Dom: Erstatning for PTSD etter mobbing

Codex Advokat ved Advokat Lars-Henrik Windhaug representerte skadelidte i sak LF-2017-17434 i Frostating lagmannsrett. Saken omhandlet årsakssammenheng og erstatning for personskade forårsaket av manglende inngrep mot mobbing.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

X kommune ble dømt til å betale erstatning til A (tidligere elev i kommunen) for mobbing i grunnskolen. A var blitt mobbet gjennom både barneskolen og ungdomsskolen, og kommunens tilnærming til mobbingen av A var ikke forsvarlig ut fra de retningslinjer og den kunnskap de den gang hadde. Lagmannsretten kom frem til at det var tilstrekkelig årsakssammenheng mellom mobbingen, A sine problemer med nedsatt funksjonsevne i voksenlivet, og den påfølgende PTSD.

Lagmannsretten la vekt på at det var snakk om langvarig og til tider grov mobbing i form av både psykisk og fysisk vold. Det ble også lagt til grunn at A hadde karaktertrekk som gjorde ham sårbar for mobbing. Selv om skolen og kommunen iverksatte tiltak for å stoppe mobbingen, kom lagmannsretten til at disse tiltakene var utilstrekkelige.

Hverken skolen eller PPT definerte A som et mobbeoffer, til tross for at skolen hadde en lærerveiledning hvor dette var klart definert. At hverken skolen eller PPT erkjente mobbingen, gjorde at de ikke handlet i samsvar med lærerveiledningen om mobbing. Skolen og PPT manglet en strategi for hvordan de skulle takle mobbingen av A, og det ble heller aldri foretatt noen evaluering av tiltakene som ble iverksatt.

Lagmannsretten kom til at A's PTSD var et direkte resultat av mobbingen, og at det ikke forelå noen medisinsk inngangsinvaliditet. Mobbingen A ble utsatt for i grunnskolen var en nødvendig forutsetning for hans PTSD og sosiale fobi. Kommunen ble dømt til å betale erstatning for personskade, samt til å dekke A's sakskostnader.

Advokat Lars-Henrik Windhaug jobber vanligvis med fast eiendom og entreprise hos Codex Advokat. Dersom du skulle ønske en gratis og uforpliktende samtale vedrørende personskade, kan du klikke her: Kontakt oss.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater