Spørsmål og svar om trafikkskade

 • Catosenteret?

  Catosenteret er et rehabiliteringssenter som gir tilbud innen kompleks rehabilitering.


 • Sunnaas sykehus?

  Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin.


 • Hvilke skadetyper dekkes i personskadesaker?

  Alle skadetyper dekkes i personskadesaker.


 • Forsikringsdekning ved personskade?

  Dersom du blir påført en personskade er det lurt å raskest mulig undersøke eventuelle forsikringsdekninger for personskaden.


 • Spørsmål om skadeserstatningsloven § 3-2?

  Skadeserstatningsloven § 3-2 regulerer at skadelidte har krav på ménerstatning dersom personen er påført en varig og betydelig skade av medisinsk art.


 • Spørsmål om skadeserstatningsloven § 3-1?

  Skadeserstatningsloven § 3-1 inneholder hovedregelen om erstatning for personskade. Bestemmelsen ramser opp flere erstatningsposter og uttrykker at erstatning for personskade skal dekke påført tap, fremtidig inntektstap og utgifter som følge av personskaden.


 • Advokathjelp etter trafikkulykke?

  Dersom du har blitt utsatt for er trafikkulykke og pådratt deg en skade kan du ha krav på erstatning.


 • Erstatning offshore?

  Dersom du er påført en skade mens du arbeidet offshore, kan du ha krav på erstatning.


 • Erstatning etter tinnitus?

  Dersom du er påført tinnitus kan du ha krav på erstatning fra den ansvarlige.


 • Advokat ved hodeskader?

  Et krav om erstatning for hodeskader kan by på utfordrende juridiske- og medisinske spørsmål.


 • Hjerneskade etter bilulykke?

  Dersom du har fått en hjerneskade etter bilulykke kan du ha krav på erstatning.


 • Erstatning ved prolaps?

  Prolaps kan gi betydelige fysiske og psykiske plager.


 • Personskade i Oslo?

  Hos personskadeadvokater.no får du advokater som har særlig erfaring fra personskade. Vi bistår klienter over hele landet, og oppnår jevnlig gode resultater.


 • Forskrift om menerstatning

  Dersom du har krav på ménerstatning beregnes denne med utgangspunkt i varig medisinsk invaliditet etter invaliditetstabellen i Forskrift om menerstatning ved yrkesskade.


 • Erstatning ved ryggskade?

  Ryggskader kan gi alvorlige fysiske og psykiske plager.


 • Spesialister ved whiplash?

  Dersom du har fått whiplash i en trafikkulykke må skaden som regel vurderes av spesialist når det fremsettes krav om erstatning.


 • Erstatning etter trailerulykke?

  Trailerulykker kan potensielt føre til store og alvorlige skader.


 • Erstatning ved bilskade?

  Dersom du er påført en bilskade kan du ha krav på erstatning.


 • Menerstatning kalkulator?

  Ménerstatning skal gi økonomisk kompensasjon for tapt livsutfoldelse som følge av en ikke-økonomisk skade.


 • Erstatning etter nakkeskade?

  Dersom du har fått en nakkeskade etter trafikkulykke kan du ha krav på erstatning. Nakkeskader bør som regel vurderes av en spesialist.


 • Erstatning etter nakkesleng?

  Er man påført en nakkesleng etter en trafikkulykke kan man ha rett på erstatning fra den ansvarlige bilens ansvarsforsikring. Etter en nakkesleng kan man ha rett på erstatning for lidt og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige merutgifter, tapt hjemmearbeidsevne, menerstatning og oppreisning.


 • Erstatning etter påkjørsel?

  Blir man påført en personskade, fysisk eller psykisk, etter en påkjørsel har man rett på erstatning fra den ansvarlige bilens ansvarsforsikring.


 • Erstatning etter bussulykke i utlandet?

  I Norge er alle busser pålagt i lov å ha ansvarsforsikring som dekker personskader. I andre land er det ikke samme krav om ansvarsforsikringer på busser. Har man vært utsatt for en bussulykke i utlandet kan dermed livet bli snudd på hodet. Har man vært utsatt for en bussulykke i utlandet må man undersøke om bussen hadde en ansvarsforsikring som kan gi skadelidte rett på erstatning. Det må videre undersøkes hva ansvarsforsikringen til bussen eventuelt dekker.


 • Erstatning etter whiplash?

  Er man påført en whiplash etter en trafikkulykke kan man ha rett på erstatning fra den ansvarlige bilens ansvarsforsikring. Etter en whiplash kan man ha rett på erstatning for lidt og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige merutgifter, tapt hjemmearbeidsevne, menerstatning og oppreisning.


 • Erstatning etter personskade?

  Er man påført en personskade f.eks. etter en trafikkulykke, yrkesskade, voldshendelse eller pasientskade har man rett på erstatning. Man kan ha rett på erstatning for påført og fremtidig inntektstap, påført og fremtidige merutgifter, tapt hjemmearbeidsevne, menerstatning og noen ganger også oppreisning. Erstatning for personskade fastsettes konkret i hver enkelt sak utfra personskadens konsekvenser for skadelidte.


 • Erstatning etter lastebilulykke?

  Blir man påført en personskade etter en lastebilulykke kan livet bli snudd på hodet. Blir man skadet etter en lastebilulykke har man imidlertid rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til lastebilen. Man kan ha rett på erstatning etter lastebilulykke dersom man blir skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.


 • Erstatning etter trikkeulykke?

  Blir man påført en personskade ved en trikkeulykke kan livet bli snudd på hodet. Blir man skadet etter en trikkeulykke har man imidlertid rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til trikken. Man kan ha rett på erstatning etter trikkeulykke dersom man blir skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.


 • Erstatning etter bilulykke?

  Blir man påført en personskade ved en bilulykke kan livet bli snudd på hodet. Blir man skadet etter en bilulykke har man imidlertid rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til bilen. Man kan ha rett på erstatning etter bilulykke dersom man blir skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.


 • Erstatning etter MC ulykke?

  Blir man påført en personskade etter en MC ulykke kan livet bli snudd på hodet. Blir man skadet etter en MC ulykke har man imidlertid rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til motorsykkelen. Man kan ha rett på erstatning etter MC ulykke dersom man blir skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.


 • Avslag på erstatning ved trafikkskade?

  Har man fått avslag på erstatning etter trafikkskaden så lønner det seg som regel å få en advokat til å vurdere avslaget. Trafikkulykkesaker byr ofte på både juridiske- og medisinske vanskelige problemstillinger. Du bør derfor la deg bistå av advokater med erfaring fra slike saker. Vi har stor erfaring med trafikkskader. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.


 • Søker du personskadeadvokat?

  Søker du personskadeadvokat kan vi bistå deg. Vi har stor erfaring med personskadesaker. Er man påført en personskade er det en fordel å la seg bistå av advokat. Mange som har blitt påført en personskade vegrer seg for å ta kontakt med advokat i frykt for at det vil innebære store kostander. Etter en trafikkulykke dekker imidlertid normalt det ansvarlige forsikringsselskapet, rimelig og nødvendige utgifter for at en advokat bistår skadelidte med erstatningssaken.


 • Erstatning etter mopedulykke?

  Blir man påført en personskade ved en mopedulykke kan livet bli snudd på hodet. Blir man skadet etter en mopedulykke har man imidlertid rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til mopeden. Man kan ha rett på erstatning etter mopedulykke dersom man blir skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.


 • Advokat etter personskade?

  Er man påført en personskade er det en fordel å la seg bistå av advokat. Mange som har blitt påført en personskade vegrer seg for å ta kontakt med advokat i frykt for at det vil innebære store kostander. Etter en trafikkulykke dekker imidlertid normalt det ansvarlige forsikringsselskapet, rimelig og nødvendige utgifter for at en advokat bistår skadelidte med erstatningssaken.


 • Erstatning etter trafikkskade?

  Blir man påført en personskade etter en trafikkulykke har man rett på erstatning for trafikkskade. Får man en personskade etter en trafikkskade kan livet bli snudd på hodet. Etter en trafikkskade har man imidlertid rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til den ansvarlige motorvognen. Man kan ha rett på erstatning etter trafikkskade dersom man har blitt skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.


 • Beregning av menerstatning?

  Menerstatningen beregnes under hensyn til menets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse. Utmålingen av menerstatningen er ikke avhengig av det økonomiske tapet skadelidte har eller ikke har. Det vil si at dersom man er påført en varig og betydelig skade av medisinsk art så kan man ha rett på menerstatning, selv om man klarer å fungere i en full jobb og således ikke har rett på erstatning for økonomisk tap.


 • Trafikkskadeerstatning?

  Blir man påført en personskade etter en trafikkulykke kan man ha rett på erstatning fra bilens ansvarsforsikring. Man kan ha rett på trafikkskadeerstatning dersom man blir skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.


 • Erstatning etter bussulykke?

  Blir man påført en personskade ved en bussulykke kan livet bli snudd på hodet. Blir man skadet etter en bussulykke har man imidlertid rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til bussen. Man kan ha rett på erstatning etter bussulykke dersom man blir skadet som fører, passasjer eller fotgjenger.


 • Hva er personskadeerstatning?

  Personskadeerstatning er erstatning for skade på person etter f.eks. en trafikkulykke, yrkesskade, pasientskade eller voldshendelse. Ved en personskade har man rett på erstatning for det økonomiske tapet man har og for ikke økonomisk tap.


 • Hva er nakkesleng?

  Nakkesleng beskriver en skademekanisme. Nakkesleng er situasjonen der hodet først slenges bakover og deretter forover. Nakkesleng kan oppstå ved påkjørsel bakfra. Nakkesleng er også kjent som whiplash. Nakkesleng synes verken på røntgen eller MR.


 • Menerstatning etter trafikkulykke?

  Etter en trafikkulykke har man rett på menerstatning dersom man er påført en varig og betydelig skade/skader. Skadene kan være fysiske og/eller psykiske. Det er vanligvis krav om at man har en medisinsk invaliditet på 15 % eller mer for å ha rett på menerstatning etter en trafikkulykken.


 • Hva er whiplash?

  Whiplash beskriver en skademekanisme.

  Whiplash er situasjonen der hodet først slenges bakover og deretter forover. Whiplash kan oppstå ved påkjørsel bakfra. Whiplash er også kjent som nakkesleng. Whiplash synes verken på røntgen eller MR.


 • Feil utmåling fra forsikringsselskapet?

  Forsikringsselskapene skal i utgangspunktet gi deg korrekt erstatningsutmåling, ved å stille deg økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.


 • Omfanget av bilansvaret?

  Har du vært utsatt for en ulykke i forbindelse med bruk av motorkjøretøy, men er usikker på om ulykken omfattes av bilansvaret? Det kan i noen tilfeller være vanskelig å vite hvorvidt man er dekket under bilansvaret eller ikke. Nedenstående vil gi deg en rask gjennomgang av de viktigste momentene knyttet til denne problemstillingen.


 • Å ta skadelidte som han er - Hva betyr det?

  Det er et generelt prinsipp i vurderingen av årsakssammenheng at skadevolder må ta skadelidte som han er. Det innebærer at vurderingen må gjøres ut fra skadelidtes egne forutsetninger (særlige sårbarhet), og ikke ut fra egenskaper hos en gjennomsnittsperson.

  Dersom skadelidte er meget skjør (for eksempel en gammel dame) og tåler mindre belastning enn andre gjør, vil skadevolder likevel være ansvarlig for skade på vanlig måte. Det tillegges således ikke som utgangspunkt vekt i årsaksvurderingen at en annen skadelidt ville ha tålt skaden bedre.


Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater