Hva betyr gruppeopprykk?

Gruppeopprykk er en betegnelse på muligheten til å få fastsatt en høyere invaliditetsgrad ved beregning av ménerstatning enn det den generelle invaliditetsgraden tilsier.


Mènerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse og livsnytelse som ikke kan måles i penger. Tanken bak denne erstatningsposten er å gi større økonomisk frihet til å kunne gjenopprette noe av skadelidtes livskvalitet, og muligens redusere enkelte av de negative virkningene av skaden.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
29/06/2017

Mènerstatning fastsettes utfra den medisinske uførhetsgraden, som minimum må være på 15% for at det skal foreligge betydelig skade av medisinsk art. Den ervevsmessige uførheten har ikke betydning for vurderingen av mènerstatning.

Gruppeopprykk ved vurdering av méngrad forutsetter at det foreligger individuelle forhold som betinger dette, og opprykket kan i så fall skje i inntil to grupper høyere enn den generelle invaliditeten tilsier. Det følger av rettspraksis at individuelle forhold som kan betinge gruppeopprykk er en eldre skade eller sykdom, og også unntaksvis andre individuelle forhold som forelå allerede på det tidspunktet skaden ble påført.

Vurderingene rundt hvorvidt du har krav på gruppeopprykk er ofte kompliserte, og det kan derfor lønne seg å ta kontakt med en advokat dersom du står overfor en slik vurdering. Våre advokater har spisskompetanse på området. Les mer om oss på personskadeadvokater.no

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater