Dom: Ryggskadet vant mot PSN

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/09/2018

Borgarting lagmannsrett

INSTANS:Borgarting lagmannsrett - Dom
DATO:2011-08-31
PUBLISERT:LB-2010-206521
OPPSUMMERING:Ryggskadet ble invalidisert etter et inngrep. Det var enighet om årsakssammenheng mellom inngrepet og skaden, men NPE og Pasientskadenemnda nektet erstatning. Lagmannsretten mente at skaden var så stor og uventet at det var grunnlag for erstatning uavhengig av om det var feilbehandling. Informasjonsplikten var også brutt i denne saken, men uten at det hadde hatt betydning for den oppståtte skaden.
SAKSGANG:Oslo tingrett TOSLO-2009-121884 - Borgarting lagmannsrett LB-2010-206521 (10-206521ASD-BORG/01).
FORFATTER:Lagdommer Anne Austbø. Lagdommer Erik Chr. Stoltz. Konstituert lagdommer Kim Holst-Larsen.

Dommen ble ikke prosedert av våre advokater, men presenteres som illustrasjon og oppdatering på rettsutviklingen i personskadesaker.

Saken gjelder krav om pasientskadeserstatning etter ryggoperasjoner.

Sakens bakgrunn:

A er født *.*.1967 og har hatt ryggsmerter fra han var ca 32 år. Han har arbeidet som bussjåfør, men har i dag ingen arbeidsevne og er 100 % uføretrygdet på grunn av ryggproblemene.

Partene er enige om de faktiske forhold slik de er beskrevet i tingrettens dom:

A hadde fra 1999 ryggsmerter med utstråling til venstre ben og ut i fotsålen. Av journalen fra 10.03.1999 fremgår det at man ved CT gjorde funn av « vanlig snittføring gjennom de 3 nederste skivenivåene. L3/L4: intet pat. Påvist. L4/L5: lett skivebukning, ingen prolaps påvist. L5/S1: Asymmetrisk skivebukning med mistanke om et lite, fritt fragment ned langs S1-roten på ve. side. Her er det noe trange forhold omkring durasekken p.g.a. hypertrofi av ligamentumclava og skivebukningen/prolapset. Lette sideleddsarthroseforandringer. »
I oktober 2003 fikk A akutte forverringer etter å ha gjort et løft. I journalen av 22.10.2003 fremgår det at « Pas fikk akutt lumbago med utstråling 19.10.03. Hø.s utstråling. [...] ». Av journalen 12.11.2003 fremgår at « Pas har 2-3 ggr per år invalidiserende smerter med utstråling grunnet rotaffeksjon ve. side S1. [...]. Årlig opplever pas 2-3 episoder med sterke ryggsmerter. Daglig murring, som tiltar ved feile ryggbevegelser - særlig løft. »
Videre fremgår det at A henvises til ortopedisk poliklinikk ved sykehuset Buskerud HF, men at han ble henvist videre til Sykehuset Asker og Bærum HF (heretter « sykehuset »/« Bærum sykehus »).
I journalnotat av 29.04.2004 framgår « Diskuterer nøye med pasienten og forklarer at alternativet her er å gjøre en avstivning av ryggen, og at dette har fryktelige dårlige resultater, vi regner at 60 % blir bra av dette. Pasienten er likevel innstilt på operasjon. Han har prøvd fysioterapi, prøvd trening gjennom lang tid og ikke hatt noen effekt av dette. Alternativet er å gjøre en liten mikrokirurgi ved bare å fjerne prolapset, selv om det neppe vil hjelpe ham noe særlig. Det er pasienten ikke innstilt på. PÅ grunn av den velbevarte høyden på skiven, tror jeg det riktige vil være fiksasjon med bur, uten bur, stand alone cage fra bakfra. Forklarer pasienten prosedyren og han er også innstilt på det. Avtaler at vi prøver at vi skal operere ham før sommeren, mens jeg skal avtale med en kollega fra Ullevål for å være med på den første av disse operasjonene. Man må påregne lang operasjonstid, 4 timer, og man skal ha mikroskop. [...]. »
Av operasjonsbeskrivelsen av 14.06.2004 fremgår « Pasienten plages med lave lumbale ryggsmerter utstrålende til venstre ben. Påvist et lite prolaps i L5/S1 og degenerative skiver i de to nederste nivåene. I nederste nivået er det en hiss. Pasienten er nøye informert om inngrepet og fare for at han ikke blir bedre av inngrepet, og det er planlagt å gjøre en avstivning. »
Av postoperativt journalnotat av 21.09.2004 fremgår « [...] Postoperativt har pasienten har fryktelig mye vondt ».
Av poliklinisk notat av 23.11.2004 fremgår « Pasienten kommer til avtalt kontroll. Det har gått 8 måneder siden han ble operert med en fiksasjon a.m. En B-Twin cage L4/S1. Det går ikke bra med pasienten og han har fryktelig mye vondt. Han har litt varierende smerter i benet som av og til blir litt bedre, men av og til kommer det noen vannvittig utstråling som går ned i høyre ben og ned i fotsålen. Røntgen viser ikke noe spesielt mye ben, men det er litt sammenfall ved skivene, ser ut som en liten bit er brukket av ned ved En B-Twins grunn. [...]. V diskuterer altså hva nå, jeg synes dette går ganske dårlig i forhold til forventet resultat. Alternativet er å reoperere pasienten å gjøre en ny bakre tilgang for å finne nerverøtter og eventuell fiksere med skruer og ben i tillegg. Det andre er å gå inn forfra i tillegg og renske ut i skiven og sette inn en fremre fiksasjonsordning a.m. Aliff er rett og slett ben. Begge operasjonene er snakk om svære operasjoner og pasienten informeres nøye om dette. Uansett hvilken operasjon man velger er utfallet usikkert, vi snakker om en 50/50% sjanse for å bli noe bedre. Pasienten selv synes han har det ganske ille og begynner å bli mer og mer motivert for å prøve en gang til. Vi avtaler at han kommer til kontroll over nyttår, tar da gjerne med ektefelle så vi kan diskutere litt videre løp. Avtaler at jeg skal kontakte kollegaer på andre sykehus høre litt hva de foreslår. »
Fra poliklinisk notat 04.01.2005 fremgår « Pasienten har som sagt veldig mye vondt i ryggen og har diskutert pasienten med kollegaer på Ullevål sykehus og tror at det vi ender opp med er at vi er nødt til å refiksere pasienten da med bruk av skruer over 3 nivåer [...] og igjen ta ben fra hoftekammen. [...]. Pasienten er informert om inngrepet og informert om at det er relativt stor sjanse for at han ikke blir veldig mye bedre ved operasjonen ».
Av operasjonsbeskrivelsen av 07.02.2005 fremgår blant annet at « kontrollerer ved gjennomlysning at det er god stilling på skruene. Ved innsettingen av en skrue, ved at pedikkelfinneren glir får vi en perforasjon av dura og lukker denne med Prolene 5.0 ».
Av utskrivningsnotatet av 18.02.2005 fremgår « Etter operasjonen har pasienten kommet seg meget bra. Han er oppe og går med krykker, har mye mindre vondt enn før operasjonen. »
Av postoperative polikliniske notat av 08.11.2005 fremkommer « Pasienten er fortsatt fryktelig mye plaget. Han plages med smerter over donorstedet for uttak av bein. Det er ikke hovedplagen hans. Hovedplagen hans er instense smerter ned i begge bein. Smerten sitter på baksiden av leggen og stråler ut i føttene. Det er brenning. [...]. Dette begrenser livet hans fullstendig. Han kan ikke kjøre bil, han kan ikke stå. Han kan sitte i en stol, han kan ikke reise bort til folk fordi han får smerter ganske raskt. [...]. »
A henvises deretter til Klinikk for smertebehandling ved Aker Universitetssykehus.
As smerter, behov og status beskrives nærmere i legeattest fra Bærum sykehus 14.11.2006: « Ryggsmertene er for så vidt blitt borte, men pasienten sitter igjen med konstante, nærmest uutholdelige nervesmerter på venstre side av rumpeballen og ned i venstre ben. Han har vært til utredning på smerteklinikken og han har vært til utredning flere steder [...]. Han har problemer med at han ikke kan sitte med trykk på venstre del av setet, slik at han må ha spesialstol, spesialoppbygging av pute for i det hele tatt å kunne sitte. Han kan gå maksimalt 100 meter før det brenner i bena, slik at han ikke klarer å gå noe mer. Pasienten blir helt isolert, da han ikke klarer å bevege seg i det hele tatt utenfor hjemmet. Det anbefales at han får rullestol og tilpasset bil. »
Ved vedtak av 08.06.2007 ble A innvilget uførepensjon etter en uføregrad på 100 %. Han hadde forut for dette vært innvilget tidsbegrenset uførestønad og foreløpig uførepensjon fra 2005 og frem til vedtaket.

A fremmet i juni 2006 krav om erstatning for skadene etter ryggoperasjonene overfor Norsk Pasientskadeserstatning. Kravet ble avslått ved Norsk Pasientskadeserstatnings vedtak av 14. september 2007. Avgjørelsen ble stadfestet av Pasientskadenemndas vedtak av 26. september 2009.

A tok ut stevning mot Staten v/Pasientskadenemnda 18. desember 2009.

Oslo tingrett avsa 18. oktober 2010 dom med slik domsslutning:

1.A har krav på erstatning fra Staten v/ Pasientskadenemnda.
2.Staten v/ Pasientskadenemnda dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale sakens omkostninger til A med 150.943 - etthundreogfemtitusennihundreogførtitre - kroner.

Staten v/ Pasientskadenemnda har anket dommen. Ankeforhandling ble holdt 18. august 2011 i Borgarting lagmannsretts hus. Staten v/ Pasientskadenemnda var representert ved prosessfullmektigen. A møtte sammen med sin prosessfullmektig og avga forklaring. Dr. med. og spesialist i ortopedisk kirurgi, Oliver Grundnes, har vært rettsoppnevnt sakkyndig både for tingretten og lagmannsretten, og avga forklaring. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken.

Den ankende part, Staten v/ Pasientskadenemnda, har i hovedtrekk anført:

Vilkårene for erstatning er ikke til stede verken etter pasientskadeloven § 2 første ledd a eller etter § 2 tredje ledd.

Det foreligger for det første ingen behandlingssvikt verken når det gjelder metode eller utførelse. Metoden ved den første operasjonen må vurderes ut fra det aktuelle tidspunkt da den ble utført. I følge de sakkyndige var dette ikke en standard metode, men var godt egnet i As situasjon. Det var gode indikasjoner for operasjonene og det er vel kjent at det er risiko for økte ryggsmerter ved slike operasjoner. Durariften som oppsto ved det andre operasjonen ble reparert og kan ikke anses å ha hatt noen betydning for As ryggplager. Både erklæringene fra dr. Langeland og dr. Grundnes konkluderer klart med at det ikke var noen behandlingsfeil.

Det foreligger heller ingen informasjonssvikt. Det fremgår av journalnotatet av 29. april 2004 at A fikk grundig informasjon blant annet om « fryktelig dårlige resultater » og at bare 60% ble bedre. Dette sansynliggjør at også informasjon om negative konsekvenser ble gitt, men ikke nødvendigvis oppfattet av A. Prinsipalt anføres at det ble gitt tilstrekkelig informasjon, subsidiært at det uansett ikke er årsaksammenheng mellom eventuell mangelfull informasjon og skadene. Ut fra As helsesituasjon må det antas at han ville ha fulgt legens råd om operasjon selv om han hadde fått informasjon om risiko for negative følger.

Unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd er en meget snever regel som er ment å anvendes bare når det er et sterkt misforhold mellom inngrepets art, omfang og indikasjonsstilling. I dette tilfellet var det god indikasjon for inngrepet. Risikoen for forverring ved slike skader er av den sakkyndige anslått til mellom 5 og 10 %. Med bakgrunn i nemnds- og rettspraksis anføres at den behandlingsrelaterte skade, som er anslått til 35% medisinsk invaliditet, ikke omfattes av unntaksbestemmelsen.

Staten v/Pasientskadenemnda har nedlagt slik påstand:

1.Staten v/Pasientskadenemnda frifinnes.
2.Staten v/Pasientskadenemnda tilkjennes sakens omkostninger for tingrett og lagmannsrett.

Ankemotparten, A, har i hovedtrekk anført:

Tingrettens konklusjon og vurderinger er riktige bortsett fra at anførselen om svikt i behandlingen opprettholdes, jf pasientskadeloven § 2 første ledd. Det vises til tingrettens vurderinger.

Uten å informere A valgte sykehuset en operasjonsmetode som ikke var vanlig i Norge, og som man var i ferd med å slutte å bruke. Han ble heller ikke informert om komplikasjonshyppighet og risiko for forverring. Med adekvat informasjon om behandlingsalternativene, ville han ikke valgt den aktuelle operasjonsmetoden. Ved reoperasjonen oppsto i tillegg en durarift hvilket tilsier at inngrepet ikke ble korrekt utført.

Uansett må pasientskadeloven § 2 tredje ledd komme til anvendelse. A har etter ryggoperasjonene fått et sjeldent stort skadeomfang. Han er som følge av operasjonene blitt 100 % uføretrygdet og er avhengig av rullestol. Han må blant annet ha hjelp til påkledning. Det var ingen klar indikasjon for den operasjonsmetode som ble benyttet. Resultatet av operasjonene kan ikke sies å ligge innenfor en akseptabel risiko. I tråd med den sakkyndiges uttalelser anføres at under 0,1 % får tilsvarende dårlig sluttresultat. Det er ikke rimelig at A selv bærer risikoen for at han er blitt invalidisert etter en i utgangspunkt kurant ryggoperasjon.

A har nedlagt slik påstand:

1.Anken forkastes.
2.Staten v/Pasientskadenemnda dømmes til å betale sakens omkostninger for lagmannsretten.

Lagmannsretten ser slik på saken:

Partene er enige om at det er årsakssammenheng mellom ryggoperasjonene og As forverrede helsesituasjon. Det er følgelig ikke bestridt at det foreligger en skade i relasjon til pasientskadeloven § 1. Etter pasientskadeloven § 2 første ledd a har pasienten da krav på erstatning dersom skaden skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp. Svikten kan bestå i feilbehandling og i mangelfull informasjon om behandlingen, selv om ingen kan lastes.

Både ved spørsmål om ansvar etter § 2 første ledd og tredje ledd er utgangspunktet at den skadelidte har bevisbyrden for at vilkårene for erstatning er oppfylt. Lagmannsretten legger likevel til grunn at denne bevisbyrden må praktiseres med forsiktighet da det er behandlingsinstitusjonen, ikke den skadelidte, som har praktisk mulighet for å sikre bevisene i denne type saker.

Lagmannsretten er som tingretten kommet til at det ikke er sannsynliggjort at A ble feilbehandlet. A ble operert med en avstivningsprosedyre på grunn av langvarige kroniske og invalidiserende smerter i korsryggen. Det legges til grunn at det var god indikasjon for operasjon. Den metode som ble benyttet ved den første operasjonen var ikke standard metode, men ble benyttet i utlandet og i enkelte miljøer i Norge. Metoden innebar fjerning av en mellomvirvelskive og erstatning av denne med en cage. Metoden kalles « stand alone cage » da implantatet ikke skrues fast, som ved mer vanlige prosedyrer. Inngrepet innebærer et mindre kirurgisk traume. Senere er man på grunn av dårlige erfaringer gått bort fra denne metoden i Norge, blant annet på grunn av problemer med å holde implantatet stabilt. Retten legger den sakkyndiges redegjørelse til grunn.

I følge rettspraksis skal vurderingen av behandlingen foretas ut fra de forutsetninger og erfaringer man hadde på behandlingstidspunktet, Ot.prp.nr.31 (1998-1999) side 64. Det er ikke sannsynliggjort at metoden var fragått allerede på operasjonstidspunktet. I følge den rettsoppnevnte sakkyndige var det god indikasjon for behandlingen. Dr. Grundnes har konkludert med at operasjonen ble korrekt utført i henhold til den valgte metode. Det faktum at implantatet viste tegn til brekkasje kort tid etter inngrepet, mener han kan ha hatt betydning for As ryggsmerte etter første operasjon, men sannsynligvis ikke for As nåværende plager.

Når det gjelder durariften, en rift som oppsto i hinnen rundt ryggmargen ved reoperasjonen, legger retten ut fra den sakkyndiges forklaring til grunn at denne ble adekvat behandlet med en gang, og at det ikke er sannsynliggjort at dette har hatt betydning for den skade A har i dag.

Svikt i helsehjelpen i relasjon til § 2 første ledd omfatter også utilstrekkelig informasjon. Pasientrettighetsloven § 3-2 gir pasienter rett til den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. Opplysning om den informasjon som er gitt, skal nedtegnes i pasientens journal. Helsepersonellet skal så langt som mulig sikre seg at pasienten har forstått innholdet og betydningen av opplysningene, jf loven § 3-5.

Det fremgår av journalnotatet av 29. april 2004 at A ble orientert om behandlingsalternativene og om at resultatene var « fryktelig dårlige » og at man regnet med at 60 % blir bra. A kan riktig nok i dag ikke huske at han ble orientert om de relativt dårlige utsiktene, men det må etter rettens syn legges til grunn at journalen gir uttrykk for den informasjon som ble gitt. I journalen er det ikke referert noe om at det ble gitt informasjon om risikoen for komplikasjoner eller forverring av tilstanden.

I Rt-1993-1169 har Høyesterett behandlet informasjonspliktens rekkevidde. Det er uttalt at det ikke er slik at pasienten må gjøres kjent med enhver risiko, og at legene kan stilles overfor vanskelig avveininger. Det konkluderes med at

Men et ledende synspunkt må etter min vurdering være at pasienten må få en informasjon som ikke utelater vesentlige risikomomenter.

Med støtte i den sakkyndiges forklaring legges til grunn at det på operasjon stidspunktet var godt kjent at resultatet etter avstivningsoperasjoner i mellom 5 og 10 % av tilfellene ender med mer smerter og et dårligere funksjonsnivå enn tidligere. Dr. Grundnes har også gitt utrykk for at det klart bør informeres om en slik risiko før operasjon.

Bevissituasjonen er noe uklar når det gjelder hva som måtte ha blitt sagt om utsiktene til å bli bedre. Retten legger ikke avgjørende vekt på hva A husker i dag. Informasjon kan også ha blitt gitt uten at han har oppfattet den eller tatt den inn over seg. Nedtegningen i journalen om behandlingsalternativer og utsiktene til bedring er konkrete. Dette taler i retning av at legen har ansett dette som viktig, men ikke har vært like opptatt av informasjon om mulig risiko for komplikasjoner og forverring. Lagmannsretten holder det således for sannsynliggjort at det ikke ble gitt noen utførlig informasjon om risikoen for en forverring som følge av operasjonen. Av journalnotatene fremgår etter lagmannsrettens vurdering intet som tilsier at slik informasjon ble gitt.

For at en slik informasjonssvikt skal kunne føre til ansvar, må det imidlertid påvises årsaksammenheng mellom svikten og skaden. Lagmannsretten antar at naturlig og tilstrekkelig informasjon i tilfelle ville vært begrenset til mer generell informasjon om komplikasjoner og eventuelt nervesmerter. Det kan ikke anses sannsynliggjort at A ville latt være å gjennomføre operasjonen. Dr. Aksnes anbefalte operasjon og informasjonen om risiko ville neppe endret As standpunkt. Det foreligger derfor ikke årsakssammenheng mellom den mangelfull informasjonen og As skade.

Lagmannsretten finner ikke sannsynliggjort at vilkårene i § 2 første ledd a er til stede.

Selv om det ikke foreligger ansvarsgrunnlag etter pasientskadeloven § 2 første ledd, kan erstatning unntaksvis tilkjennes med hjemmel i § 2 tredje ledd når det har skjedd en pasientskade « som er særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere.» Ved vurderingen skal det legges vekt på om det er gitt tilstrekkelig informasjon på forhånd.

Lovens ordlyd, forarbeider og rettspraksis viser at dette er en unntaksbestemmelse som bare kommer til anvendelse i særlige tilfeller. Det skal foretas en samlet vurdering av de tre momentene skadeomfang, skadens påregnelighet og indikasjonsstillingen.

A er i avhengig av rullestol og er 100 % uføretrygdet. Før operasjonen i juni 2004 hadde han invalidiserende ryggsmerter i kortere perioder 2-3 ganger i året. Han var fortsatt i arbeid som bussjåfør de han fikk akutte smerter i oktober 2003. Han forsøkte å jobbe igjen noen uker i desember, men måtte tilbake på sykmelding. I følge A selv tok det lang tid før operasjon fordi sykehuset Asker og Bærum ventet på at dr. Aksnes skulle komme dit, og det ble vurdert slik at det var best at A ikke forsøkte å arbeide i denne perioden. Den sakkyndige har vurdert As samlede medisinske invaliditet før operasjonen til 30% og etter operasjonen til 65%. Den behandlingsrelaterte skade er således vurdert til 35%.

Lagmannsretten legger som nevnt til grunn at det var god indikasjon for operasjonen. Med støtte i den sakkyndiges erklæring legges til grunn at A uten operasjonene i dag sannsynligvis ville hatt plager på samme nivå som i 2004. Hans situasjon må følgelig anses betydelig forverret som følge av operasjonene. Det er riktig nok, som nevnt ovenfor, vel kjent at det ved avstivningsoperasjoner i ryggen er risiko for forverring. Risikoen antas å være på mellom 5 og 10%, men det foreligger ikke materiale som kan si noe om risikoen for høy grad av forverring. Dr. Grundnes, som over flere år har foretatt flere hundre avstivningsoperasjoner årlig, har i retten forklart at han ikke kan huske noen annen pasient som har endt opp i rullestol etter operasjon, selv om han ikke kan utelukke det. Han har selv vurdert sine resultater som å ligge omtrent på gjennomsnitt.

Lagmannsretten mener at omfanget av As skader må anses store og svært uventede. Sammenholdt med den informasjonssvikt som er omhandlet ovenfor, finner retten etter en samlet vurdering at det er grunnlag for erstatning etter pasientskadeloven § 2 tredje ledd. Risikoen for en så omfattende skade må anses som så liten at den ikke må aksepteres av pasienten.

Anken må etter dette forkastes.

A har vunnet saken fullstendig og har krav å få dekket sine sakskostnader i medhold av hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første, jf annet ledd. Det er ikke grunnlag for å anvende noen av lovens unntaksbestemmelser.

Advokat Gunnheim har fremlagt sakskostnadsoppgave hvor det fremkommer at han krever salær med kr 76 071 inkl mva. Salæret anses rimelig og nødvendig, jf tvisteloven § 20-5.

I tillegg kommer en halvpart av det beløp som godtgjørelsen til den sakkyndige, dr. Grundnes, måtte bli endelig fastsatt til.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning

1.Anken forkastes.
2.Staten v/Pasientskadenemnda dømmes til innen 2 - to - uker fra forkynning av dommen å betale sakskostnader for lagmannsretten til A med 76.071 - syttisekstusenogsyttien - kroner.

Les også:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater