Gjenopptak av erstatningssak

Det er mulig å kreve gjenopptak av en erstatningssak. Et erstatningsoppgjør i en erstatningssak kan foretas på ulike måter. Det kan skje ved avtale mellom skadelidte og forsikringsselskapet, ved et endelig vedtak fattet av et offentlig organ, eks. Norsk Pasientskadeerstatning, rettsforlik eller rettskraftig dom.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
25/05/2018

Et avsluttet oppgjør i en erstatningssak er i utgangspunktet bindende og endelig. Skadelidtes situasjonen kan senere utvikle seg slik at det kan føre til at forutsetningene som lå til grunn for erstatningsoppgjøret brister, fordi det inntrer nye omstendigheter. Dette kan medføre at erstatningsoppgjøret avviker fra hva det ville vært om de nye forhold hadde blitt lagt til grunn. Der forutsetningsbristen gjør at skadelidte har fått for lav erstatning, kan skadelidte be om at saken tas opp til ny behandling med sikte på et korrigerende etteroppgjør/ gjenopptak. Vilkårene for gjenopptak er strenge.

Gjenopptak innebærer en ny behandling av samme erstatningspost (-er) som tidligere er oppgjort. Dersom det for eksempel er foretatt et erstatningsoppgjør under posten inntektstap, kan man altså kreve gjenopptak under denne posten dersom det på et senere tidspunkt inntrer omstendigheter som medfører at de forutsetningene som ble lagt til grunn i oppgjøret er feil.

Spørsmålet om ny behandling må imidlertid holdes ut fra den situasjon der det reises en annen sak om et annet krav. Det må trekkes en grense mellom ny behandling av et behandlet krav og et ordinært nytt krav. Dersom det ikke er fremmet krav på alle poster, vil et krav om erstatning for den «glemte» posten anses som et nytt krav. Skadelidte kan eksempelvis kreve erstatning for inntektstap og merutgifter, men ikke for ménerstatning (for eksempel fordi invaliditetsgraden er lavere enn 15 %). Et fullt og endelig oppgjør om fremtidig inntektstap og merutgifter setter ikke stengsler for at skadelidte senere – om medisinsk invaliditet blir 15 % eller høyere – fremmer et vanlig krav om ménerstatning. Det er også ansett som et nytt krav der skadelidte fremmer krav om erstatning for påført inntektstap, og hvor det tidligere bare er utbetalt erstatning for fremtidstap.

Vilkårene for gjenopptak er strenge og kommer bare til anvendelse der det dreier seg om ny behandling av samme erstatningskrav som tidligere er oppgjort.

De generelle vilkår for gjenopptak er:
- skaden må ha forandret seg vesentlig til ugunst for skadelidte siden avtalen ble inngått, enten med hensyn til medisinsk eller ervervsmessig invaliditet.
- forandringen må ligge utenfor det begge parter regnet med da avtalen ble inngått.
- den inngåtte avtalen må i ettertid fremstå som urimelig og ubalansert i forhold til et riktig oppgjør.

Alle tre vilkårene må være oppfylt for fremme av krav om gjenopptak.

Våre advokater bistår deg etter personskade!

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand , jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved personskade.

Vi bistår klienter over hele landet. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om din personskade

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater