Spørsmål om skadeserstatningsloven § 3-1?

Skadeserstatningsloven § 3-1 inneholder hovedregelen om erstatning for personskade. Bestemmelsen ramser opp flere erstatningsposter og uttrykker at erstatning for personskade skal dekke påført tap, fremtidig inntektstap og utgifter som følge av personskaden.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
17/09/2018

Utgangspunktet er at skadelidte skal ha full erstatning for sitt tap. Dette innebærer både en positiv og negativ avgrensning. Erstatningen skal som hovedregel verken være større eller mindre enn det tapet som personskaden medfører.

Det må som hovedregel påvises et økonomisk tap for å kunne kreve erstatning for personskade. Dette er typisk inntektstap eller ekstra utgifter som følge av personskaden. Det følger imidlertid av skadeserstatningsloven § 3-1 at verdien av arbeid i hjemmet likestilles med inntekt. Dette innebærer at redusert evne til å arbeide i hjemmet som følge av en personskade, også gir grunnlag for å kreve erstatning.

I tillegg kan du ha krav på andre erstatningsposter som ikke fremgår direkte av skadeserstatningsloven § 3-1. For det første kan du ha rett på menerstatning dersom personskaden du er påført viser seg å være varig. En personskade anses varig dersom den regnes å vedvare i minst 10 år. Videre kan du i noen tilfeller ha krav på oppreisningserstatning dersom skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater