besvimelser hvor han falt rett ned. Senere har han fra ferien i sommer arbeidet med mindre belastning, enkle dykk nær land, men hele tiden hatt
episoder av besvimelsestendens. Symptomene melder seg noen dager 3-4 ganger, deretter kan det gå en uke mellom hver gang og regelmessig merker han ledsagende hjertebank, etterfølgende lette synsforstyrrelse og tunghet i hode. Han har det siste et halvt år ikke følt seg helt i form, fortere trett enn vanlig, irritabel, for øvrig innen symptomer fra syn, hørsel, sensibilitet eller vannlating.
Han har for noen år siden hatt en periode med svettetendens etter metningsdykk og det var da påvist en økt aktivitet i skjoldbruskkjertelen i form av struma. »

I uttalelse etter den nevropsykologiske undersøkelse i desember 1995 heter det:

« A ble undersøkt med intelligenstester og et omfattende nevropsykologisk testbatteri. I forbindelse med Statens dykkerskole ble han første gang nevropsykologisk undersøkt i april -81, og resultatene fra undersøkelsen den gang danner således et godt grunnlag for vurdering av de aktuelle resultater.
Evnemessig fungerer A i likhet med første gangs testing godt over gjennomsnittet for alderen, og profilen var udifferensiert. Vi merker oss imidlertid at resultatet på en deltest som måler psykomotorisk tempo og visuelt korttidsminne var påfallende svakere enn ved første gangs undersøkelse. Totalresultatet fra en sammensatt hukommelsestest var vesentlig svakere enn ved første gangs undersøkelse (hukommelseskvotient 86 mot tidligere 122). Testen avdekke generelle hukommelsesvansker både med hensyn til visuelt og auditivt korttidsminne og med hensyn til verbalt korttidsminne. På tester som er spesielt sensitive til hjernens organiske integritet fikk pasienten både ved første og andre gangs undersøkelse en Impairment index på 0.1, hvilket plasserer ham i normalområdet. Det eneste enkeltresultat som pekte seg ut på de tester det her er tale om var noe sviktende hukommelse for spatiale relasjoner som var lært inn gjennom taktil modalitet.
Dykkerne er klart høyredominat for hånd, øye og fot, og mønsteret i motoriske tester var i overensstemmelse med dette. Motorisk tempo i over- og underekstremiteter ble funnet på å være normalt for alder, men det var en betydelig diskrepans mellom tempo i høyre og venstre hånd der tempoet i venstre hånd var svakere enn forventet. Denne asymmetri ble ikke funnet ved første gangs undersøkelse. Videre ble det funnet en uttalt fin tremor i begge hender som ikke var til stede ved første gangs undersøkelse.
Resultatet fra prøver av basale sensortiske funksjoner var uten anmerkning både ved første gangs undersøkelse, og det ble heller ikke funnet tegn til fingeragnosi eller svikt i stereognostisk sans. Psykofysiologisk aktiveringsnivå, målt ved hjelp av Skin Conductions i en standardisert laboratoriesituasjon ble funnet å ligge høyt for alderen ved andre gangs undersøkelse i motsetning til et nivå i nedre del av normalområdet ved første gangs undersøkelse.
Dykkeren ble som en del av den aktuelle undersøkelse også gitt en personlighetstest (MMPI). Pasientens personlighetsprofil var valid og pålitelig ifølge standard validitetsindekser. Profilen var elevert over tskåre 70 på 6 og av de 10 kliniske skalaene. Den fremkomne profilen er noe uvanlig, men er best forenlig med en tilstand med relativt høyt angstberedskap og tilbøyelighet til somatisering under psykoseskalaene, og de kliniske underskalaer gir grunn til en mistanke om at dykkeren har en del mer diffuse somatiske plager og dessuten rapporterer uvanlige tanker og opplevelser. Profilen er ikke på noen måte typiske for personer med alvorligere grad av psykopatologi, men gir likevel grunn til en mild bekymring med hensyn til de schizoide karakteristika som fremkommer.
Vurdering/konklusjon
Normale nevropskologiske testresultater hos personer med godt middels kognitive ressurser. De fremkomne nevropsykologiske testsresultater reiser ingen mistanke om skade i sentralnervesystemet, men er forenlige med visse konsentrasjons- og hukommelsesvansker som må antas å ha sin bakgrunn i høyt angstberedskap. Dykkerens personlighetsprofil reiser ingen mistanke om alvorligere grad av psykopatologi, men det må bemerkes at den kliniske skala for schizofreni var høyt elevert, i likhet med nevroseskalaene, og at kliniske underskalaer støtter opp om at det foreligger visse schizofreni var høyt elevert, i likehet med nevroseskalaene, og at kliniske underskalaer støtter opp om at det foreligger visse schizoide karakteristika. Dykkerens høye psykofysiologiske aktiveringsnivå gir ytterligere støtte til antagelsen om at han er anspent og har høy angstberedskap. Dykkeren bør ikke gis innsikt i denne rapport, men tilbakemeldes at resultatene fra undersøkelsen i det alt vesentlige var normale med unntak av at visse konsentrasjons- og hukommelsesvansker er fremkommet sammenlignet med tidligere testing. »

De påviste endringer i testresultater mellom tester i 1981 og 1985 forstås å være bemerkelsesverdige, og er av sakkyndig vitne psykologspesialist Kari Troland karakterisert som dramatiske.

I tillegg til de refererte uttalelser om svettetendens og endringer av personlighetsmessig art i tidsrommet mellom 1981 og 1985, er det fremkommet sammenfallende forklaringer fra den ankende part og hans ektefelle, som synes å samsvare med disse endringer. Etter disse forklaringer, legger lagmannsretten til grunn at den ankende part allerede høsten 1982 var plaget med svettetokter, marerittaktige drømmer og urolig søvn i slik grad at han i perioder foretrakk å overnatte i rom for seg selv. Hans ektefelle har i ettertid kunnet tidfeste denne endring til det nevnte tidsrom, fordi hun fant det påfallende og uforklarlig at den ankende part ikke kunne dele soverom med henne, særlig da de på den tiden nettopp hadde flyttet i felles bolig som samboere.

Etter den ankende parts forklaring legges videre til grunn at den ankende part allerede i trykkammeret under samme periode som episoden med gasskutt fant sted, og også senere, spontant gjenopplevde episoden, og grep etter ventilen til reserveluftbeholderen, slik han hadde gjort da hendelsen fant sted. Han har videre forklart at han etter de nevnte hendelser ble svært engstelig for å dykke, og at han under dykkeoperasjoner befant seg i stadig mental beredskap i tilfelle lignende faresituasjoner skulle oppstå igjen. Hans forklaring på dette punkt samsvarer med resultatene av den nevropsykologiske undersøkelse som er referert til ovenfor, hvor han ble funnet å være anspent og ha en høy angstbedskap.

Som nevnt innledningsvis har den ankende part gjennomgått en rekke undersøkelser av somatisk, psykiatrisk og psykologisk art. Undersøkelsene har vært foranlediget dels av somatiske symptomer han har ment å ha, og dels for å for å avdekke årsakene til hans tiltakende funksjonssvikt og tap av arbeidsevne. En nærmere redegjørelse for de undersøkelser som har funnet sted fremgår av tingretten saksfremstilling, hvor det blant annet heter:

« I mars/april 1986 var A til cardiologisk undersøkelse. Konklusjonen var at det ikke forelå noen holdepunkter for organisk hjertepatologi. Videre fremgikk det at han viste tydelig klinisk bedring, og at han bare leilighetsvis var plaget med uspesifikk svimmelhet.
(...)
I mars/april 1989 oppsøkte A bedriftsoverlege Tor Nome fordi han begynte å få tanker om at han, i og med at han klarte en vanlig offshorejobb, at kanskje var hans helsetilstand nå blitt så god, at han kunne begynne å dykke igjen. Nome frarådet ham å dykke, men A ønsket dette sterkt, og derfor foretok Nome en full legeundersøkelse for dykking. Nome uttrykte i brev at A var i god form og bestod prøven med glans. I og med at A ikke hadde dykket på flere år anbefalte Nome at A gradvis utsatte seg for dykkeeksponering. A prøvde seg så med noen lettere dykkeoppdrag. Ingen av dykkene ga han noen problemer, men han merket at tidligere plager kom tilfeldig tilbake enten kveld eller morgen med anfall av svimmelhet, hjertebank og hodepine samt metallsmak i munnen.
I desember 1989 ble A på ny undersøkt på Haukland sykehus, men de fant ikke noe konkret.
(...)
Ved legekonsultasjon den 14.04.00 fortalte A at han fikk hodepine og tretthet som kunne vare i dagevis. Han klarte ikke å følge med hvis det var flere som var involvert i en samtale. Han sa også at han hadde problemer med å betale regninger og papirarbeid. Videre sa han at han glemte rast det han skulle gjøre, og klarte ikke å vente i en kø, samt at han fort bli irritabel. Han trengte dessuten fullstendig ro etter arbeidet. Legen fastsatte dykkersyke/konsekvenser som diagnose.
I forbindelse med at A skulle søke Statoil om erstatning utarbeidet doktor Roald Byre 09.01.02 en legeerklæring. Her fremgikk det at A hadde sterkt nedsatt konsentrasjonsevne som ga seg uttrykk i hodepine når han leste, fylte ut papirer, eller gjorde andre ting som han måtte konsentrere seg om. Han hadde også en øket trettbarhet som gjorde at han ikke kunne arbeide eller holde på med noen aktivitet over et lengre tidsrom enn ca ½ - 1 time. Byre uttalte at A ville vært 100% arbeidsufør i en annen jobb, hvor det ikke var mulig med så stor grad av frihet til selv å organisere arbeidet.
(...)
I forbindelse med at Haukland sykehus på ny foretok en undersøkelse av A, skrev overlege Harald Nyland den 22.01.02, i en foreløpig vurdering, at den tilstanden som A nå beskrev var helt klassisk hos relativt unge tidligere dykkere med tilsvarende eksposisjon for omfattende Nordsjødykking. Disse symptomene var hodepine, betydelig følelse av trettbarhet og kognitiv svikt. Ett grunnlagsmateriale i denne forbindelse var et felles spørreskjema for dykkerne som A besvarte.
(...)
Overlege dr med Marit Grønningen utarbeidet den 13.05.04 en spesialiteterklæring vedrørende A i forbindelse med Nordsjødykkerprosjektet. Av hennes vurdering fremgikk det at A hadde hatt kontinuerlig hodepine siden han sluttet å dykke. Fra 1980 hadde han også opplevd seg som unormalt trett, irritabel og hadde hatt problemer med glemsomhet og oppmerksomhet. Grønningen uttalte at det ikke var mulig å ta stilling til årsaken til episodene med besvimelser, og øvrige symptomer han fikk i tiden 1984-87, som var den direkte årsaken til at han sluttet å dykke. Videre sa hun at grunnen til dette var at man både tidligere og ved utredning nå ikke kunne påvise organisk sykdom som kunne tenkes å være årsak til dette.
I desember 2002 ble A henvist til psykolog Odd-Steinar Nilsen. Han møtte imidlertid ikke opp. Han fikk en ny henvisning i i 2003, og hadde vurderingssamtaler med Nilsen den 16.03.04 og 31.03.04. I sin vurdering av 18.05.04 skrev Nilsen at tilstanden til A var lik den beskrivelse som forelå fra andre dykkere med omfattende Nordsjødykking, og at As symptomer var forenelig med diagnosen PTSD.
I brev av 19.08.04 sendte Marit Grønningen tilleggsdokumentasjon vedrørende A til Sola trygdekontor. Her fremgikk det at yrkesmedisinsk avdeling hadde gjennomgått erklæringen til Nilsen, og funnet den fullt ut faglig tilfredsstillende, og ba derfor om at trygdekontoret tok hensyn til dette ved vurdering av A. »

Tingrettens gjennomgang og redegjørelse for essensen i de avgitte uttalelser og erklæringer er i det alt vesentlige overensstemmende med det som er fremkommet ved den skriftlige dokumentasjonen for lagmannsretten. Det skal herunder bemerkes at det ved den nevnte undersøkelsen ved Nevrologisk avdeling, Haukeland sykehus i 1989 i uttalelsen fra overlege Nyland er gitt blant annet følgende oppsummering av den ankende parts tilstand:

« Fra april 1985 episodiske vertigo ledsaget av hjertebank og periodevis vedvarende hodepine ledsaget av metallsmak i munnen. Ved klinisk nevrologisk undersøkelse og en serie supplerende laboratorieundersøkelser kan det ikke påvises tegn til organisk skade. Anfallene er imidlertid ganske plagsomme, og han forhindres i sin yrkesutøvelse, føler seg usikker og kan ha flere anfall i serie på en enkelt dag, er avhengig av å få satt seg ned ».

Hva særlig gjelder rapportering av den ankende parts angstanfall og aggresjonsutbrudd, legges til grunn at disse reaksjoner oppsto tidlig, og således har vedvart i en årrekke. Hans reaksjonsmønster har etter de forklaringer som er fremkommet, preget familiens hverdagsliv siden barna var små. Det legges til grunn at de beskrevne reaksjoner typisk oppstår som følge av lyder som kan minne om lyder som var særegne for de kritiske situasjonene som er beskrevet ovenfor.

I tillegg til de endringer som er beskrevet i det ovenstående, legges til grunn at den ankende part i tiden etter at han sluttet som metningsdykker, endret sitt sosiale livsmønster. Det vises for så vidt til forklaring fra hans ektefelle, hvor det fremgår at den ankende part fra å være en person med stor vennekrets og utstrakt sosial omgang, gradvis isolerte seg både fra det sosial nettverket og dels også fra den nærmeste familie.

Etter ovenstående legger lagmannsretten til grunn at symptomer tilsvarende kriteriene for PTSD oppsto og var i utvikling allerede fra tiden kort etter at de traumatiske hendelsene fant sted. Det fremgår av de ulike utredninger at den ankende part med tiden har utviklet en rekke symptomer som er forenlig med kriteriene for en PTSD-disgnose, slik disse er gjengitt ovenfor.

Det er fra den rettsoppnevnte sakkyndige gitt uttrykk for den vurdering at hovedårsaken til den ankende parts sviktende helse er påkjenninger den ankende part var utsatt for under dykkerarbeid i 1984 og 1985. Etter lagmannsrettens vurdering er det ikke påvist en fyllestgjørende begrunnelse for en slik sammenheng. Etter det som er opplyst, var den ankende part ikke utsatt for særlig risikofylte situasjoner under dette arbeidet, og dermed heller ikke psykiske belastninger i nevneverdig grad. Den vesentlige belastning besto således i at han til tider arbeidet under betydelig kuldepåvirkning og med redusert, men kontrollert, inntak av pustegass. Lagmannsretten ser ikke bort fra at hans symptomutvikling har vært påvirket av at han gjenopptok dykkevirksomhet og av arbeidsforholdene ved dykkearbeidet da, uten at det kan anses i tilstrekkelig grad sannsynliggjort at påvirkningen har vært av avgjørende betydning for den senere utvikling.

På bakgrunn av ovenstående fremstår det etter lagmannsrettens vurdering som mest sannsynlig at den ankende parts symptomutvikling, som har medført at han fra 2004 er vurdert som 100 prosent arbeidsufør, har sin årsak i det de livstruende faresituasjonene han var utsatt for under metningsdykkingen i 1980 til 1982. Lagmannsretten finner betydelig støtte for denne vurdering i redegjørelsene fra de sakkyndige vitnene spesialpsykolog Rune Stuvland ved Senter for Traumepsykologi og psykologspesialist Kari Troland, Yrkesmedisinsk institutt, Haukeland Universitetssykehus. Det vises videre til erklæring fra psykolog Odd-Steinar Nilsen, med tilslutning fra overlege Marit Grønning ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Samtlige nevnte har på grunnlag av en vurdering basert på de faktiske opplysninger som er redegjort for ovenfor, funnet den ankende parts symptomer forenlig med kriteriene for diagnosen PTSD. Det skal i denne sammenheng bemerkes at det ikke kan ses anført eller påvist egenskaper hos den ankende part som alene kan begrunne eller forklare hans lidelse, eller som i samvirke med de aktuelle påkjenninger i avgjørende grad kan ha virket predisponerende for denne.

Etter lagmannsretten vurdering er skadefølgen slik den har utviklet seg en påregnelig og adekvat følge av de utløsende hendelser, og vil således gi grunnlag for erstatningsansvar.

Det er reist spørsmål subsidiært om ankemotparten er rette ansvarlige, herunder blant annet om skaden er « konstatert » etter ikrafttredelsen av yrkesskadeforsikringsloven den 1. januar 1990, slik loven § 21 forutsetter. Hva som skal regnes som konstatering er nærmere regulert i § 5. Etter denne bestemmelse skal skaden anses konstatert enten da skadelidte « første gang søkte legehjelp for skaden eller sykdommen » eller han « første gang meldte krav til forsikringsgiveren på grunn av skaden eller sykdommen ».

Som tidligere nevnt fremgår det at den ankende part en rekke ganger i tidsrommet frem til 1990 var til undersøkelse på grunn av sin helsetilstand og ulike symptomer, som dels enten direkte eller indirekte kan ha stått i sammenheng med den posttraumatiske stresslidelsen. Det ble likevel ikke undersøkt eller påvist en direkte sammenheng mellom arbeidsuhellene han var utsatt for som metningsdykker, og de ulike plager han hadde eller mente å ha. Det ble således heller ikke i dette tidsrom iverksatt behandling for ham med henblikk på en eventuell posttraumatisk stresslidelse. En slik diagnose ses første gang vurdert som aktuell etter at den ankende part i mars 2004 hadde vært til undersøkelse hos psykolog Odd-Steinar Nilsen. Den ankende part kom senere til behandling blant annet hos psykolog Per Isdal. Det må således legges til grunn at den ankende part først kunne søke adekvat helsehjelp for sin lidelse etter mars 2004, på et tidspunkt da han for øvrig allerede var 100 prosent uføretrygdet og ute av yrkeslivet.

Ankemotparten blir således å pålegge erstatningsansvar for tap av økonomisk og ikkeøkonomisk art som er en følge av den yrkesmessige og medisinske uførhet som den ankende part er påført ved de beskrevne arbeidsuhellene.

De tap som er krevd erstattet, er lidt og fremtidig lønntap samt menerstatning.

Erstatningsutmålingen reguleres i utgangspunktet av yrkesskadeforsikringsloven § 13. Etter denne bestemmelse gjelder « [ s ]kadeserstatningsloven av 13. juni 1969 nr. 26 kap. 3 ... så langt ikke annet er bestemt i eller i medhold av denne lov ». Med hjemmel i § 13, annet ledd det gitt nærmere regler for utmåling av erstatningen i forskrift av 21. desember 1990 nr. 1027 om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Etter forkriften § 2-3 skal erstatning for tapte inntekter utmåles individuelt i samsvar med skadeserstatningsloven § 3-1. For tap i fremtidig inntekt og erstatning for men skal erstatningen utmåles etter standardiserte satser fastsatt i forskriftens kapittel 3 og 4.

For så vidt gjelder tapt arbeidsfortjeneste, legges til grunn at den ankende part skal erstattes det tap i inntekt han er påført i tidsrommet fra 1982 da han avsluttet sin virksomhet som metningsdykker, og frem til oppgjørstidspunktet for den erstatning han tilkjennes i denne dom.

Erstatningen vil måtte fastsettes skjønnsmessig basert på den utvikling i yrkeskarriere som lagmannsretten finner mest sannsynlig ville funnet sted, om den ankende part ikke var blitt utsatt for de skadegjørende hendelsene.

Lagmannsretten legger til grunn at den ankende part ved fortsatt virksomhet som metningsdykker måtte ha gått over i annen virksomhet etter noen tid på grunn av de belastninger arbeidet normalt ville medføre. Det er ikke mulig verken generelt eller for den ankende parts vedkommende spesielt å angi med noen grad av presisjon hvor lenge arbeid i slik virksomhet vil være helsemessig forsvarlig.

Et vitne, som opplyser selv å være uførepensjonert som følge av arbeid som metningsdykker, har for lagmannsretten forklart at han var i slik virksomhet i 16 år. I NOU 2003:5 - Pionerdykkerne i Nordsjøen, side 103 heter det:

« Etter et gjennomsnitt på nær 14 år i Nordsjøen har de fleste en tilfredsstillende helsetilstand i følge de opplysninger de selv har gitt. Imidlertid har en relativ stor del fått markerte helseproblem, illustrert ved at nær en femtedel er uføre, og at en rekke dykkere klager over nedsatt konsentrasjon, hukommelse og hørsel. Tilsvarende sviktsymptomer er vel dokumentert ved norske og utenlandske undersøkelser. Det virker sannsynlig at den til dels ekstreme arbeidspåkjenning nordsjødykkerne har vært utsatt for utgjør en vesentlig faktor for utviklingen av sykdom hos en del av dem. »

Etter ovenstående fremgår det at arbeid som metningsdykker selv over en slik relativt kortvarig yrkeskarriere som nevnt, under de rådende forhold må ha medført en ekstraordinær risiko for yrkesskader/-belastninger som i alminnelighet synes uforsvarlig i arbeidslivet. Lagmannsretten finner således ikke å kunne legge til grunn at den ankende part ville opprettholdt en slik arbeidssituasjon over lengre tid, men finner det etter en skjønnsmessig vurdering overveiende sannsynlig at han ville avsuttet sin dykkerkarriere etter et kortere tidsrom enn det gjennomsnitt på 14 år, som er utgangspunktet for undersøkelsen, og hvor det er registrert at en relativt stor del av de undersøkte hadde « fått markerte helseproblemer ». Det legges således til grunn at den ankende part ville ha gått over i annen virksomhet senest etter en ti års periode etter at han tok til i virksomheten som metningsdykker, nærmere bestemt ved utgangen av 1990.

Det er for tidsrommet fra 1982 og frem til oppgjørsdato fremlagt en beregning over tapte inntekter år for år, som partene forstås å være enige om, forutsatt at den ankende part hadde opprettholdt sitt arbeid som metningsdykker for hele perioden. For perioden fra og med 1982 til og med 1990 utgjør tapet samlet kr 1.200.787, med korreksjon for skattepåslag. Lagmannsretten legger beløpet til grunn.

Den ankende part har anført at han etter avsluttet karriere som metningsdykker mest sannsynlig ville ha gått over i ledende stillinger enten offshore eller i dykkerelatert virksomhet på land. I en erklæring fra IndustriEnergi, som organiserer arbeidstakere innen olje- og gassindustrien, innhentet og fremlagt av den ankende part i anledning ankesaken, heter det at en naturlig « yrkesovergang offshore er dykkerleder og kammeroperatørleder ». Yrkesmuligheter på land opplyses for mange dykkere å være « arbeid i dykkerselskap, oljeselskap og konsulentfirmaer », « nesten uten unntak [ med ] svært gode inntekter ».

Lagmannsretten finner ikke en slik utvikling som anført av den ankende part, i tilstrekkelig grad sannsynliggjort. Lagmannsretten legger til grunn at antallet ledende stillinger og andre stillinger med høy avlønning har vært begrenset i forhold til antallet dykkere som det har vært aktuelt for å søke slike stillinger. For så vidt gjelder den ankende parts kompetanse og karrieremuligheter, legges til grunn at hans tekniske kompetanse i det vesentlige har vært tilegnet under praktisk arbeid som metningsdykker. Han har etter det opplyste ingen formell kompetanse innen eksempelvis økonomi eller administrasjon, og heller ikke annen formell kompetanse av vesentlig betydning. Lagmannsretten finner det under disse omstendigheter ikke sannsynliggjort at den ankende part ville ha mulighet for å nå frem til de best avlønnete stillingene. Det vil således ved utmålingen av erstatning for tap i inntekt etter 1990 bli lagt til grunn at det mest sannsynlige for den ankende part ved fortsatt offshore virksomhet i gunstigste fall ville være avlønning som eksempelvis kammeroperatørleder, og et tilsvarende lønnsnivå ved eventuelle arbeidsforhold på land. Det vil således bli tatt utgangspunkt i et lønnsnivå tilvarende vel en halvpart av avlønning for dykkeleder, likevel slik at utmålingen vil måtte bero på en utpreget skjønnsmessig beregning.

Avlønning for dykkerleder for tidsrommet 1998 til 2008 fremgår av det fremlagte notatet fra IndustriEnergi. Lønnen har i perioden steget fra kr 664.097 i 1998 til kr 1.073.787 i 2008. Gjennomsnittlig lønnsnivå for perioden vil utgjøre omtrent kr 855.000 årlig. Ifølge samme notat har avlønning for kammeroperatørleder vært ca 62 prosent av dykkerlederlønn. Gjennomsnittlig lønn for kammeroperatørleder vil basert på ovenstående for det samme tidsrom utgjøre omtrent kr 530.000 årlig. For perioden fra og med 1991 til og med 1997 foreligger det ikke opplysninger. Lønnsnivået for perioden etter 1997 sett under ett har vært stigende med ca 60 prosent over en 10 års periode, og det legges således til grunn at gjennomsnittlig lønnsnivå i den foregående periode har ligget tilsvarende under det som fremkommer for tiden etter 1997.

Basert på ovenstående legger lagmannsretten til grunn at den ankende part ville hatt en gjennomsnittlig lønnsinntekt uten skaden på mellom kr 450.000 og kr 500.000 årlig i hele perioden fra og med 1991 til medio 2009. Samlet inntekt ville i så fall utgjøre mellom 8.325.000 og kr 9.250.000.

Det er fremlagt for lagmannsretten oversikt over personinntekt i form av lønns- og pensjonsinntekt år for år for den ankende part. I tidsrommet fra 1991 til 2007 utgjør samlet personinntekt kr 4.932.563. I tillegg kommer inntekt for 2008 og for 2009 frem til fastsatt oppgjørsdato, som lagmannsretten på bakgrunn av de foregående års inntekter anslår til kr 200.000 årlig.

Etter ovenstående anslår lagmannsretten tapet i lønnsinntekt for tidsrommet fra og med 1991 til stipulert oppgjørsdato 1. mai 2009 skjønnsmessig til kr.3.550.000.

I tillegg kommer tap i perioden fra 1982 til 1990 med ca kr 1.300.000, til sammen kr 4.850.000.

Ankemotparten har krevd at det ved utmålingen av erstatningen skal gjøres fradrag for ytelser den ankende part har mottatt under statlige støtte- og kompensasjonsordninger med til sammen kr 2.551.120, henholdsvis kr 200.000 og 40 G, samt en ytelse på kr 310.000 som han har mottatt fra en støtteordning etablert av Statoil ASA. I henhold tilrettspraksis kan samtlige ytelser i medhold av skadeserstatningsloven § 3-1, 3. ledd, 2. punktum tas hensyn til ved erstatningsutmålingen for så vidt gjelder tap i lønnsinntekt frem til oppgjørstidspunktet. Det finne for så vidt tilstrekkelig å viset til dom i Rt-2007-1415 .

I den nevnte høyesterettsdom ble det gjort frarag i den utmålte erstatning med følgende begrunnelse:

« Det kan etter min mening ikke være særlig tvilsomt at det ved utmålingen av erstatning for lidt inntektstap for 2002-2005 bør tas hensyn til det beløp A har mottatt fra 40 G-ordningen. Selv om denne ordningen ikke bare tok sikte på å kompensere for inntektsbortfall, men også å gi pionerdykkerne i Nordsjøen anerkjennelse, er det klart at den først og fremst tok sikte på å kompensere for inntektsbortfall. Det kan heller ikke være tvilsomt at den periode ordningen tok sikte på å dekke, blant annet omfatter årene 2002-2005. Den omstendighet at utbetaling etter 40 G-ordningen var skattefri, mens erstatning for lidt inntektstap etter yrkesskadeforsikringsloven er skattepliktig inntekt, kan klart nok ikke være til hinder for fradrag.
Jeg har vært noe mer i tvil om hvorvidt det ved erstatningsutmålingen for lidt inntektstap bør tas hensyn til utbetalingene under den statlige kr 200 000-ordningen og Statoilordningen. Det er mindre spesifikt hva som var begrunnelsen for disse ordningene. Da utbetalingene etter begge ordningene er betinget av arbeidsuførhet, finner jeg imidlertid at de i alle fall delvis må antas å ta sikte på å kompensere for inntektsbortfall, og at den periode som ordningene tok sikte på å gi kompensasjon for, blant annet omfatter årene 2002-2005. Dette må være tilstrekkelig for at også disse utbetalingene i en viss utstrekning må anses som kompensasjonsrelevante.

Det ble under hensyntagen til tilnærmet tilsvarende utbetalinger som for den ankende parts vedkommende, gjort fradrag på kr 400.000 i et lidt inntektstap på i alt kr 810.593.

I samsvar med Høyesteretts begrunnelse legger lagmannsretten til grunn at 40 G ordningen i det vesentlige tar sikte på å kompensere for inntektsbortfall. Også de to øvrige ordningene antas « i hvert fall delvis » å kompensere for inntektsbortfall. Det legges videre til grunn at de utbetalinger den ankende part har mottatt, gjelder for det tidsrom har hatt reduserte inntekter. Etter dette finner lagmannsretten at en ikke uvesentlig del av de ytelser den ankende part har mottatt ved de nevnte ordninger, bør komme til fradrag ved erstatningsutmålingen. Lagmannsretten finner på skjønnsmessig grunnlag at det bør foretas en reduksjon på kr 2.000.000. Etter dette settes erstatningen for lidt inntektstap til kr 1.550.000.

For så vidt gjelder grunnlaget for menerstatningen, er det med hensyn til invaliditetsgrad fremlagt relativt sammenfallende vurderinger fra de sakkyndige som har vurdert dette spørsmål. Den rettsoppnevnte sakkyndige har anslått den ankende parts totale medisinske invaliditet til mellom 30 og 40 prosent, hvorav 10 prosent forstås å være relatert til skader pådradd ved metningsdykking. Den partsoppnevnte sakkyndige psykolog Rune Stuvland har vurdert den medisinske invaliditeten til 34 prosent, alt relatert til « de psykiske plagene forårsaket av PTSD, med tilhørende følgetilstander ». Slik lagmannsretten vurderer årsakssammenhengen mellom den ankende parts belastinger som metningsdykker og de symptomer han har utviklet, legger lagmannsretten til grunn at hans totale invaliditet er erstatningsbetingende.

Lagmannsretten fastsetter etter ovenstående menerstatningen etter en invaliditetsgrad på 34 prosent. I henhold til fremlagt beregning fastsettes erstatningsbeløpet til kr 93.537.

Erstatning for tap av fremtidig inntekt fastsettes etter en standardisert beregning i overensstemmelse med yrkesskadeforsikringsforskriften kapittel 3. Partene er enige om at erstatningen settes til 1.159.224 basert på oppgjørsdato 1. mai 2009. Lagmannsretten legger beløpet til grunn selv om oppgjørsdato er overskredet ved domsavsigelsen.

Den erstatning den ankende part tilkjennes under yrkesskadeforsikringen utgjør etter dette følgende:

Erstatning for lidt inntektstap:kr2.850.000
Erstatning for tap i fremtidig inntekt:kr1.159.224
Menerstatning:kr93.537
Til sammenkr4.102.761

Etter yrkesskadeforsikringsforskriften § 2-3, annet ledd skal det beregnes rente av erstatningsbeløpet for tapt inntekt med virkning fra en måned etter at melding om skadetilfellet er sendt til forsikringsselskapet. Etter det som fremgår av dokumentasjonen er krav fremsatt ved årsskiftet 2003/2004. Den årlige erstatning skal således være rentebærende fra 2004, og skal regnes for hvert år med utgangspunkt i 1. juli vedkommende år. Som det fremgår av ovenstående, har lagmannsretten ikke funnet grunnlag for fastsette det nøyaktige lønnstapet år for år. For de år det skal beregnes rente finner lagmannsretten det nærliggende å legge til grunn et brutto lønnstap å ca kr 200.000. Lagmannsretten fastsetter renten skjønnsmessig samlet til kr 150.000.

Den ankende part har nedlagt påstand om saksomkostninger for tingrett og lagmannsrett. Lagmannsretten finner at saken i det vesentlige er vunnet, og at erstatning for omkostningene blir å tilkjenne for begge retter i medhold av tvisteloven § 20-2, første ledd, jf. annet ledd. Det legges herunder vekt på at ansvarsspørsmålet har været et sentralt tvistepunkt i saken og at den ankende part er tilkjent erstatning med et relativt betydelig beløp.

Den ankende parts prosessfullmektig har oppgitt de samlede utgifter for lagmannsretten til kr 604.033 inklusive merverdiavgift. I tillegg kommer gebyr og eventuelle sideutgifter til retten. Salæret er oppgitt til kr 394.162 eksklusive merverdiavgift. Omkostningene for tingretten er oppgitt til kr 546.695,90, hvorav kr 395.803 er oppgitt som salær. Lagmannsretten legger oppgaven til grunn.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Forsinkelsen skyldes ferieavvikling for enkelte av lagmannsrettens medlemmer, lagmannsretten reise- og arbeidsprogram samt sykdomsforfall.

Slutning:

1.I yrkesskadeforsikring betaler Yrkesskadeforsikringen til A 4.252.761 - firemillionertohundreogfemtitotusensjuhundreogsekstien - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelse av denne dom
2.I saksomkostninger for tingretten betaler Yrkesskadeforsikringen til A 546.696 - femhundreogførtisekstusensekshundreognittiseks - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelse av denne dom.
3.I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Yrkesskadeforsikringen til A 604.033 - sekshundreogfiretusenogtrettitre - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelse av denne dom.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater