Hva koster en advokat?

En dame sitter på et gulv og lener seg til veggen. Foto

Dette er ofte det første man lurer på når man havner i en situasjon hvor man trenger hjelp fra en advokat. De aller fleste tenker at advokater er dyre og mange vegrer seg for å kontakte advokat, av frykt for å ende opp med en stor regning. Det mange ikke vet er at man i personskadesaker kan få dekket sine kostnader til advokat, typisk fra et forsikringsselskap eller i noen tilfeller fra det offentlige.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
07/01/2022

Når kan andre dekke mine advokatkostnader?

Mange er ikke klar over at det faktisk er en del situasjoner hvor man har muligheten til å få dekket sine advokatkostnader. Har du vært utsatt for en personskade vil dine rimelige og nødvendige kostnader til advokat i mange tilfeller dekkes av forsikringsselskapet som en del av erstatningen.

1. Kostnader til advokat ved yrkesskade og trafikkskade

Har du blitt utsatt for en skade som faller inn under en lovpålagt forsikringsordning, som yrkesskade eller trafikkulykke, skal merutgifter til advokatbistand som hovedregel dekkes fra forsikringsselskapet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å fremme et erstatningskrav overfor forsikringsselskapet.

Når forsikringsselskapene skal ta stilling til dekning av advokatkostnader, legges det vekt på om bistanden har vært rimelig og nødvendig i forhold til sakens omfang, hvor vanskelig eller kompleks saken har vært, og behovet for bistand.

I praksis sender advokaten regningen direkte til forsikringsselskapet. Du som skadelidt slipper normalt å dekke utgifter til advokaten med egne midler under behandlingen av personskadesaken.

En endelig avregning av forsikringsselskapets dekning av juridisk bistand foretas normalt ikke før erstatningsoppgjøret gjennomføres ved sakens avslutning.

2. Kostnader til advokat ved pasientskade

Har du fått en foreløpig vurdering fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) om at det foreligger en pasientskade som følge av svikt ved ytelsen av helsehjelp eller at du har rett på pasientskadeerstatning etter unntaksbestemmelsen skal NPE dekke dine kostnader til advokat i forbindelse med erstatningsoppgjøret.

Advokaten vil kontakte NPE, og gjennomgå sakens dokumenter før man fremmer et erstatningskrav.

Advokaten vil sende endelig regning for sitt arbeid direkte til NPE ved sakens avslutning.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å fremme et erstatningskrav og kommentere et erstatningstilbud fra NPE slik at du får den erstatningen du har krav på.

3. Kostander til advokat ved voldsoffererstatning

Dersom Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV) godkjenner en sak som en voldsoffersak, kan man få dekket rimelige og nødvendige kostnader til advokat som en del av erstatningen.

Hvorvidt du har hatt bistandsadvokat eller ikke i forbindelse med straffesaken kan få betydning for dekning av juridisk bistand fra KFV.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å fremme en søknad til Kontoret for voldsoffererstatning, og bidrar til at du får den erstatningen du har krav på.

4. Kostnader til advokat ved rettshjelpdekning

De aller fleste skadeforsikringer har en egen rettshjelpsdekning som kan komme til anvendelse dersom du havner i en tvist som privatperson. Rettshjelpsforsikringen vil gjelde fra det tidspunktet det har oppstått en tvist, for eksempel hvis du har fått et avslag på erstatning fra forsikringsselskapet.

Kostnader som du selv må dekke under en rettshjelpsforsikring vil ofte være en egenandel på kr. 3-4.000,- samt 20 % av salæret. Maksimale kostnader til advokat som dekkes under en rettshjelpsdekning er normalt kr. 100.000,-.

Tips! Havner du i en tvist bør du be forsikringsselskapet om å få forsikringsvilkårene for rettshjelpsdekningen.

Kan jeg få fri rettshjelp?

I noen tilfeller kan privatpersoner få kostnader til advokat dekket helt eller delvis fra det offentlige. I personskadesaker vil din inntekt og formue avgjøre om du har krav på fri rettshjelp. Det samme gjelder i voldsoffersaker og ved klage og anke i trygdesaker. Man har ikke krav på fri rettshjelp ved søknad om trygdeytelser eller ved søknad om pasientskadeerstatning.

Er du enslig er inntektsgrensen kr. 320 000,- i året. For ektefeller eller andre som lever i økonomisk fellesskap er den samlede inntektsgrensen kr. 490 000,- i året. Det er inntekten før skatt som er avgjørende. Formuesgrensen for å kunne ha krav på fri rettshjelp er kr. 100.000,- både for enslige og for ektefeller samlet.

Hva koster en rettsak?

En rettsak er alltid kostbart. Advokaten må ha svært god oversikt over din sak og det går mye tid på å forberede seg til en rettsak. I tillegg til faktum må advokaten ha god oversikt over aktuelle regler og rettspraksis relevant for din sak. Det er ikke uvanlig at kostnader til egen advokat i en rettsak kan være mellom kr. 150.000 – 250.000,- for en rettsak som går over 3-4 dager. Noen ganger kan kostnadene bli enda høyere.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi tar ut stevning mot enten staten eller forsikringsselskapet og prosedere din sak i domstolen.

Dersom du tar ut søksmålet påløper det også kostnader til rettsgebyr. Rettsgebyret er for tiden kr. 1.199,- og totalt rettsgebyr i en sak avhenger blant annet av hvor mange dager rettsaken tar. Ved anke til lagmannsretten må den som anker betale ankegebyr. Ankegebyret er for tiden kr. 28.776,-.

Dersom det er nødvendig med sakkyndig vitne i saken vil det påløpe kostnader til denne. Ofte kan kostnader til sakkyndig vitne overstige kr. 50.000,-.

I en rettsak vil dommeren vurdere hvem av partene som må dekke sakskostnadene, eventuelt om hver av partene må dekke egne sakskostnader. Hovedregelen er at den som taper saken må betale både sine egne og motpartens sakskostnader.

Hva koster en advokat hvis jeg må betale selv?

Kostnaden ved å bruke advokat vil variere, avhengig av type sak og hvor omfattende det arbeidet som må gjøres er. Advokatens timepris får selvsagt også betydning.

De store advokatfirmaene har gjerne høyere timepris enn de mindre og mellomstore advokatfirmaer har. En advokatfullmektig vil typisk ha en lavere timepris enn for eksempel en senioradvokat eller partner som har mer erfaring. Timeprisen til advokaten får du opplyst når du tar kontakt med oss. Mange advokatfirmaer opplyser også sine timepriser på sine nettsider.

Det er ofte vanskelig for en advokat å angi på forhånd hvor mye arbeid saken krever. Foreligger det en motpart i saken vil også dennes handlinger kunne innvirke på tidsbruken. Men det er ting du som klient kan gjøre for å redusere tidsbruken til advokaten. Nedenfor gir vi deg noen tips til hva du som klient kan gjøre for å redusere advokatens tidsbruk.

6 tips for å redusere advokatens tidsbruk

 1. Ha god oversikt over din egen sak og hva du ønsker å oppnå, gjerne før du tar kontakt med advokat.
 2. Spør advokaten om et estimat på forventet tidsbruk.
 3. Ha orden og struktur på dokumenter i saken. Hvis du selv tar deg tid på å skape oversikt i sakens dokumenter, gjerne med en innholdsfortegnelse, vil advokaten bruke mindre tid på sin gjennomgang. Kronologisk rekkefølge på dokumenter er en fordel.
 4. Spør gjerne hva advokaten konkret trenger fra deg før du sender «alt du har».
 5. Ikke forvent at advokaten automatisk forstår alle typer dokumenter som du mener er relevant for saken din. Forklar der det kan være behov.
 6. Samle dine henvendelser og spørsmål til advokaten.

Bør jeg kontakte advokat?

Har du vært utsatt for en personskade og lurer på kostnader til advokatbistand bør du ta kontakt med oss. Codex Advokat tilbyr en gratis og uforpliktende samtale om din sak. Vi vil hjelpe deg å sortere ut mulighetene for dekning av advokatkostnader. Codex Advokat har 20 års erfaring og kan hjelpe deg med din personskadesak.

Godt å vite!

Dersom du er skadet i en arbeidsulykke eller en trafikkulykke vil forsikringsselskapet i all hovedsak dekke rimelige og nødvendige kostnader til advokat.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Ingrid B

"Er veldig godt fornøyd med hjelpen jeg fikk av Margrethe Hansen, i forbindelse med en yrkesskade."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater