Hvorfor bruke advokat ved Personskade?

Design uten navn 2022 04 21 T152514 140

Personskader er belastende å oppleve, og en skadelidt bør bruke advokat mot forsikringsselskapet i behandlingen av sin personskadesak. Det er også veldig viktig at advokaten er spesialist i personskadeerstatning for at du skal være sikker på at du får god nok oppfølging.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/07/2020

Personskade gir en komplisert forsikringsprosess

Regelverk og prosedyrer er innviklet i personskadesaker. Hvis du som er skadelidt skal kunne få riktig personskadeerstatning, er det viktig at saken håndteres på riktig måte. Bare det å finne ut av hvilke forsikringsselskaper som er ansvarlige, kan være vanskelig.

Det er ikke uvanlig at det foreligger en rekke forsikringer, foruten egne forsikringsordninger, kan du også være forsikret gjennom organisasjoner/ fagforeninger, familie eller arbeidsgiver. Du kan lese mer om prosessen i vår artikkel om gangen i en personskadesak.

Les også om andre typer personskade:

Forsikringsselskapet er ikke din venn

Etter at du har meldt personskaden til forsikringsselskapet, vil du innledningsvis har en del kontakt med forsikringsselskapet. Informasjonen du innledningsvis mottar fra forsikringsselskapet bærer preg av at selskapet skal gi inntrykk av å behandle personskadesaken i din interesse og at selskapet jobber for at du skal få det du har krav på.

I svært mange saker, og særlig der det ser ut til at selskapet må betale en større personskadeerstatning til den skadelidte, vil selskapet slutte å opptre i den skadelidtes interesse. Da bærer saksbehandlingen preg av at selskapet skal spare mest mulig penger på personskadeoppgjøret, noe som går på den skadelidtes bekostning. Dette er et naturlig resultat av at forsikringsselskapet er et privat selskap som skal gå med størst mulig overskudd.

Erstatningstilbudene er for lave ved personskadeoppgjør

Det er ikke uvanlig at forsikringsselskapene prøver å avvise krav i personskadesaker. Dersom forsikringsselskapet ikke klarer å avvise kravet, så vil et personskadeerstatningstilbud som regel være lavere enn det den skadelidte har krav på.

Dette trenger ikke å være bevisst, men kan være et resultat av at forsikringsselskapets saksbehandler håndterer svært mange saker på en gang og ikke har mulighet til å sette seg ordentlig inn i den enkelte personskadesaken. I en slik situasjon er det viktig at den skadelidte har en representant som er godt kjent med personskaderetten og som kan sørge for at personskadeerstatningen som utbetales er i henhold til hva den skadelidte har krav på.

Det beste kan da være å engasjere en advokat som har en praksis rettet særlig mot slike personskadeerstatningsoppgjør. Det er også utviklet egne beregningsprogrammer for personskader, og advokaten du velger bør ha tilgang til dette.

Personskadesaker er omfattende

I personskadesaker er det nødvendig med mye arbeid i forhold til innsamling av nødvendige opplysninger fra blant annet behandlere og andre relevante instanser. For å belyse hvordan personskaden påvirker deg, må man også innhente inntektsopplysninger og saksdokumenter fra NAV i personskadeerstatningssaken. Du bør også påse at selskapet bare får tilsendt den informasjonen og de dokumenter som er relevante for den enkelte personskadeerstatningssaken.

Gamle skader kan være relevante, og noen ganger har selskapet krav på å få vite om disse slik at man kan vurdere om disse påvirker skadebildet nå. Men selskapet har svært sjelden krav på å få vite alle dine journalnotater - bare de som er relevante for personskaden.

Derfor bør du bruke din advokat til å innhente denne informasjonen for deg, slik at du har en trygghet for at selskapet får tilsendt korrekt og relevant informasjon, men heller ikke mer enn det som er nødvendig for at selskapet skal få et riktig bilde av personskaden.

Personskaden må utredes av riktig lege

Advokatvalget ditt har også betydning for hvordan saken din medisinsk blir utredet. Ved personskader vil det normalt være behov for å få en spesialisterklæring som vurderer hvilken type skade eller sykdom som er oppstått og hvor stor skaden er. Disse spesialisterklæringene har svært stor betydning og avgjør i realiteten personskadesaken din.

Forsikringsselskapene vil helst bruke leger som de kjenner godt, og som er kjent for å være strenge i forhold til om det foreligger en skade, og hvor stor denne er. Mange skadelidte har fått personskadesaken sin ødelagt av at de har blitt utredet av feil spesialist. En advokat med spesialisering i personskadeerstatningsrett har en oversikt over spesialister som gir personskadesaken din en korrekt vurdering, og hvilke spesialister du bør unngå.

Best til å beregne personskadeerstatning

Også når det kommer til selve beregningen av personskadeerstatningen, vil det være en fordel å bruke en advokat som jobber mye med personskaderett. Beregningene er kompliserte, og det er utviklet egne dataverktøy for erstatningsberegninger i personskadesaker. En advokat som jobber mye med personskadeerstatning vil ha tilgang på slike dataverktøy, og da har du en større trygghet for at erstatningsberegningen blir riktig.

Utgiften til advokat er en utgift du ikke ville hatt uten at skaden hadde oppstått, og denne utgiften skal dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av personskaden. Les om dette i vår artikkel om dekning av utgifter til advokat i sak om personskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater