Hva betyr omstillingsplikt? - Begrepet

Ett av de grunnleggende erstatningsrettslige prinsippene er at skadelidte har tapsbegrensnings-/ omstillingsplikt. Skadelidte må begrense tapet overfor skadevolder. Han må i rimelig grad søke å begrense tapet ved å innrette sin livsførsel til skaden.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
29/06/2017

Skadelidtes omstillingsplikt gjelder i forhold til alle tapsposter, det være seg inntektstap eller utgifter.

Konkret innebærer omstillingsplikten at skadelidte må søke på de offentlige ytelsene som kan være aktuelle sett hen til helsesituasjon og hjelpebehov.

Det er i stor grad det offentlige som står for utgiftene i forbindelse med medisinsk behandling, for eksempel stønad til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor. Det samme gjelder ytelser etter sosialtjenesteloven eller kommunale pleie og omsorgsytelser.

Det følger av skadeserstatningsloven § 3-1 tredje ledd at det ved erstatningsutmålingen skal gjøres fradrag for blant annet ”trygdeytelser” skadelidte mottar. Slike ytelser går til fradrag i erstatningsutmålingen ”krone for krone”. Det gjøres fradrag i erstatningsutmålingen der skadelidte får dekket hele eller deler av en behandlingsutgift av det offentlige.

Ved tap av forsørger, har de etterlatte en omstillingsplikt som innebærer at de i større grad enn før må utføre funksjoner slik som stell av hjemmet og i det hele klare seg selv. Omstillingsplikten innebærer imidlertid ikke plikt til å flytte til en mindre og billigere bolig, med mindre familiens bolig er helt spesielt kostnadskrevende.

Ved erstatningsutmålingen er det viktig å få frem hvordan skaden har påvirket livet og økonomien til skadelidt. Argumentasjon og fremleggelse av dokumenter fra advokat underveis i saken kan være avgjørende for sakens resultat.

Juridisk bistand kan være det som bidrar til at du får den erstatningen du har krav på.

Utgifter til juridisk bistand dekkes som regel av forsikringsselskapet. I pasientskadesaker dekkes rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i forbindelse med erstatningsutmålingen fra Norsk Pasientskadeerstatning.Erstatning for advokatutgifter ved pasientskadeerstatning.

Vår erfaring er at det lønner seg å ta kontakt med advokat ved personskade. Erstatningssummene blir gjennomgående høyere med profesjonell og dyktig bistand.

Se et utdrag av våre resultater her.

Vi bistår klienter over hele landet. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om din personskadesak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater