Tinnitus – erstatning

Banner tinnitus

Tinnitus beskrives som en ulyd i ett eller begge ørene, og er et symptom på hørselsskade eller sykdom. Mange beskriver dette som en konstant ringende, plystrende eller summende lyd som er svært belastende å leve med.


Har du fått påvist tinnitus (øresus), kan dette i noen tilfeller gi rett til erstatning. Dette kan for eksempel skje dersom du har arbeidet i et støyfullt arbeidsmiljø over mange år, typisk ved industri- eller offshorearbeid, eller for eksempel dersom du blir utsatt for en uventet høy lyd i arbeid.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
11/01/2022

Tinnitus som følge av skade eller sykdom?

For at tinnitus skal kunne gi rett til erstatning, må det i tillegg som regel kunne påvises en støyrelatert hørselsnedsettelse eller skaderelatert hørselsnedsettelse.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater gjennomgår journalen og undersøker om det kan være hensynsmessig med en hørselsundersøkelse for å identifisere en hørselsskade.

En hørselsskade kan for det første oppstå på grunn av plutselige og uventete høye lyder, som for eksempel en eksplosjon eller høyfrekvent lyd.

GODT Å VITE!

Det er vanligvis tilstrekkelig med én hendelse med høy lyd for å forårsake skade, og tinnitus er et av symptomene som kan oppstå. Dette kan i noen tilfeller gå over, og det er kun dersom plagene blir vedvarende at man kan ha krav på erstatning.

Dersom tinnitus har tilkommet etter en uventet høy lyd, så vil skaden kunne godkjennes som en yrkesskade. En skade som blir påført som følge av langvarig støypåvirkning i arbeid, er å anse som en yrkessykdom.

Dersom tinnitus har tilkommet etter en uventet høy lyd, så vil skaden kunne godkjennes som en yrkesskade gitt at det også er konstatert hørselsskade. En skade som blir påført som følge av langvarig støypåvirkning i arbeid, er å anse som en yrkessykdom.

I yrkessykdomssaker stilles det særlige vilkår for graden og lengden av støypåvirkningen som du har blitt utsatt for, og man må normalt igjennom en arbeidsmedisinsk vurdering via NAV før skaden eventuelt godkjennes.

GODT Å VITE!

Visse sykdommer likestilles med yrkesskade, dette kalles "listesykdommer", og betegnes for yrkessykdommer.

Betegnelsen listesykdommer knytter seg til det at de aktuelle sykdommene står på listen som utløser rett på erstatning iht yrkesskadeforsikringsloven/folketrygd-loven.

Foreligger en listesykdom har man rett på erstatning etter yrkesskadeforsikrings-loven/folketrygdloven tilsvarende som om det var tale om en yrkesskade

Hvorvidt skaden din godkjennes som en yrkesskade eller yrkessykdom har i prinsippet liten betydning når det gjelder utmålingen av eventuell erstatning, men det er viktig å være klar over forskjellen.

Hvordan påviser man en hørselsskade?

Hørselsskader avdekkes ved å foreta hørselsmålinger/audiometri. For å kunne stadfeste om man har en tinnitus som gir rett til erstatning, må det etter gjeldende regler foreligge tale-audiometrier som viser et visst nivå av nedsatt hørsel i forhold til normale aldersrelaterte hørselsnivåer.

En audiometri er også nødvendig for å kunne vurdere størrelsen på varig medisinsk invaliditet. Dette har betydning for om du kan ha krav på menerstatning eller ikke.

En audiometri er også nødvendig for å kunne vurdere størrelsen på varig medisinsk invaliditet. Dette har betydning for om du kan ha krav på menerstatning eller ikke.

GODT Å VITE!

Både hørselsskaden og tinnitus kan gi varig medisinsk invaliditet. Menerstatning fra NAV er først aktuelt dersom varig medisinsk invaliditet utgjør minst 15 %.

Menerstatning fra forsikringsselskapet (yrkesskaden/yrkessykdommen) kan være aktuelt også ved lavere grader av varig medisinsk invaliditet dersom dette er avtalt i den aktuelle forsikringsavtalen mellom skadelidtes arbeidsgiver og det aktuelle forsikringsselskapet

Hvilke konsekvenser kan tinnitus medføre?

Tinnitus kan være svært belastende å leve med, og mange opplever nedsatt livskvalitet som følge av dette. Det kan for eksempel være vanskelig å konsentrere seg om arbeid, følge opp familie eller ha overskudd til fritidsaktiviteter.

I enkelte tilfeller kan tinnitus gi alvorlige konsekvenser når det gjelder arbeidsevne og psykisk helse. Det kan være viktig å få avklart om man i tillegg til tinnitus har en selvstendig psykisk lidelse som har årsakssammenheng med tinnitusplagene. Dersom dette er tilfellet, så kan du også ha krav på erstatning for konsekvensene som den psykiske skaden har medført.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bidrar til å finne frem til rett spesialist for oppdraget gjennom dialog med forsikringsselskapet.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Har du et hørselstap du mener skyldes en skade eller arbeid i et støyfullt miljø? Våre advokater har lang erfaring med tinnitus etter hørselsskader, og vil gi deg god veiledning og bistand i saken.

GODT Å VITE!

Dersom tinnitus er godkjent som yrkesskade eller yrkessykdom har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokat fra forsikringsselskapet.

Erstatningskrav etter yrkesskadeforsikringsloven byr ofte på kompliserte vurderinger. Vi i Codex advokat er spesialister på erstatningskrav ved yrkesskader, trafikkskader, pasientskader mm og har lang erfaring på området.

Vurdering av hørselsskader/tinnitusplager kan by på særskilte problemer.

Eksempelvis kan du trenge hjelp med å klargjøre følgende punkter:

 • Om skaden din omfattes av yrkesskadeforsikringen, bilansvarsloven, pasientskadeloven m.m.
 • Om tinnitusplagene kan gi rett på erstatning.
 • Hvor mye du kan kreve i erstatning.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Nils2

"Fikk meget god informasjon og veiledning ift. en yrkesskadesak av advokat Finn Linde Eriksen."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får gratis førstekonsultasjon
 • Du får informasjon om gangen i en personskadesak
 • Du får innledende råd og anbefalinger i din sak
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater