Skader i Forsvaret: [Din Guide] til erstatning

En mann lener seg til et vindu og ser ut. Foto

I Forsvaret er det både ansatte og vernepliktige. Dessverre blir noen påført personskader eller sykdommer i løpet av tjenesten. Har du vært utsatt for en skade i Forsvaret, leser du mer om dine rettigheter i artikkelen under.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/11/2021
ⓘ 
Dine rettigheter er mange og kompliserte

Rollen til våre advokater er å gi deg oversikt over rettighetene dine, og hjelpe deg med å kreve erstatning fra erstatningsordningene som gjelder i din sak.

Hvem kan ha rett til erstatning etter skade i Forsvaret?

Følgende tjenestepliktige, kan blant annet ha rett til erstatning etter skade i Forsvaret:

 • Vernepliktige i førstegangstjenesten
 • Sivilforsvaret og heimevernet
 • Ansatte i forsvaret og personer som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner

Hvilke erstatningsordninger kan være aktuelle?

 • Lovpålagt yrkesskadeforsikring
 • Engangserstatning for tjenestepliktige
 • Erstatning etter tjeneste i internasjonal operasjon
 • FN-ordningen

Hva er konsekvensen av å bli påført personskade i forsvaret?
I noen tilfeller kan det få store økonomiske konsekvenser, og da er det viktig å gjøre de riktige tingene til rett tid for å få erstatning.

Yrkesskadeforsikring for ansatte/tjenestepliktige

Både ansatte og tjenestepliktige i Forsvaret er omfattet av yrkesskadeforsikringsloven.

Dette betyr at du ved skade eller sykdom påført under arbeid eller tjeneste, kan ha rett til erstatning for økonomisk tap og varige mén som er forårsaket av skaden eller sykdommen.

Aktuelle erstatningsposter under yrkesskadeforsikringsloven er:

 • Menerstatning
 • Påført inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Tapt hjemmearbeidsevne

Det er viktig å være klar over at yrkesskadeforsikringen ikke dekker alle skader og sykdommer som oppstår i arbeid eller under tjeneste i Forsvaret.

Det er kun skader og sykdommer som inntreffer ved arbeidsulykke eller yrkessykdom som er dekket, noe som innebærer at belastningslidelser faller utenfor.

Videre må skaden ha oppstått i arbeid på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

Skader som har oppstått på fritiden omfattes ikke.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Hvis du er påført yrkesskade eller yrkessykdom i Forsvaret, hjelper våre advokater deg med å innhente dokumentasjon og kreve erstatning.

Erstatning ved skade under førstegangstjenesten

Som tjenestepliktig i førstegangstjenesten er man i tillegg til yrkesskadeforsikringen, omfattet av en erstatningsordning som kalles engangserstatning.

Engangserstatning er standardisert og utmåles med utgangspunkt i hvilken varig medisinsk invaliditet en skade eller sykdom gir.

Engangserstatningen gjelder alle tjenestepliktige, og omfatter derfor også tjenestepliktige i Heimevernet og Sivilforsvaret.

Fordelen med engangserstatning er at det ikke er krav om at skaden eller sykdommen er påført ved ulykke eller eksponering i arbeid for å ha rett til erstatning, slik som er kravet under yrkesskadeforsikringen.

Det er heller ikke krav om at skaden er påført under tjenesten.

Erstatning ved skade etter tjeneste i internasjonal operasjon

Dersom du har fått en fysisk eller psykisk skade etter tjeneste i internasjonale operasjon kan du ha rett på erstatning.

Har du fått en skade eller sykdom ved en arbeidsulykke så har du rett på erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven. Etter tjeneste i internasjonal operasjon er det dessverre en del soldater som sliter med psykiske plager.

Ofte skyldes ikke de psykiske plagene konkrete hendelser, men belastninger over lang tid.

Under yrkesskadeforsikringen dekkes ikke psykiske plager som skyldes belastninger over tid — såkalte psykiske belastningslidelser.

For at soldater — som har tjenestegjort i internasjonal operasjon, og som har fått psykiske senplager — skal få erstatning er det opprettet særordninger (billighetserstatning).

Er du påført en psykisk belastningslidelse som gir deg en varig skade så kan du ha rett på billighetserstatning.

Forsvar psykiske plager

— Dersom dine psykiske plager også påvirker din ervervsevne:

Du kan ha rett på erstatning for ditt økonomiske tap. Avgjørende for hvilken erstatningsordning som er aktuell for deg er når du har tjenestegjort.

Dersom du har tjenestegjort i en internasjonal operasjon før 1. januar 2010:

Ditt erstatningskrav behandles under kompensasjonsordningene for psykiske senplager.

Dersom du har tjenestegjort i en internasjonaloperasjon etter 2009:

Ditt erstatningskrav behandles etter forsvarsloven § 55.

Maksimal erstatning under kompensasjonsordningene er 65 G ved 100 % uførhet.

Erstatning ved skade i en FN-ledet operasjon

Dersom du har tjeneste gjort i en FN-ledet operasjon kan du også ha rett på erstatning fra en erstatningsordning som en opprettet av FN.

Erstatningsordningen fra FN gir rett på erstatning for varig fysisk og psykisk skade påført under en FN-ledet operasjon.

Hvem behandler erstatningskravet?

Dersom du er påført en skade eller sykdom i Forsvaret så er det Statens pensjonskasse som vil behandle din sak, og avgjøre om du har rett på erstatning.

Statens pensjonskasse vil vurdere om du har rett på erstatning under alle de ulike erstatningsordningene som kan være aktuelle etter skade eller sykdom i Forsvaret.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater kan ta seg av all kontakt med Statens pensjonskasse, og fremme erstatningskrav for deg, så du kan fokusere på å få en bedre og friskere hverdag.

Hva bør du gjøre dersom du blir skadet i Forsvaret?

Hvis det blir aktuelt å kreve erstatning, må du kunne dokumentere årsakssammenheng mellom hendelsen og skaden eller sykdommen du er påført.

Du må også eventuelt kunne dokumentere årsakssammenheng mellom skaden eller sykdommen og ditt økonomiske tap.

— Advokatens anbefaling:

 1. Oppsøk lege
  Det aller første du bør gjøre er å oppsøke lege. Du bør sørge for at skaden og alle symptomene du opplever blir journalført. Dette er naturligvis viktig for at du skal få medisinsk hjelp, men det kan også være helt avgjørende bevis i en erstatningssak, da det stilles krav til å kunne dokumentere akuttsymptomer.

 2. Fortsett med behandling
  Vedvarer skaden eller sykdommen, bør du fortsette å gå til lege eller annen behandler jevnlig og hyppig. Dette er både av hensyn til medisinsk oppfølgning, men også for å sikre bevis gjennom journalføring, da det stilles krav til å kunne dokumentere såkalte brosymptomer ved en eventuell erstatningssak. Du bør fortsette med medisinsk oppfølgning og besørge journalføring, helt til all relevant behandling er utprøvd og du er ferdig rehabilitert.

 3. Registrer skaden
  Du bør forsikre deg om at hendelsen og skaden blir meldt til arbeidsgiver, og at det utformes en skriftlig rapport. Videre må du sørge for at skaden eller sykdommen meldes til NAV, og til Statens pensjonskasse

 4. Samle dokumentasjon
  I tillegg til grundig medisinsk oppfølgning er det også viktig at du samler dokumentasjon for eventuelt økonomisk tap. Erfaringsvis er det ofte mange mindre utgifter, som samlet kan utgjøre betydelige summer, men likevel være vanskelig å dokumentere. Vi anbefaler derfor at man så tidlig som mulig etter skaden begynner å lage en oversikt over utgifter med tilhørende dokumentasjon. Dokumentasjon kan typisk være kvittering, bankutskrift eller lignende.

 5. Kontakt advokat

  Dersom du blir utsatt for en skade eller sykdom i Forsvaret anbefaler vi også at du tar kontakt med advokat. Dette fordi en erstatningssak byr på vanskelige juridiske og medisinske problemstillinger.

Hva gjør NAV når de får melding om at du er påført en skade i Forsvaret?

Så snart NAV mottar melding om mulig yrkesskade, etter arbeid i Forsvaret, vil NAV vurdere om din skade eller sykdom er en yrkesskade.

Dersom NAV kommer til at din skade eller sykdom er en yrkesskade, treffer NAV vedtak om at din skade eller sykdom godkjennes som yrkesskade.

Godkjennes din skade eller sykdom som yrkesskade vil du ha rett på ytelser fra NAV.

Hva gjør du dersom NAV ikke godkjenner din skade eller sykdom som en yrkesskade?

Dersom NAV ikke godkjenner din skade eller sykdom som yrkesskade så kan du klage over vedtaket fra NAV.

Klagefristen er normalt seks uker.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Dersom din skade eller sykdom ikke godkjennes som yrkesskade, bistår vi deg med å klage over avslaget fra NAV. Får du medhold i klagen skal NAV dekke nødvendige utgifter til advokat.

Hvilke rettigheter har du ovenfor NAV ved godkjent yrkesskade?

Hvis du har fått vedtak om godkjent yrkesskade fra NAV, så har du også noen særlige rettigheter i folketrygden.

Felles for disse særlige rettighetene er at det kan gi utslag i bedre ytelser fra folketrygden, sammenlignet med om du ikke har godkjent yrkesskade eller yrkessykdom.

 1. Sykepenger
  Ved godkjent yrkesskade har du særlige rettigheter ved beregning av sykepenger. Det er for eksempel bestemt at de generelle reglene om opptjeningstid ikke gjelder, og du har minimum krav på sykepenger etter grunnlaget på skadetidspunktet.

 2. Arbeidsavklaringspenger
  Ved beregning av arbeidsavklaringspenger er det bestemt at det ikke er krav til forutgående medlemskap i trygden. Det er også bestemt at du kan ha krav på arbeidsavklaringspenger allerede fra 30 % ervervsuførhet, og ytelsen beregnes etter inntekten på skadetidspunktet hvis det gir høyere ytelse for deg.

 3. Uføretrygd
  Ved uføretrygd er det ikke vilkår om forutgående- og fortsatt medlemskap. Du kan også ha krav på uføretrygd fra 30 % ervervsuførhet, og uføretrygden beregnes etter inntekten på skadetidspunktet hvis det gir høyere uføretrygd.

 4. Dekning av egenandel ved helsetjenester
  Ved godkjent yrkesskade har du i tillegg som hovedregel krav på full dekning av nødvendige helsetjenester, uten egenandel.

 5. Menerstatning
  Ved godkjent yrkesskade kan du også ha rett til menerstatning fra NAV. Du har krav på menerstatning hvis du er påført varig og betydelig skade av medisinsk art. Som hovedregel betyr det en skade på minst 15 % varig medisinsk invaliditet.

Har du øvrige forsikringer?

Det er viktig å avklare om det finnes andre private forsikringer som er tegnet dersom du har skadet deg i Forsvaret.

Mange tegner både individuelle og kollektive forsikringsavtaler. Dette kan typisk være:

 • uføreforsikring
 • ulykkesforsikring
 • sykdomsforsikringer
 • gjeldsforsikringer
 • reiseforsikringer osv.

Erfaringsvis ser vi at det er mange som ikke har oversikt over de ulike forsikringsdekningene de har, og risikerer dermed å gå glipp av forsikringsutbetalinger.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å få oversikten over de ulike forsikringsdekningene du har, og melde krav innenfor de frister som gjelder for deg.

Får du dekket utgifter til advokatbistand ved skade i Forsvaret?

Det er mange som vegrer seg fra å ta kontakt med en advokat, i frykt for at det vil innebære store kostnader.

GODT Å VITE!

Har du vært utsatt for en skade i Forsvaret vil dine rimelige og nødvendige kostnader til advokat i mange tilfeller dekkes av Statens pensjonskasse som en del av erstatningen.


Har du krav på erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven, har du også krav på å få dekket dine rimelig og nødvendige advokatutgifter.

Mens du er i tjeneste er du dekket av to ulike ordninger og regelverk; forsvarsloven og yrkesskadeforsikringsloven.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi kan vurdere om du har en erstatningssak hvor du også vil få dekket dine advokatkostnader. I mange tilfeller kan dette avklares med forsikringsselskapet før vi påtar oss oppdraget for deg.

Hva kan Codex Advokat gjøre for deg?

Du trenger ikke å være alene når du har opplevd en skade som påvirker livet ditt. Dersom du har skadet deg i Forsvaret kan det være en rekke spørsmål som dukker opp, og mange utfordringer å ta tak i.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Hos Codex Advokat vil du få god og trygg juridisk rådgivning, og du vil få svar på dine spørsmål knyttet til skaden og erstatningskravet.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, så hjelper vi deg med å få oversikt over hva som er nødvendig å gjøre i ethvert stadium i erstatningssaken.

Vi har 20 års erfaring og bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Å melde skaden eller sykdommen til Statens pensjonskasse
 • Representere deg og forhandle med Statens pensjonskasse
 • Hjelpe deg med å skaffe relevant dokumentasjon for å sannsynliggjøre skaden
 • Erstatningsberegninger og utforming av erstatningskrav
 • Klageprosess overfor NAV og Trygderetten ved avslagsvedtak
 • Søksmål for domstolene

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Natalie

"Etter en bilulykke der jeg fikk skade i nakke og rygg, fikk jeg god hjelp av Natalie Naini, som er en dyktig Advokat hos Codex Advokat Oslo AS.

Natalie Naini har hjulpet meg gjennom hele prosessen, gitt råd, støttet og oppmuntret meg når det har vært tungt og jeg har hatt lyst til å gi opp.Etter god hjelp fra henne, kom vi i mål med et resultat jeg er veldig fornøyd med.

Jeg anbefaler denne dyktige advokaten på det varmeste."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Codex hjelper deg. Vi oppnår resultater.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater