Hørselsskade - erstatning

En mor og datter sitter med ansiktene inntil hverandre. Foto

Påføres du hørselsskade gjennom støyskade på arbeid kan du ha krav på erstatning. Du kan også være berettiget erstatning ved hørselsskade som oppstår gjennom personskade i trafikken eller gjennom et slag (traume).

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
21/03/2023

Hva er en hørselsskade?

En støyskade er en hørselsskade som følge av ytre lydpåvirkning. All høy lyd kan potensielt skade hørselen.

Hørselsskade kan oppstå gjennom en plutselig og kraftig lyd, f. eks. en eksplosjon. Slik hørselsskade kan skje både i arbeid, i trafikken og i fritiden. Det er ofte tilstrekkelig med en enkelt hendelse for at hørselsskade oppstår.

Hørselsskade kan også oppstå gjennom vold, slag/traume mot hodet. Et slag mot bakhodet kan medføre hørselsskade ved at det indre øret påføres skade.

Hørselsskade kan også oppstå gjennom eksponering for vedvarende høy lyd/støy. Slik hørselsskade skjer ofte gjennom arbeid i støyete arbeidsmiljø over tid.

Ved hørselsskade oppstår fysisk skade i hørselorganet gjennom lydtrykk. Hvor høyt lydtrykk man tåler før skade oppstår, vil variere noe fra person til person

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vil guide deg i forhold til om du kan ha krav på erstatning pga støyskade og hvordan du går frem for å melde om slik skade til NAV og forsikringsselskap.

Hva er de vanligste symptomene på hørselsskade?

Vanlige symptomer på hørselsskade er:

 • "Dott"-fornemmelse i ørene
 • Øresus (tinnitus)
 • Kvalme
 • Svimmelhet

Ofte blir man også mer sensitiv til lyd ved at man ikke tolererer like høy lyd som tidligere. Smerter/ubehag i ørene vil da ofte opptre.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi gir deg veiledning i forhold til når/om det kan være grunnlag for å kreve erstatning grunnet hørselsskade.

Kan en hørselsskade måles?

Måling av hørsel kalles audiogram.

Et audiogram beskriver en kurve som viser hva den aktuelle personen hører på forskjellige frekvensnivåer.

Ved hørselsskade vil et audiogram ha en karakteristisk kurve som gir indikasjon på skaden.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vurderer når det er behov for å engasjere spesialist og hvilken type spesialist dette bør være.

Kan hørselsskade behandles?

Medikamentbehandling kan være aktuelt rett etter traumet/lyd-traumet.

Er det tale om mer permanent hørselsskade kan høreapparat være aktuelt. Ved tinnitus finnes mestringsøvelser (lære å leve med plagene) og forskjellige typer hjelpemidler som fastlegen kan henvise til.

Gir alle hørselsskader rett på erstatning?

Redusert hørsel pga. en skade kan gi rett på erstatning på linje med andre skadefølger. Går plagene over vil det normalt ikke være grunnlag for erstatning med mindre de aktuelle plagene er så betydelige at du for eks. påføres et inntektstap e.l.

Vedvarende støy som forårsaker hørselsskade skjer ofte gjennom arbeid. Arbeider du i en bedrift hvor dette skjer, kan du ha krav på erstatning gjennom arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Hørselsskade som oppstår gjennom vedvarende eksponering for støy i arbeid kan være yrkessykdom. Ved slik hørselsskade vil det normalt bli gjort en grundig arbeidsmedisinsk utredning i regi av NAV hvor bl.a. type/omfang av lydeksponering og aktuelle audiogram blir vurdert.

Ved hørselsskade som yrkessykdom kan du være berettiget erstatning fra både NAV og arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vurderer når det kan være grunnlag for å kreve erstatning, i tillegg til å beregne erstatningskravet.

Hvilke erstatningsposter er aktuelle?

Aktuelle erstatningsposter ved hørselsskade kan være menerstatning, erstatning for utgifter, erstatning for tapt hjemmearbeidsevne og erstatning for inntektstap.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi har beregningsprogrammer for å beregne den erstatningen det måtte være krav på.

Menerstatning

For å ha krav på menerstatning må skaden anses å være "varig og betydelig".

For at skaden skal regnes som varig er det som regel et krav til varighet på minimum 10 år.

For at skaden skal regnes som betydelig må den som regel tilsvare en varig medisinsk invaliditet på minst 15 %. Medisinsk invaliditet på 15 % betyr at skaden må gi mye plager i det daglige.

En varig skade på minst 15 % medisinsk invaliditet vil gi rett på menerstatning fra det ansvarlige forsikringsselskapet. Menerstatning kan i noen tilfeller også gis ved lavere invaliditeter der det er tegnet utvidet forsikringsdekning.

Det er skadelidte som har bevisbyrden/må kunne sannsynliggjøre at det er en sammenheng mellom hørselsskaden og ulykken/støypåvirkningen på arbeid. Varighetskravet innebærer at de aktuelle plagene må vurderes å bestå i minimum 10 år.

For å kunne avklare om du er påført en hørselsskade, må du gjennomgå en hørselsmåling/audiometri.
For å kunne stadfeste om hørselsskaden gir rett til erstatning, må det etter gjeldende regler foreligge tale-audiometrier som viser et visst nivå av nedsatt hørsel i forhold til normale aldersrelaterte hørselsnivåer.

Aldersrelatert redusert hørsel gir ikke rett på erstatning.

Audiometrimålinger gir veiledning i forhold til størrelse av varig medisinsk invaliditet.

Hørselsskader kan være svært belastende, og noen opplever av den grunn også psykiske plager som følge av hørselsskade. Oppstår psykisk skade i kjølvannet av en hørselsskade bør dette også utredes, psykisk skade kan medføre selvstendig varig medisinsk invaliditet.

Utgifter

Dersom hørselsskaden blir godkjent som en yrkesskade av NAV vil nødvendige behandlingsutgifter (og eventuelt nødvendig utstyr) kunne søkes dekket av HELFO.

Pådras hørselsskade gjennom trafikken eller på fritiden, har du ikke de samme rettighetene overfor NAV/HELFO. Aktuelle behandlingsutgifter vil imidlertid kunne søkes dekket gjennom ansvarlig forsikringsselskap.

Nedsatt hjemmearbeidsevne

En hørselsskade kan være svært belastende og kan av den grunn også påvirke evnen til å utføre husarbeid/arbeid i hjemmet. Dersom en hørselsskade medfører at du ikke lenger klarer å utføre arbeidsoppgaver i hjemmet, eller disse er vanskeliggjort sammenliknet med før skaden, så kan du ha rett på å få dekket utgifter knyttet til kjøp av nødvendig hjelp i hjemmet. Offentlige ordninger må imidlertid uttømmes før ansvarlig forsikringsselskap plikter å dekke utgifter i denne sammenheng.

Inntektstap

Medfører hørselsskaden at du ikke lenger klarer å fungere i arbeid, helt eller delvis, så kan inntektstap oppstå. Dersom inntektstapet ikke dekkes inn via ytelser fra NAV (f. eks. sykepenger) kan du ha krav på erstatning for inntektstapet som da oppstår.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vurdering og beregning av de enkelte erstatningsposter er sentralt i advokatens arbeid med saken.

Har jeg rett på å få dekket utgifter til advokat?

GODT Å VITE!
Er du påført hørselsskade gjennom en yrkesskade/yrkessykdom/trafikkskade, så har du krav på å få dekket utgifter til advokat under erstatningsutmålingen under det aktuelle ansvarsgrunnlaget.

Normalt betaler skadelidte selv ikke for advokatens arbeid; dette dekker det ansvarlige forsikringsselskapet.

Erstatningsoppgjør etter hørselsskader innebærer ofte kompliserte vurderinger innenfor både jus og medisin. Det anbefales derfor å kontakte advokat dersom diskusjoner med forsikringsselskapet oppstår i tilknytning til en hørselsskade.

Codex Advokat Oslo AS er landsdekkende og har landets største avdeling med advokater som arbeider dedikert med personskadeerstatning/yrkesskadeerstatning og forsikringsrettslige spørsmål.

Hva gjør våre advokater for deg?

 • Du får bistand med utredning av saken.
 • Du får hjelp med å påklage avslag fra NAV.
 • Du får hjelp med å påklage avslag fra det ansvarlige forsikringsselskapet.
 • Du får hjelp med å oppnå riktig erstatningsoppgjør.
 • Vi vil være din advokat i en eventuell rettssak.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Nils2

"Jeg ble anbefalt Codex Advokat, av en kollega. Skadet meg alvorlig i skiulykke. Jeg ønsker å formidle at det er godt å ha profesjonell hjelp, i en vanskelig situasjon, hvor du ikke lenger har kontroll over egen hverdag.

Derfor retter jeg en stor takk til advokat Line Naja Ronander, for god støtte og veiledning. Det ble et rettferdig resultat, begge parter kunne leve med, og som gir meg ro til å fokusere på fremtiden.

Min anbefaling er å ta kontakt heller før, enn senere, da et forsikringsselskap kan være en overveldende motpart."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får gratis førstekonsultasjon
 • Du får informasjon om gangen i en personskadesak
 • Du får innledende råd og anbefalinger i din sak
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater