Spørsmål og svar

 • Maskinulykke som yrkesskade

  Arbeidslivet er i mange sammenhenger svært mekanisert, med store og kraftige maskiner. En feil innstilling, feil bruk eller bruk av feil verktøy kan medføre arbeidsulykke som gir personskade. Arbeidsulykken kan i flere sammenhenger gi så store personskader at den påvirker det videre arbeidslivet.

  Les mer

 • Erstatning til skadelidte over 64 år

  Dersom skadelidte har fylt 64 år på oppgjørstidspunktet reduseres grunnerstatningen med
  90 %, som er maksimal aldersreduksjon. Dette medfører en betydelig underdekning for skadelidte som ville ha arbeidet i perioden 64-67 år, og ev. lengre uten skaden.

  Les mer

 • Hvilke rettigheter har jeg ved arbeidsskade?

  En arbeidsskade utløser flere rettigheter, først og fremst fra NAV og fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

  Les mer

 • Rettigheter ved yrkesskader?

  Dersom du blir skadet på arbeid, har du rett på å få vurdert om du har krav på erstatning som følge av skaden.

  Les mer

 • Hva er en arbeidsskade?

  En arbeidsskade er en skade som er skjedd i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

  Les mer

 • Hva er yrkessykdom?

  En yrkessykdom er en sykdom som skyldes påvirkning i arbeid.

  Les mer

 • Erstatning etter arbeidsulykke?

  Dersom du blir skadet på arbeid, kan du ha krav på erstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap.

  Les mer

 • Hva er en yrkesskade?

  En yrkesskade er en skade som er skjedd i arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsstedet.

  Les mer

 • Erstatning ved hodeskader?

  Dersom du er blitt påført en hodeskade som skyldes feilbehandling kan du ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.

  Les mer

 • Advokatutgifter ved pasientskade

  Dersom du har fått medhold i at du er påført en pasientskade, vil Norsk pasientskadeerstatning i fasen med erstatningsutmålingen, dekke utgifter til advokatbistand i rimelig og nødvendig omfang.

  Les mer

 • Erstatning ved legemiddelskade?

  Legemiddelskader er skader som skyldes innholdet i et legemiddel.

  Les mer

 • Beregning av pasientskadeerstatning?

  Dersom du får medhold i ditt krav om erstatning, skal erstatningen beregnes etter lov om skadeerstatning.

  Les mer

 • Erstatning til brystkreftrammede?

  Dersom du blir påført skade på grunn av forsinket kreftdiagnose eller feildiagnostisering, kan du ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.

  Les mer

 • Klage på vedtak fra Pasientskadenemnda?

  Et vedtak fra Pasientskadenemnda kan bringes inn for domstolene innen seks måneder fra det tidspunkt underretning om endelig vedtak i Pasientskadenemnda er mottatt.

  Les mer

 • Norsk pasientskadeerstatning

  Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

  Les mer

 • Søke pasientskadeerstatning?

  Du må ha blitt påført en skade som skyldes svikt ved behandlingen, undersøkelsen, diagnostiseringen eller oppfølgingen.

  Les mer

 • Erstatning ved feildiagnose?

  Det er mulig å få erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning dersom man blir påført en skade som følge av å ha fått feil diagnose.

  Les mer

 • Hvordan gå frem ved pasientskadeerstatning?

  Det er lav terskel for å søke pasientskadeerstatning.

  Les mer

 • Erstatning ved feilbehandling på sykehus?

  Dersom du har fått en skade i forbindelse med behandling og oppfølging på sykehus, kan du ha krav på pasientskadeerstatning.

  Les mer

 • Menerstatning ved pasientskade?

  I noen tilfeller kan man få erstatning selv om man ikke har noe økonomisk tap.

  Les mer

 • Erstatning for sykehustabbe?

  Dersom du har fått skade i forbindelse med behandling og oppfølging på sykehus, kan du ha krav på pasientskadeerstatning.

  Les mer

 • Hvordan søke pasientskadeerstatning?

  Pasientskaden må meldes til Norsk pasientskadeerstatning.

  Les mer

 • Hva har jeg krav på ved hjerneskade?

  Du kan ha krav på pasientskadeerstatning dersom hjerneskaden skyldes medisinsk behandling.

  Les mer

 • Erstatning for feilmedisinering?

  Skade som følge av svikt ved medisinering gir som utgangspunkt krav på erstatning.

  Les mer

 • Erstatning ved forsinket diagnose?

  Man har som regel krav på erstatning for skade som følge av svikt ved diagnostisering av sykdom eller skade.

  Les mer

 • Hvem kan søke erstatning?

  Pasienter som har fått skade i forbindelse med behandling kan søke om erstatning.

  Les mer

 • Hva skal til for å få erstatning for pasientskade?

  Dersom du som pasient har fått skade i forbindelse medisinsk behandling kan du ha krav på erstatning.

  Les mer

 • Hvordan søke menerstatning?

  Det er to ulike ordninger for menerstatning etter yrkesskader i Norge: en i NAV og en i arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

  Les mer

 • Yrkesskadeadvokat?

  Erstatning etter personskade reiser kompliserte rettslige og medisinske spørsmål.

  Les mer

 • Rettigheter ved arbeidsulykke

  Skader etter arbeidsulykker utløser flere rettigheter, først og fremst fra NAV og fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

  Les mer

 • Hva er yrkesskadeforsikringsforeningen?

  Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) er en ordning som skal sikre erstatning til de som blir påført en yrkesskade, men hvor arbeidsgiveren ikke har tegnet yrkesskadeforsikring.

  Les mer

 • Erstatning ved løsemiddelskader

  Løsemiddelskader vil være å anse som en yrkessykdom.

  Les mer

 • Trenger jeg advokat ved yrkesskade?

  Det er ingen plikt til å ha advokat, men mange velger å la seg bistå av advokat i dialogen med forsikringsselskapet.

  Les mer

 • Arbeidsuførhet ved yrkesskade/yrkessykdom

  Hvis du blir arbeidsufør på grunn av yrkesskade eller yrkessykdom, har du rett på både trygdeytelser fra NAV og erstatning fra forsikringsselskapet som har yrkesskadeforsikring for arbeidsgiveren din.

  Les mer

 • Lov om yrkesskadeerstatning

  Loven pålegger alle arbeidsgivere å ha en forsikring som skal sikre arbeidstakere erstatning for skader og sykdommer som de blir påført i arbeid.

  Les mer

 • Hva er yrkesskadeforsikring?

  Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal sikre arbeidstakere erstatning for skader og sykdommer som de blir påført i arbeid.

  Les mer

 • Catosenteret?

  Catosenteret er et rehabiliteringssenter som gir tilbud innen kompleks rehabilitering.

  Les mer

 • Sunnaas sykehus?

  Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin.

  Les mer

 • Hvilke skadetyper dekkes i personskadesaker?

  Alle skadetyper dekkes i personskadesaker.

  Les mer

 • Forsikringsdekning ved personskade?

  Dersom du blir påført en personskade er det lurt å raskest mulig undersøke eventuelle forsikringsdekninger for personskaden.

  Les mer

 • Spørsmål om skadeserstatningsloven § 3-2?

  Skadeserstatningsloven § 3-2 regulerer at skadelidte har krav på ménerstatning dersom personen er påført en varig og betydelig skade av medisinsk art.

  Les mer

 • Spørsmål om skadeserstatningsloven § 3-1?

  Skadeserstatningsloven § 3-1 inneholder hovedregelen om erstatning for personskade. Bestemmelsen ramser opp flere erstatningsposter og uttrykker at erstatning for personskade skal dekke påført tap, fremtidig inntektstap og utgifter som følge av personskaden.

  Les mer

 • Advokathjelp etter trafikkulykke?

  Dersom du har blitt utsatt for er trafikkulykke og pådratt deg en skade kan du ha krav på erstatning.

  Les mer

 • Erstatning offshore?

  Dersom du er påført en skade mens du arbeidet offshore, kan du ha krav på erstatning.

  Les mer

 • Erstatning etter tinnitus?

  Dersom du er påført tinnitus kan du ha krav på erstatning fra den ansvarlige.

  Les mer

 • Advokat ved hodeskader?

  Et krav om erstatning for hodeskader kan by på utfordrende juridiske- og medisinske spørsmål.

  Les mer

 • Hjerneskade etter bilulykke?

  Dersom du har fått en hjerneskade etter bilulykke kan du ha krav på erstatning.

  Les mer

 • Erstatning ved prolaps?

  Prolaps kan gi betydelige fysiske og psykiske plager.

  Les mer

 • Personskade i Oslo?

  Hos personskadeadvokater.no får du advokater som har særlig erfaring fra personskade. Vi bistår klienter over hele landet, og oppnår jevnlig gode resultater.

  Les mer

 • Forskrift om menerstatning

  Dersom du har krav på ménerstatning beregnes denne med utgangspunkt i varig medisinsk invaliditet etter invaliditetstabellen i Forskrift om menerstatning ved yrkesskade.

  Les mer

 • Erstatning ved ryggskade?

  Ryggskader kan gi alvorlige fysiske og psykiske plager.

  Les mer

 • Spesialister ved whiplash?

  Dersom du har fått whiplash i en trafikkulykke må skaden som regel vurderes av spesialist når det fremsettes krav om erstatning.

  Les mer

 • Erstatning etter trailerulykke?

  Trailerulykker kan potensielt føre til store og alvorlige skader.

  Les mer

 • Erstatning ved bilskade?

  Dersom du er påført en bilskade kan du ha krav på erstatning.

  Les mer

 • Menerstatning kalkulator?

  Ménerstatning skal gi økonomisk kompensasjon for tapt livsutfoldelse som følge av en ikke-økonomisk skade.

  Les mer

 • Erstatning etter nakkeskade?

  Dersom du har fått en nakkeskade etter trafikkulykke kan du ha krav på erstatning. Nakkeskader bør som regel vurderes av en spesialist.

  Les mer

 • Erstatning etter nakkesleng?

  Er man påført en nakkesleng etter en trafikkulykke kan man ha rett på erstatning fra den ansvarlige bilens ansvarsforsikring. Etter en nakkesleng kan man ha rett på erstatning for lidt og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige merutgifter, tapt hjemmearbeidsevne, menerstatning og oppreisning.

  Les mer

 • Erstatning etter påkjørsel?

  Blir man påført en personskade, fysisk eller psykisk, etter en påkjørsel har man rett på erstatning fra den ansvarlige bilens ansvarsforsikring.

  Les mer

 • Erstatning etter bussulykke i utlandet?

  I Norge er alle busser pålagt i lov å ha ansvarsforsikring som dekker personskader. I andre land er det ikke samme krav om ansvarsforsikringer på busser. Har man vært utsatt for en bussulykke i utlandet kan dermed livet bli snudd på hodet. Har man vært utsatt for en bussulykke i utlandet må man undersøke om bussen hadde en ansvarsforsikring som kan gi skadelidte rett på erstatning. Det må videre undersøkes hva ansvarsforsikringen til bussen eventuelt dekker.

  Les mer

 • Erstatning etter whiplash?

  Er man påført en whiplash etter en trafikkulykke kan man ha rett på erstatning fra den ansvarlige bilens ansvarsforsikring. Etter en whiplash kan man ha rett på erstatning for lidt og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige merutgifter, tapt hjemmearbeidsevne, menerstatning og oppreisning.

  Les mer

 • Erstatning etter personskade?

  Er man påført en personskade f.eks. etter en trafikkulykke, yrkesskade, voldshendelse eller pasientskade har man rett på erstatning. Man kan ha rett på erstatning for påført og fremtidig inntektstap, påført og fremtidige merutgifter, tapt hjemmearbeidsevne, menerstatning og noen ganger også oppreisning. Erstatning for personskade fastsettes konkret i hver enkelt sak utfra personskadens konsekvenser for skadelidte.

  Les mer

 • Erstatning etter lastebilulykke?

  Blir man påført en personskade etter en lastebilulykke kan livet bli snudd på hodet. Blir man skadet etter en lastebilulykke har man imidlertid rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til lastebilen. Man kan ha rett på erstatning etter lastebilulykke dersom man blir skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.

  Les mer

 • Erstatning etter trikkeulykke?

  Blir man påført en personskade ved en trikkeulykke kan livet bli snudd på hodet. Blir man skadet etter en trikkeulykke har man imidlertid rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til trikken. Man kan ha rett på erstatning etter trikkeulykke dersom man blir skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.

  Les mer

 • Erstatning etter bilulykke?

  Blir man påført en personskade ved en bilulykke kan livet bli snudd på hodet. Blir man skadet etter en bilulykke har man imidlertid rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til bilen. Man kan ha rett på erstatning etter bilulykke dersom man blir skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.

  Les mer

 • Erstatning etter MC ulykke?

  Blir man påført en personskade etter en MC ulykke kan livet bli snudd på hodet. Blir man skadet etter en MC ulykke har man imidlertid rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til motorsykkelen. Man kan ha rett på erstatning etter MC ulykke dersom man blir skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.

  Les mer

 • Avslag på erstatning ved trafikkskade?

  Har man fått avslag på erstatning etter trafikkskaden så lønner det seg som regel å få en advokat til å vurdere avslaget. Trafikkulykkesaker byr ofte på både juridiske- og medisinske vanskelige problemstillinger. Du bør derfor la deg bistå av advokater med erfaring fra slike saker. Vi har stor erfaring med trafikkskader. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

  Les mer

 • Søker du personskadeadvokat?

  Søker du personskadeadvokat kan vi bistå deg. Vi har stor erfaring med personskadesaker. Er man påført en personskade er det en fordel å la seg bistå av advokat. Mange som har blitt påført en personskade vegrer seg for å ta kontakt med advokat i frykt for at det vil innebære store kostander. Etter en trafikkulykke dekker imidlertid normalt det ansvarlige forsikringsselskapet, rimelig og nødvendige utgifter for at en advokat bistår skadelidte med erstatningssaken.

  Les mer

 • Erstatning etter mopedulykke?

  Blir man påført en personskade ved en mopedulykke kan livet bli snudd på hodet. Blir man skadet etter en mopedulykke har man imidlertid rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til mopeden. Man kan ha rett på erstatning etter mopedulykke dersom man blir skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.

  Les mer

 • Advokat etter personskade?

  Er man påført en personskade er det en fordel å la seg bistå av advokat. Mange som har blitt påført en personskade vegrer seg for å ta kontakt med advokat i frykt for at det vil innebære store kostander. Etter en trafikkulykke dekker imidlertid normalt det ansvarlige forsikringsselskapet, rimelig og nødvendige utgifter for at en advokat bistår skadelidte med erstatningssaken.

  Les mer

 • Erstatning etter trafikkskade?

  Blir man påført en personskade etter en trafikkulykke har man rett på erstatning for trafikkskade. Får man en personskade etter en trafikkskade kan livet bli snudd på hodet. Etter en trafikkskade har man imidlertid rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til den ansvarlige motorvognen. Man kan ha rett på erstatning etter trafikkskade dersom man har blitt skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.

  Les mer

 • Beregning av menerstatning?

  Menerstatningen beregnes under hensyn til menets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse. Utmålingen av menerstatningen er ikke avhengig av det økonomiske tapet skadelidte har eller ikke har. Det vil si at dersom man er påført en varig og betydelig skade av medisinsk art så kan man ha rett på menerstatning, selv om man klarer å fungere i en full jobb og således ikke har rett på erstatning for økonomisk tap.

  Les mer

 • Trafikkskadeerstatning?

  Blir man påført en personskade etter en trafikkulykke kan man ha rett på erstatning fra bilens ansvarsforsikring. Man kan ha rett på trafikkskadeerstatning dersom man blir skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.

  Les mer

 • Erstatning etter bussulykke?

  Blir man påført en personskade ved en bussulykke kan livet bli snudd på hodet. Blir man skadet etter en bussulykke har man imidlertid rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til bussen. Man kan ha rett på erstatning etter bussulykke dersom man blir skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.

  Les mer

 • Hva er personskadeerstatning?

  Personskadeerstatning er erstatning for skade på person etter f.eks. en trafikkulykke, yrkesskade, pasientskade eller voldshendelse. Ved en personskade har man rett på erstatning for det økonomiske tapet man har og for ikke økonomisk tap.

  Les mer

 • Hva er nakkesleng?

  Nakkesleng beskriver en skademekanisme. Nakkesleng er situasjonen der hodet først slenges bakover og deretter forover. Nakkesleng kan oppstå ved påkjørsel bakfra. Nakkesleng er også kjent som whiplash. Nakkesleng synes verken på røntgen eller MR.

  Les mer

 • Menerstatning etter trafikkulykke?

  Etter en trafikkulykke har man rett på menerstatning dersom man er påført en varig og betydelig skade/skader. Skadene kan være fysiske og/eller psykiske. Det er vanligvis krav om at man har en medisinsk invaliditet på 15 % eller mer for å ha rett på menerstatning etter en trafikkulykken.

  Les mer

 • Hva er whiplash?

  Whiplash beskriver en skademekanisme.

  Whiplash er situasjonen der hodet først slenges bakover og deretter forover. Whiplash kan oppstå ved påkjørsel bakfra. Whiplash er også kjent som nakkesleng. Whiplash synes verken på røntgen eller MR.

  Les mer

 • Medhold i erstatning fra NPE?

  Hvordan søke om erstatning fra NPE?

  Les mer

 • Har du blitt feiloperert?

  Mange får skader som følge av feil som gjøres under en operasjon. Pasientskadeloven gir pasienter rett til erstatning ved feilbehandling. Også der det ikke er gjort feil kan man ha rett til erstatning hvis man har fått store komplikasjoner etter behandling.

  Les mer

 • Er du ung ufør?

  Det er viktig å være klar over at du kan ha rett til høyere uføretrygd dersom du er født ufør eller har blitt ufør i ung alder.

  Les mer

 • Medhold i klage hos Pasientskadenemnda?

  Pasientskadenemnda (PSN) er klageinstansen over avgjørelser fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

  Les mer

 • Erstatningsutmåling hos Pasientskadenemnda?

  Klage over erstatningsutmåling hos Norsk pasientskadeerstatning behandles av Pasientskadenemnda, som er klageorganet til Norsk pasientskadeerstatning.

  Les mer

 • Lav erstatning fra NPE?

  Har du fått for lav erstatning fra NPE kan du påklage vedtaket til Pasientskadenemnda. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Statistikk fra nemnda viser at det lønner seg å klage på vedtak om erstatningens størrelse.

  Les mer

 • Hva er Loss of License?

  For å kunne arbeide innenfor enkelte yrker kreves det at man oppfyller helsekrav og har en gyldig helseattest.

  Les mer

 • Erstatningsutmåling hos pasientskadenemnda?

  Klage over erstatningsutmåling hos Norsk pasientskadeerstatning behandles av Pasientskadenemnda, som er klageorganet til Norsk pasientskadeerstatning. Statistikk viser at erstatningsutmåling blir forhøyet i ca. 30 % av sakene som klages inn til PSN.

  Les mer

 • Feil utmåling fra forsikringsselskapet?

  Forsikringsselskapene skal i utgangspunktet gi deg korrekt erstatningsutmåling, ved å stille deg økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

  Les mer

 • Hva betyr force majeure (begrepet)?

  Force majeure er et begrep som daterer seg tilbake til romerretten. Det beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll, og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge. Som eksempler på slike ekstraordinære hendelser kan nevnes naturkatastrofer, krig, streik, opprør, blokade, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd.

  Les mer

 • Begrepet "skattepåslag"?

  For at skadelidte skal få full erstatning for påført inntektstap, må det gis et skattepåslag som kompenserer for skattebyrden. Erstatningen må beregnes om til et bruttobeløp, som inkluderer den skatt som man må betale i ettertid, slik at skadelidte sitter tilbake med den netto han ville hatt om skaden ikke hadde skjedd.

  Les mer

 • Medhold i erstatning fra NPE?

  Har du fått medhold i at NPE er erstatningsansvarlige for pasientskade, har du krav på dekning av rimelige og nødvendige utgifter til advokat for erstatningsutmålingen.

  Erstatningsutmåling i personskadeerstatning er ofte skjønnsmessig. Alle pasientskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få full erstatning

  Les mer

 • Hva betyr omstillingsplikt? - Begrepet

  Ett av de grunnleggende erstatningsrettslige prinsippene er at skadelidte har tapsbegrensnings-/ omstillingsplikt. Skadelidte må begrense tapet overfor skadevolder. Han må i rimelig grad søke å begrense tapet ved å innrette sin livsførsel til skaden.

  Les mer

 • Hva betyr full erstatning?

  Det følger av skadeserstatningsloven § 3-1 at skadelidte har krav på full erstatning for sitt økonomiske tap etter en personskade. Dette innebærer at skadelidte skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde inntruffet, men heller ikke bedre.

  Les mer

 • Statistikk i saker for Pasientskadenemnda?

  Dersom du har fått helt eller delvis avslag fra Norsk pasientskadeerstatning, eller for eksempel er uenig i beregningen av erstatning, har du anledning til å klage dette inn til Pasientskadenemnda.

  Les mer

 • Hva betyr gruppeopprykk?

  Gruppeopprykk er en betegnelse på muligheten til å få fastsatt en høyere invaliditetsgrad ved beregning av ménerstatning enn det den generelle invaliditetsgraden tilsier.

  Mènerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse og livsnytelse som ikke kan måles i penger. Tanken bak denne erstatningsposten er å gi større økonomisk frihet til å kunne gjenopprette noe av skadelidtes livskvalitet, og muligens redusere enkelte av de negative virkningene av skaden.

  Les mer

 • Bistand til klage til Pasientskadenemnda?

  Klage på avslag fra Norsk pasientskadeerstatning behandles av Pasientskadenemnda, som er klageorganet til Norsk pasientskadeerstatning. Nemnda består av enten tre eller fem medlemmer med juridisk og medisinsk kompetanse, i tillegg til representanter for brukerne. PSN behandler både klager på avslag for ansvarsgrunnlaget og erstatningsutmåling.

  Les mer

 • Praktiske lenker ved pasientskade?

  Dersom du er blitt påført en pasientskade, er det flere nettsider som kan være praktiske å ta en titt på. Dette vil også være aktuelt dersom du lurer på om du eller andre i din familie er utsatt for en pasientskade, og du har spørsmål knyttet til dette.

  Les mer

 • Omfanget av bilansvaret?

  Har du vært utsatt for en ulykke i forbindelse med bruk av motorkjøretøy, men er usikker på om ulykken omfattes av bilansvaret? Det kan i noen tilfeller være vanskelig å vite hvorvidt man er dekket under bilansvaret eller ikke. Nedenstående vil gi deg en rask gjennomgang av de viktigste momentene knyttet til denne problemstillingen.

  Les mer

 • Å ta skadelidte som han er - Hva betyr det?

  Det er et generelt prinsipp i vurderingen av årsakssammenheng at skadevolder må ta skadelidte som han er. Det innebærer at vurderingen må gjøres ut fra skadelidtes egne forutsetninger (særlige sårbarhet), og ikke ut fra egenskaper hos en gjennomsnittsperson.

  Dersom skadelidte er meget skjør (for eksempel en gammel dame) og tåler mindre belastning enn andre gjør, vil skadevolder likevel være ansvarlig for skade på vanlig måte. Det tillegges således ikke som utgangspunkt vekt i årsaksvurderingen at en annen skadelidt ville ha tålt skaden bedre.

  Les mer

Vi bistår klienter over hele landet.