Sak om yrkesskadeerstatning for domstolene

Hvis du ikke blir enig med forsikringsselskapet om hvilken yrkesskadeerstatning du har krav på etter arbeidsulykken, kan du reise sak for domstolene om dette.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
16/04/2021

Før yrkesskadesaken behandles

Sak reises for domstolene ved at advokaten din utarbeider en stevning som normalt sendes den tingretten som er nærmest ditt hjemsted.

Stevning

Stevningen skal presentere yrkesskadesaken din, beskrive uenigheten med selskapet og inneholde alle bevis du har som kan underbygge erstatningskravet. Forsikringsselskapet vil få en frist til å innlevere tilsvar, som skal presentere selskapets syn på saken, og eventuelt legge frem de bevisene selskapet mener er viktige for yrkesskadesaken.

Behandling innen seks måneder

Normalt skal en sak opp til behandling for domstolen senest seks måneder etter at stevning er innlevert. I yrkesskadesaker kan det imidlertid være aktuelt å la en ny spesialist/lege se på saken, og det vil kunne medføre at det tar lenger tid å få saken behandlet.

Presentasjon av yrkesskadesaken

Når saken behandles i tingretten, er det normalt én dommer som skal ta stilling til kravet. Advokaten din presenterer saken først, og skal fortelle om de mest sentrale dokumentene og om hvilke synspunkter både du og forsikringsselskapet har. Forsikringsselskapets advokat skal så holde et kortere innlegg hvor selskapets synspunkter presiseres sammen med de dokumentene som selskapet mener er mest sentrale.

Vitner og partsforklaring

Når partenes advokater har sagt sitt, skal du avholde din partsforklaring. Dette er din mulighet til å fortelle om ditt syn på saken, yrkesskaden og erstatningskravet. Derfor er det veldig viktig at du og advokaten din går nøye gjennom denne i forkant. Du vil få spørsmål i din partsforklaring - også fra forsikringsselskapets advokat.

Normalt vil det ikke være noen fra forsikringsselskapet som holder partsforklaring. Etter din partsforklaring er det dermed andre vitner som skal forklare seg. Både du og forsikringsselskapet har mulighet til å innkalle vitner som kan kaste lys over saken og det erstatningskravet som er fremsatt.

Legens forklaring

Etter at de vanlige vitnene har forklart seg, kan spesialist/lege avgi forklaring. Dette blir en forklaring om de undersøkelser og funn som er gjort i anledning spesialisterklæringen. Vedkommende kan også gi en vurdering av om hans/hennes konklusjoner har blitt endret som en følge av det som har kommet frem i retten.

Advokatens sluttføring

Til slutt får advokatene ordet igjen. Først vil din advokat gjøre rede for de rettslige synspunktene som støtter din sak, før forsikringsselskapet presenterer selskapets rettslige syn på saken.

Dom innen to uker

Dom skal egentlig foreligge senest to uker etter at saken ble ferdig behandlet av tingretten. Det er imidlertid ikke uvanlig at det tar lengre tid.

Ankefrist

Dommen kan ankes av den av partene som ikke er fornøyd med resultatet. Dette må gjøres innen en måned fra dommen kom fram til din advokats kontor. Ankefristen er kort, og det er derfor viktig at du og din advokat allerede i tiden rett etter at yrkesskadesaken ble behandlet i tingretten tenker gjennom om det er mer som skal frem i saken enn det som kom frem i tingretten.

Anke til lagmannsretten

Erstatningskravets behandling i lagmannsretten vil i all hovedsak følge samme fremgangsmåte som for tingretten. Den største forskjellen er at saken nå normalt skal behandles av tre dommere.

Anke til Høyesterett

Normalt vil en personskadesak som ankes være avsluttet etter at lagmannsretten har avsagt sin dom. I helt spesielle saker, og hvor saken har prinsipielle sider ut over den konkrete betydningen for deg som skadelidt, kan det være aktuelt å bringe saken videre til Høyesterett.

Høyesterett har en helt særegen saksbehandling, idet det bare er advokatene som skal presentere saken og sakens dokumenter. Din partsforklaring tas opp på forhånd, og advokatene leser opp fra denne under sine innlegg. Det samme gjelder for de andre vitneforklaringene.

Etter at Høyesterett har avsagt sin dom har verken du eller selskapet flere ankemuligheter i Norge.

Les mer om yrkesskader på vår hovedside om yrkesskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater