Klemskade etter arbeidsulykke

Design uten navn 57

Klemskader kan oppstå i mange ulike situasjoner og kan potensielt gi deg langvarige og alvorlige plager. Også mindre alvorlige eller forbigående skader kan føre til smerter og økonomiske problemer.


Har du fått en klemskade etter en arbeidsulykke eller trafikkulykke har du krav på erstatning hvis skaden gir deg et økonomisk tap. Det samme kan gjelde for klemskader som oppstår i andre situasjoner.


I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over hva du må tenke på dersom du har blitt utsatt for en klemskade og hvordan du bør gå frem i ulike situasjoner.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/01/2022

Hva er en klemskade?

En klemskade kan oppstå mot alle deler av kroppen, men medfører som oftest skader på hånd og håndledd.

Klemskader kan føre til både forbigående skader som hevelser, brist eller brudd, men kan også gi deg mer alvorlige og langvarige skader som nerveskader og skade på blodkar og årer.

Arbeidsulykker som forårsaker klemskader forekommer oftest i næringer hvor store maskiner eller andre kjøretøy brukes.

Eksempler på utsatte arbeidsplasser er innen:

 • Oljebransjen
 • Fiskeri og havbruk
 • Jordbruk
 • Transport
 • Bygg- og anleggsbransjen

Kan jeg få erstatning for klemskade?

En klemskade kan oppstå i svært mange situasjoner, men grovt sett kan vi dele dem opp i tre ulike kategorier;

 • Klemskade etter arbeidsulykke
 • Klemskade etter trafikkulykke
 • Klemskade etter fritidsulykke

Dersom klemskaden oppstår på arbeid eller i trafikken kan den bli godkjent som en yrkesskade eller en trafikkskade. I slike tilfeller vil du kunne kreve erstatning for klemskaden under henholdsvis yrkesskadeforsikringen eller bilansvarsforsikringen.

Dersom du blir skadet på fritiden må du sjekke om du har private forsikringer som kan dekke skaden. Utgifter til advokat er vanligvis ikke dekket i private forsikringer men mange har en rettshjelpsforsikring innbakt i sin innboforsikring.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å få oversikt over relevante forsikringsavtaler i din sak, og melder om skaden på dine vegne.

Videre i artikkelen vil vi fokusere på klemskade som yrkesskade og klemskade som trafikkskade.

Hva må jeg tenke på ved en klemskade?

Hvis du har fått en klemskade under arbeid er det mange viktige ting å huske på.

For det første er det viktig å sørge for at arbeidsulykken og klemskaden meldes til alle aktuelle instanser, spesielt arbeidsgiver, NAV og forsikringsselskap. I tillegg er det anbefalt å oppsøke lege så raskt som mulig, både for å få adekvat helsehjelp og for å dokumentere ulykken og skaden.

I yrkesskadesaker og bilansvarssaker dukker det ofte opp spørsmål om medisinsk dokumentasjon og bevis på et eller annet tidspunkt. Det kan da være helt avgjørende for ditt krav om erstatning at du kan fremlegge grundig og dekkende medisinsk dokumentasjon.

Hva er konsekvensen av å ikke få dokumentert skaden?

Ved manglende dokumentasjon av akutte symptomer etter en klemskade, kan du i verste fall risikere å tape ditt krav på erstatning.

Hva er en arbeidsulykke?

For at noe skal være en arbeidsulykke må hendelsen for det første være en ulykke. I folketrygdloven § 13-3 annet og tredje ledd oppstilles det to vilkår for at noe skal være en ulykke:

 1. Hendelsen må ha skjedd plutselig eller uventet.
 2. Det må være en “ytre hending”.

I tillegg er det en ulykke når:

 • En konkret og tidsbegrenset ytre hendelse medfører
 • en påkjenning eller belastning som er
 • usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid

Ulykkeshendelsen må i tillegg oppfylle tre ytterligere vilkår. Den må ha oppstått

 • I arbeid
 • I arbeidstiden
 • På arbeidsstedet

Alle disse vilkårene må være oppfylt for at en ulykke skal være en arbeidsulykke, dette fremgår av folketrygdloven § 13-6 og yrkesskadeforsikringsloven § 11.

Hva er en trafikkskade?

I Norge er alle motorkjøretøyer pålagt å være ansvarsforsikret. Dette fremgår av bilansvarsloven.

Bilansvarsloven angir at skadelidte har krav på erstatning for den skade "motorvognen gjer". Skadelidte har krav på erstatning selv om ingen direkte har skyld i ulykken.

Ved ulykker som kollisjoner, påkjørsler og lignende er det vanligvis ikke et problem å fastslå at skaden er forårsaket på grunn av motorvognen. Problemene oppstår der motorvognen har hatt en passiv rolle i hendelsesforløpet, eksempelvis ved lasting, avstigning eller der kjøretøyet har vært parkert.

Klemskader er ofte en skade hvor det kan stilles spørsmål til om skaden har skjedd som følge av det "motorvognen gjer". Det kan by på mange juridiske problemstillinger.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere saken, og bistår deg med å påklage et eventuelt avslag fra forsikringsselskapet.

Hva kan jeg få i erstatning etter en klemskade?

Yrkesskadeerstatning og erstatning etter trafikkulykke skal dekke alle dine økonomiske tap som har oppstått som følge av ulykken. De ulike erstatningspostene inngår i krav etter både yrkesskade og trafikkskade.

De økonomiske erstatningspostene er som følger:

 • Påført tapt arbeidsinntekt
 • Fremtidig tapt arbeidsinntekt
 • Påført hjemmearbeidstap
 • Fremtidig hjemmearbeidstap
 • Påførte merutgifter
 • Fremtidige merutgifter

I tillegg til disse økonomiske postene kan du få menerstatning og oppreisningserstatning. Dette er ikke-økonomiske poster som skal kompensere for henholdsvis tapt livsutfoldelse og tort og svie.

Det er ikke alle erstatningspostene som er aktuelle for alle saker. Hvilke poster som skal kreves erstattet avhenger av hvordan skaden faktisk har påvirket deg og ditt liv.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å få oversikt over hvilke erstatningsposter som kan være aktuelle, utfører tapsberegninger og fremmer erstatningskrav på dine vegne.

Får du dekket utgifter til egen advokat ved klemskade?

Vi er opptatt av at du skal få erstatningen du har krav på. Vurderinger av klemskade som yrkesskade eller trafikkskade er avhengig av til dels komplekse lover. Da er det godt å vite at våre yrkesskade-spesialister har 20 års erfaring og kan føre deg trygt gjennom din yrkesskadesak.

GODT Å VITE!

⇒ Ved krav om yrkesskadeerstatning etter arbeidsulykke eller erstatning etter trafikkskade skal forsikringsselskapet som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand direkte.

Dersom klemskaden er godkjent som yrkesskade eller trafikkskade har du krav på å få dekket dine utgifter til advokat fra forsikringsselskapet.

Vi hjelper deg eksempelvis med å klargjøre følgende punkter:

 • Om klemskaden din er en arbeidsulykke
 • Om klemskaden din er en trafikkskade
 • Om det er årsakssammenheng mellom ulykken og skaden
 • Hvilke erstatningsposter du kan ha krav på

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Nils

"Advokat Njaal Langsrud Vive hos Personskadeadvokater har vært profesjonell og effektiv i flere erstatningkrav etter en trafikkskade. Han har gitt utmerket oppfølging, veiledning og arbeidet systematisk i prosessen. Veldig tilfreds med bistand og erstatning."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finnfinn

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater