Yrkesskadeforsikringsloven § 10: Dekningsområdet

Skader og sykdom som oppstår ved utøvelse av yrke betegnes som yrkesskade og yrkessykdom. Det følger av yrkesskadeforsikringslovens § 10 at yrkesskade er skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.


Skadelidte med personskade som oppfyller grunnvilkårene for yrkesskade eller yrkessykdom har krav på erstatning for sitt økonomiske tap. Arbeidsgiver er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring. Hvis arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring, kan skaden meldes til Yrkesskadeforsikringsforeningen.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/07/2020

Yrkesskadeforsikringsloven er altså begrenset til å omfatte skader og sykdommer som påføres

• i arbeid
• på arbeidsstedet
• i arbeidstiden

Alle tre vilkårene må være oppfylt for at det skal foreligge yrkesskadedekning. Selv om vilkårene kan oppstilles selvstendige, er det en meget nær innbyrdes sammenheng mellom dem. Ofte vil det være slik at dersom man først kommer til at skaden er påført under utførelse av arbeid, vil også vilkårene om arbeidssted og arbeidstid være oppfylt.

Videre oppstilles i lovens § 11 hvilke skader og sykdommer som omfattes. For at det skal foreligge rett til dekning etter yrkesskadeforsikringsloven § 10 er det et krav om at den aktuelle skaden skyldes en ”arbeidsulykke”. Det følger av lovens ordlyd og forarbeider at det med arbeidsulykke forstås en plutselig hendelse. Det må dermed avgrenses mot skadelig påvirkning som har vart en viss tid.

I arbeid

Det er et vilkår at skaden må ha skjedd under utførelse av arbeidsoppgaver. Deltakelse på kurs og seminarer vil normalt bli ansett som en del av arbeidet. Høyesterett har også godtatt en skade som oppstod i forbindelse med aking under et faglig seminar som en yrkesskade. Du kan lese mer om Høyesteretts avgjørelse i saken her. Bedriftslegebesøk og deltakelse i trimaktiviteter i regi av arbeidsgiver kan også falle inn under begrepet.

På arbeidsstedet

De fleste arbeidstakere har et fast definert arbeidssted, og yrkesskadedekningen er da begrenset til å gjelde på dette stedet. Andre arbeidstakere har ikke et fast definert arbeidssted. Yrkesskadedekningen vil da gjelde der arbeidet til en hver tid utføres. Reisen til og fra arbeidsstedet vil normalt falle utenfor dekningen.

I arbeidstiden

Skaden må videre ha skjedd i arbeidstiden. Som arbeidstid regnes ikke bare tiden da det utføres arbeid, men også spise- og hvilepauser. Utgangspunktet er således at arbeidstaker er dekket fra arbeidsdagens start til slutt. Vilkåret har i praksis ikke blitt tolket for strengt. Arbeidstaker som deltar i forretningsmiddag, representasjon eller lignende i arbeidsgivers interesse er yrkesskadedekket selv om dette foregår utenom den ordinære arbeidstiden.

Hva har du krav på av erstatning?

Får du en skade på jobb vil du kunne ha krav på erstatning. En yrkesskade kan gi deg et økonomisk tap, eksempelvis inntektstap, økte utgifter eller tapt evne til å gjøre hjemmearbeid. I verste fall gjør yrkesskaden at du står utenfor yrkeslivet resten av livet. Les mer om erstatning ved yrkesskade her.

Bistand fra advokat

Alle saker om skade på jobb må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter skade på jobb, noen ganger flere år.

En erfaren og dyktig advokat kan bidra til å drive saken fremover, slik at du får riktig erstatning raskere.

Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden.

Får du en skade på jobb, vil vi anbefale at du tar kontakt med oss i Personskadeadvokater.no. Vi bistår i alle typer saker med personskade etter skade på jobb.

Les mer om yrkesskader på vår hovedside om yrkesskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater