Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV

Hvis du har vært utsatt for en arbeidsulykke kan du ha krav på yrkesskadeerstatning fra NAV. Arbeidsgiveren din skal melde om yrkesskaden til NAV, men vi erfarer dessverre altfor ofte at dette ikke blir gjort. Det er derfor viktig å ha kjennskap til retten til yrkesskadeerstatning, og sørge for at det sendes melding om yrkesskade til NAV. Hvis NAV treffer vedtak om godkjent yrkesskade, kan du søke om yrkesskadeerstatning fra NAV.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/09/2018

Rettigheter ved yrkesskade og krav om yrkesskadeerstatning fra NAV

Ved yrkesskade kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. Det følger av folketrygdloven at du har rett på menerstatning fra NAV, ved godkjent yrkesskade som medfører varig og betydelig skadefølge av medisinsk art.

Som hovedregel må skaden minimum ha en varighet på 7–10 år, og medisinsk invaliditet på minst 15 %.

Menerstatningen har som formål å kompensere redusert livsutfoldelse. Vilkårene er sammenlignbare, men erstatningsberegningen er litt annerledes.

Hvis du har fått vedtak om menerstatning fra NAV, har du rett på årlig menerstatning som utbetales hver måned. Det er imidlertid slått fast i folketrygdloven at, hvis du ønsker, kan du heller få utbetalt nåverdien av hele menerstatningen som et engangsbeløp. Det kan være fordeler og ulemper ved begge alternativene ut ifra din livssituasjon.

I tillegg til krav om menerstatning fra NAV, får du også noen særlige rettigheter i folketrygden ved yrkesskade og yrkessykdom.

Godkjent yrkesskade i NAV gir blant annet gunstigere beregningsregler for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. I tillegg har du som hovedregel krav på dekning av nødvendige helsetjenester inkludert egenandeler.

Yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap

I tillegg til at du kan søke om yrkesskadeerstatning fra NAV, kan du også kreve yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap.

Du bør sørge for at yrkesskaden blir meldt til forsikringsselskapet innen kort tid etter arbeidsulykken. Fra forsikringsselskapet kan du ofte kreve mer enn du kan søke om i yrkesskadeerstatning fra NAV. Du kan kreve erstatning for økonomisk tap i tillegg til menerstatning.

Ved eventuell utbetaling av menerstatning fra yrkesskadeforsikringsselskapet, kommer menerstatningen fra NAV til fradrag, slik at du ikke får dobbel erstatning for samme skade. Erstatning for økonomisk tap er typisk merutgifter og inntektstap. Våre erfarne personskadeadvokater kan hjelpe deg med å finne frem til relevante erstatningsposter som kan kreves fra forsikringsselskapet.

Bistand av advokat ved yrkesskadeerstatning

Hvis du er påført en yrkesskade anbefales det at du får juridisk bistand med å håndtere erstatningssaken. Våre personskadeadvokater kan bistå deg overfor yrkesskadeforsikringsselskapet, for at du skal få riktig erstatning. Forsikringsselskapet skal dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Hvis du søker om yrkesskadeerstatning fra NAV, men får avslag, kan det også være smart å få hjelp av advokat til å klage på avslaget. NAV skal dekke nødvendige kostnader hvis du får medhold i klagen.

Les mer om hva som kjennetegner en yrkesskade her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater