Yrkesskadedekning under Hovedtariffavtalene

Yrkesskadedekning under Hovedtariffavtalene: Dersom du er utsatt for en arbeidsulykke og samtidig ansatt i stat eller kommune, kan du ha krav på erstatning for yrkesskade under Hovedtariffavtalen (HTA) i stat eller kommune.


Ved yrkesskade vil du også ha krav på yrkesskadeerstatning fra det ansvarlige forsikringsselskapet i henhold til yrkesskadeforsikringsloven. Det kan derfor være viktig å ha kunnskap om både HTA og yrkesskadeforsikringsloven når du skal velge mellom disse regelsettene. Du kan nemlig ikke velge utbetaling etter både HTA og yrkesskadeforsikringsloven for å oppnå dobbel erstatning. Du bør derfor undersøke om HTA eller yrkesskadeforsikringsloven gir det mest gunstige resultatet for deg.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
01/09/2017

Yrkesskadeerstatning etter HTA i kommunene og HTA i staten

En viktig forskjell mellom regelsettene etter yrkesskadeforsikringsloven og HTA, er at kommunene i henhold til HTA er bundet av NAV sitt vedtak om yrkesskaden er godkjent. De er også bundet av NAVs fastsettelse av ervervsmessig uførhetsgrad og medisinsk invaliditetsgrad som følge av den godkjente yrkesskaden. Dette ble slått fast av Gulating lagmannsrett i LG-2004-13857 inntatt i RG. 2005 s. 747.

Når det gjelder staten og eventuelt ansvarlig forsikringsselskapet er derimot disse ikke bundet av NAV sine vedtak vedrørende yrkesskaden. Dette innebærer at staten, normalt ved Statens Pensjonskasse, kan foreta en selvstendig vurdering av årsaksforholdene ved yrkesskaden og konsekvensene av denne. Dette ble slått fast av Eidsivating lagmannsrett i LE-2005-68189.

Videre er det vesentlige forskjeller i hvordan utmåling av erstatning skal foretas etter yrkesskadeforsikringsloven og HTA.

Utmåling av yrkesskadeerstatning etter yrkesskadeforsikringsloven er regulert i forskrift, og i stor grad standardisert. Utmålingen omfatter erstatningspostene påført tap, fremtidig inntektstap (grunnerstatning), fremtidig utgifter, menerstatning og dødsfallserstatning. Det påførte tapet utmåles individuelt, mens det fremtidige tapet i det vesentligste er standardisert.

Når det gjelder utmåling av yrkesskadeerstatning etter HTA omfatter denne bare tap i fremtidig erverv, menerstatning og dødsfallserstatning.

Grunnerstatning etter yrkesskadeforsikringsloven er standardisert og utgjør 22–30 G ved 100 % ervervsmessig uførhet. Grunnerstatningen justeres opp eller ned avhengig av om du er yngre enn 45 år eller eldre enn 46 år. Tap i fremtidig erverv etter HTA, som svarer til grunnerstatning etter yrkesskadeforsikringsloven, utgjør 15 G ved 100 % ervervsmessig uførhet. Det skal imidlertid ikke foretas en justering avhengig av alder etter HTA.

Menerstatning etter yrkesskadeforsikringsloven er også standardisert. Denne er delt inn i 9 grupper, og utgjør fra 0,75 G til 5,5 G. Forskriften fastslår at også menerstatningen skal justeres avhengig av alder. Menerstatning etter HTA er på sin side delt inn i 3 grupper, og utgjør fra 1–3 G. Etter HTA skal det ikke foretas aldersjusteringer.

Bistand fra advokat

Dersom du er påført en yrkesskade mens du var ansatt i stat eller kommune kan det være viktig å ha kunnskap om sine yrkesskaderettigheter, herunder HTA. Våre personskadeadvokater kan bistå deg i din yrkesskadesak. Ta gjerne kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om din yrkesskadesak.

Les mer om yrkesskader på vår hovedside om yrkesskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater