Å ta skadelidte som han er - Hva betyr det?

Det er et generelt prinsipp i vurderingen av årsakssammenheng at skadevolder må ta skadelidte som han er. Det innebærer at vurderingen må gjøres ut fra skadelidtes egne forutsetninger (særlige sårbarhet), og ikke ut fra egenskaper hos en gjennomsnittsperson.


Dersom skadelidte er meget skjør (for eksempel en gammel dame) og tåler mindre belastning enn andre gjør, vil skadevolder likevel være ansvarlig for skade på vanlig måte. Det tillegges således ikke som utgangspunkt vekt i årsaksvurderingen at en annen skadelidt ville ha tålt skaden bedre.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
25/06/2018

Der skadelidte har en fysisk og/eller psykisk predisposisjon, kan den gjøre skadelidte mer mottakelig for at det overhodet skjer en skade og/eller at skadeomfanget blir større enn normalt. Skadevolder har i utgangspunktet risikoen for slike konsekvenser av sårbarheten.

Sårbarhetsprinsippet bygger på hensynet til respekt for menneskers individualitet. Prinsippet har linjer langt tilbake i tid, men ble først formulert uttrykkelig i rettspraksis på 90-tallet. Det er lovfestet i yrkesskadeforsikringsloven § 11 tredje ledd. Også selvforskyldt sårbarhet vernes.

Erstatning

Det er sikker rett at regelen om at skadevolder må ta skadelidte som han er, ikke gjelder dersom sårbarheten har realisert seg før ansvarshendelsen inntreffer. Sårbarhetsprinsippet gjelder altså bare når sårbarheten har blitt realisert som følge av ansvarshendelsen.

Det kan derfor være svært nyttig å ha kunnskap om hvordan forsikringsselskapene vurderer en personskade.

En ansvarshendelse som utløser en sårbarhet kan i mange tilfeller medføre alvorlig personskade. Hvis skaden i tillegg fører til at du faller ut av arbeid, kan dette få meget stor økonomisk betydning for deg. Det er derfor viktig at du får den erstatningen du har krav på. I alle tilfeller har du krav på full erstatning for ditt økonomiske tap som følge av skaden. I tillegg kan du i noen tilfeller ha krav på både menerstatning og oppreisningserstatning.

Bistand fra advokat

I mange tilfeller byr disse sakene på kompliserte medisinske og juridiske årsaksvurderinger. Ofte vil det da være nødvendig å innhente en spesialisterklæring. Våre advokater har betydelig erfaring fra denne type saker, og kan bistå med å finne dyktige spesialister på det aktuelle medisinske feltet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater