Begrepet "skattepåslag"?

For at skadelidte skal få full erstatning for påført inntektstap, må det gis et skattepåslag som kompenserer for skattebyrden. Erstatningen må beregnes om til et bruttobeløp, som inkluderer den skatt som man må betale i ettertid, slik at skadelidte sitter tilbake med den netto han ville hatt om skaden ikke hadde skjedd.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
04/09/2017

Erstatning for påført inntektstap er skattepliktig inntekt, jf. skatteloven § 5-1 første ledd, jf. § 5-10 bokstav c) om "ytelser som trer i stedet for arbeidsinntekt". Erstatningen må beregnes slik at man mottar erstatning for inntektstap som inkluderer den skatt som man må betale i ettertid (skattepåslag).

Det anbefales at man setter til side en del av erstatningsbeløpet til dekning av eventuell senere restskatt.

Skatten må henføres til det inntektsår erstatningen gjelder for, ellers beskattes alt samlet i utbetalingsåret. I selvangivelsen bør man derfor opplyse hvilke år erstatningen gjelder, og hvilke beløp som er utbetalt. Hvis ligning er foretatt uten at erstatningen er omfordelt på de enkelte tapsår og det gir en ugunstig skattebyrde, kan det søkes om at utlignet skatt settes ned eller ettergis. Ta kontakt med ditt ligningskontor for å få nærmere informasjon.

Erstatningsutmålingen er ofte komplisert og krever spesialkompetanse. For å oppnå riktig erstatning anbefales å ta kontakt med advokat. Våre advokater vil gi deg prioritet, og sørge for at du får erstatningen du har krav på til rett tid.

Vi bistår klienter over hele landet. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om din pasientskadesak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater