Dom: Seier i Høyesterett for psykisk syke skadelidte

En nylig avsagt dom fra Høyesterett gir særdeles viktig beskyttelse for psykisk syke skadelidte ved krav om personskadeerstatning.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
31/08/2017

Saken gjaldt en psykisk syk mann som ble svært alvorlig skadet i en ulykke. Mannen hadde kommet seg inn på et område for togparkering som var dårlig sikret. På taket av en parkert togvogn fikk mannen strøm i seg og fikk store forbrenningsskader som følge av dette. Han måtte senere blant annet amputere begge beina.

I tingretten ble skadelidte tilkjent erstatning fra Jernbaneverket for brudd på arbeidsgiveransvaret etter skadeserstatningsloven § 2-1, som følge av manglende sikring av området for togparkering. Tingretten beregnet erstatningsbeløpet til nesten 10,5 millioner kroner.

Saken ble anket til lagmannsretten som også slo fast at skadelidte hadde krav på erstatning. Lagmannsretten reduserte imidlertid erstatningsbeløpet til halvparten begrunnet med medvirkning fra skadelidte selv.

Saken ble deretter anket til Høyesterett. Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var om en psykisk syk skadelidt kan medvirke til skaden ved egen skyld. Høyesterett uttalte at psykisk syke ikke kan anses å ha medvirket til skaden dersom vedkommende er psykotisk på handlingstidspunktet og det er årsakssammenheng mellom psykosen og skaden.

Høyesterett kom til at dette var tilfellet i denne saken, og medvirkning fra den psykisk syke personen kunne ikke føre til reduksjon av erstatningsbeløpet. Høyesterett tilkjente derfor mannen full erstatning.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater