Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett to viktige kjennelser om innholdet i pasientskadeloven § 18 og tolkningen av "saken" og "endelig vedtak".

Pasientskadeloven § 18 omhandler domstolsprøving av pasientskadesaker. Bestemmelsen fastslår blant annet at ved krav om pasientskadeerstatning kan "saken" bringes inn for de ordinære domstolene når det foreligger "endelig vedtak" i Pasientskadenemnda. Det er imidlertid ikke helt klart hva dette betyr i et hvert henseende.


Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett to viktige kjennelser om innholdet i pasientskadeloven § 18 og tolkningen av "saken" og "endelig vedtak". Høyesterettsavgjørelsene har særlig betydning for domstolenes egen kompetanse i pasientskadesaker.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
04/09/2017

HR-2015-1093-A

I den første Høyesterettskjennelsen (HR-2015-1093-A) var problemstillingen om staten ved Pasientskadenemnda kunne fremsette en innsigelse i strid med sitt eget tidligere ansvarsvedtak, i senere sak for domstolene om utmålingen. Høyesterettskjennelsen ble avsagt under dissens 3–2.

Høyesteretts flertall konkluderte med at staten har anledning til å fremsette innsigelse om at det tidligere ansvarsvedtaket er feil, og kreve at ansvarsgrunnlaget blir vurdert på nytt. Dette innebærer at skadelidte, ved å bringe utmålingsvedtaket inn for domstolene, risikerer at Pasientskadenemnda kan hevde at det tidligere positive ansvarsvedtaket er feil. Høyesteretts mindretall kom til motsatt resultat.

HR-2015-1094-A

Den andre Høyesterettskjennelsen (HR-2015-1094-A) gjaldt en pasientskadesak hvor det kun var truffet negativt ansvarsvedtak, og pasienten hadde deretter brakt saken inn for domstolene. Spørsmålet var om søksmålet i et slikt tilfelle må begrense seg til å bestride det negative ansvarsvedtaket, eller om søksmålet også kan omfatte erstatningsutmålingen som ikke var vurdert av Pasientskadenemnda.

På bakgrunn av flertallets syn i den første Høyesterettskjennelsen kom Høyesterett til at saken ikke er begrenset til det som er avgjort av Pasientskadenemnda. Dette innebærer at et søksmål etter et negativt ansvarsvedtak også kan omfatte erstatningsutmålingen.

Konklusjonen er altså at staten ved Pasientskadenemnda kan gå tilbake på et positivt ansvarsvedtak i en pasientskadesak dersom utmålingsvedtaket senere bringes inn for domstolene. Videre er det også slik at ved et negativt ansvarsvedtak i Pasientskadenemnda, har pasienten anledning til å bringe hele saken inkludert erstatningsutmåling inn for domstolene.

Vi bistår klienter over hele landet.


Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.


Våre advokater