Hva betyr full erstatning?

Det følger av skadeserstatningsloven § 3-1 at skadelidte har krav på full erstatning for sitt økonomiske tap etter en personskade. Dette innebærer at skadelidte skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde inntruffet, men heller ikke bedre.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
01/03/2016

La våre advokater hjelpe deg i personskadesaken. Les mer om våre resultater.

Erstatning for skade på person skal dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i fremtiden. Både fysiske og psykiske skader kan føre til et erstatningsmessig tap.Det skal foretas en særskilt vurdering av hver av de fire følgende erstatningsposter; påløpt inntektstap, påløpte merutgifter, fremtidig inntektstap og fremtidige merutgifter. Erstatningspostene.

Ved utmåling av erstatning skal skadelidte ha erstattet sitt fulle økonomiske tap. Imidlertid er det viktig å ha klart for seg det kun er et utgangspunkt for erstatningsutmålingen. Andre faktorer påvirker også erstatningsutmålingen. Regelen om ”full erstatning” må suppleres med utmålingsprinsipper som skadelidtes tapsbegrensningsplikt og nødvendig og rimelig-kriteriet.

Det er et generelt erstatningsrettslig prinsipp at skadelidte må begrense tapet overfor skadevolder. Skadelidte må i rimelig grad søke å begrense tapet ved å innrette sin livsførsel til skaden.

Ved erstatningsutmålingen skal det videre gjøres fradrag for blant annet offentlige ytelser skadelidte mottar. Slike ytelser går til fradrag i erstatningsutmålingen ”krone for krone”.

Når det gjelder erstatning for merutgifter må utgiften være en nødvendig og rimelig følge av skaden. Hva som er rimelig og nødvendig varierer etter hva slags behov merutgiften søker å dekke. Dette må bedømmes konkret i den enkelte sak. Noen utgifter forutsettes dekket fullt ut av det offentlige.

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et erstatningskrav, noen ganger flere år. Som oftest dekkes utgifter til advokatbistand i rimelig og nødvendig omfang. Erstatning for advokatutgifter ved pasientskadeerstatning.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater