Yrkesskadeforsikringsloven § 11: Skader og sykdommer

Har du vært utsatt for en yrkesskade og er usikker på om du er dekket under yrkesskadeforsikringsloven? Det kan i noen tilfeller være vanskelig å vite hvorvidt man er dekket under yrkesskadeforsikringen eller ikke.


Denne artikkelen handler om yrkesskadeforsikringsloven paragraf 11 (yforsl. § 11).


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/07/2020

Utgangspunktet i Yforsl. § 11

Yforsl. § 11 regulerer hvilke skadetyper som kvalifiserer for erstatning. Yrkesskadeforsikringen skal for det første dekke skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke. Skadebegrepet omfatter også dødsfall.

Det oppstår ofte forvirring rundt hva som innebærer en arbeidsulykke i lovens forstand. Med arbeidsulykke menes en plutselig hendelse eller begivenhet. Når det gjelder ulykkesbegrepet ved yrkesskade, er det utvidet til å omfatte en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i arbeidet.

Utvidelsen av ulykkesbegrepet gjør at det ikke er full parallellitet mellom yrkesskadedekning og dekning under ulykkesforsikring. Det er viktig å være klar over denne differansieringen, da et avslag under ulykkesforsikringen ikke nødvendigvis innebærer de samme vurderinger som foretas under yrkesskadedekningen.

Etter yforsl. § 11 dekkes også skade og sykdom som i medhold av ftrl. § 13-4 er likestilt med yrkesskade. I folketrygdloven er Sosialdepartementet gitt hjemmel til å fastsette hvilke sykdommer som omfattes, og de aktuelle lidelsene betegnes gjerne som listesykdommer. Typiske sykdommer som kan være dekket er hørselsskader eller lungesykdommer.

Yrkesskadeforsikringsloven har dessuten en sikkerhetsventil i forhold til annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser. Denne bestemmelsen og definisjonen finner man ikke i folketrygdloven, og det er viktig å være klar over denne forskjellen.

Bistand fra advokat

Regelverket knyttet til yrkesskadeforsikringsloven, og hva som er dekningsmessig og hva som faller utenfor, er komplisert, og det vil ofte være behov for juridisk bistand for å sikre at de riktige vurderinger blir foretatt. Codex advokat er en av Norges største aktør innen personskadesaker, og våre personskadeadvokater har lang erfaring med håndtering av yrkesskader.

Du kan lese mer om oss på personskadeadvokater.no

Ring oss gjerne på tlf. 02469 for en uforpliktende samtale rundt din skadesak.

Et lite utdrag fra noen av våre saker og de resultater vi har oppnådd finner du her.

Viktig å vite ved yrkesskade:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater