Hva betyr kapitalisering?

En mann sitter foran en laptop. Foto

Begrepet kapitalisering kan benyttes i flere sammenhenger og kan ha flere betydninger. Snakker man for eksempel om bankinnskudd betyr kapitalisering at renter blir bokført og tilknyttet disponibel saldo. I sammenheng med erstatning innebærer kapitalisering neddiskontering av et beregnet/fast årlig tap. Men hvordan fungerer neddiskontering av erstatning?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
12/12/2022

Hva er kapitalisering?

[Definisjon]: Kapitalisering er en beregning for å finne frem til nåverdien av et fremtidig tap.

Vanligvis utbetales erstatningspostene ved trafikkskade som en engangserstatning. Begrunnelsen er at skadelidte selv skal kunne forvalte erstatningen og ideelt sett kunne sikre seg samme levestandard som uten skaden.

Etter lang og fast rettspraksis vil fremtidstapet bli kapitalisert og neddiskontert for å finne frem til nåverdien av det fremtidige tapet. Dersom skadelidte er påført et fremtidig økonomisk tap vil et endelig erstatningsoppgjør omfatte fremtidstapet.

Ved beregning av erstatning har man via beregningsprogrammer funnet frem til det årlige tapet.

Eksempel:

Dersom det årlige tapet er 100 vil verdien imidlertid være øket til 104 etter ett år dersom renten er 4 %. Summeres tapet for alle fremtidige tapsår, uten neddiskontering, så vil erstatningsoppgjøret dermed gi en overkompensasjon.

I henhold til rettspraksis innebærer modellen som benyttes at det fremtidige tapet kapitaliseres og neddiskonteres.

Dette innebærer at det beregnede årlige tapet for hvert fremtidige år blir lavere enn det forutgående i og med at renter summeres med tapet for hvert enkelt år. Summen av disseskal utgjøre det beregnede tap - i eksempelet her 100.

I eksempelet hvor det årlige tapet er 100 innebærer dette at skadelidte på oppgjørstidspunktet vil få til sammen 100 for hvert fremtidig tapsår etter at renter på det beregnede tap er summert med tapet for hvert enkelt år.

Jo lenger inn i fremtiden man kommer, jo mer vil forholdet mellom rentedel og hovedstol være forskjøvet, rentedelen vokser og hovedstolen minsker. Men til sammen (renter + hovedstol) blir det i eksempelet her 100 i hvert enkelt fremtidig tapsår.

Hva betyr kapitaliseringsrente?

Kapitaliseringsrenten vil være avgjørende for hvor stor hovedstolen må være for at et gitt tap skal kunne bli beregnet. Jo lavere renten er, jo høyere må hovedstolen være for at regnestykket skal "gå opp" – og motsatt.

Kapitaliseringsrenten har gjennom rettspraksis vært satt av Høyesterett.

Ved dom 12. desember 2014 fastslo Høyesterett at kapitaliseringsrenten skal være 4 %. Det vil si at ved beregning av fremtidig erstatning er renten som benyttes 4 %.

Hvor ofte endres kapitaliseringsrenten?

Man står ikke fritt til å velge kapitaliseringsrenten. Rentefoten er ikke lovbestemt ved beregning av erstatning for personskade, den fastsettes av Høyesterett med jevne mellomrom.

Siste gang Høyesterett endret rentefoten var i 2014 og den ble da satt til 4 %.

Rentefoten skal dekke en lang tidsperiode og Høyesterett har uttalt at man som skadelidt ikke har krav på sikkerhet for full dekning av inflasjonstapet.

I august 2021 sendte Justis- og beredskapsdepartementet på høring et forslag til endring av skadeserstatningsloven § 3-9. Formålet er at man ved forskrift skal kunne gi hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning.

Ved en slik hjemmel vil det være mulig å fastsette kapitaliseringsrenten for fremtiden i forskrift i stedefor ved dom.

En eventuell endring i kapitaliseringsrenten vil få stor betydning for erstatningsutbetalingene. Høringsfristen er 07.01.2022.

Det er foreslått en kapitaliseringsrente på 2,5 % i vanlige personskadesaker og 1,5 % i vergemålssaker.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

I erstatningssaker som gjøres opp nå, vil advokaten jobbe for at det tas forbehold om et "etteroppgjør" når ny kapitaliseringsrente er fastsatt.

Hvordan fungerer neddiskontering av erstatning?

Endelig erstatningsoppgjør i en personskadesak utbetales vanligvis som en engang-erstatning. Ved erstatningsoppgjøret utbetales det erstatning for tap som kommer til å skje i fremtiden.

Eksempelvis utbetales erstatning for fremtidig inntektstap som en engangs-erstatning.

For å kunne gjøre et endelig erstatningsoppgjør må man derfor finne ut hvilket beløp skadelidte skal få utbetalt i erstatning i dag for et tap som ikke oppstår før i fremtiden.

Å neddiskontere erstatningen vil si å omregne det fremtidige tapet til nåverdi som utbetales.

Når erstatningsoppgjøret foretas kan erstatningen settes i banken og skadelidte tjener renter på erstatningen. Det vil si at skadevolder kan utbetale et lavere beløp i dag for tap som kommer i fremtiden, fordi skadelidte vil få renteinntekter på erstatningen som utbetales i dag.

Summeres tapet for alle fremtidige tapsår, uten neddiskontering, så vil erstatningsoppgjøret gi en overkompensasjon. Derfor blir alltid erstatning for fremtidige tapsposter neddiskontert.

Hvis skadelidte får 100 kroner i erstatning i dag, og som settes i banken til 4 prosent rente, så vil skadelidte ha 104 kroner tilgjengelig om ett år. 100 kroner er da nåverdien av 104 kroner om ett år. Det vil si at for å kompensere et inntektstap på 104 kroner om ett år må skadevolder i dag utbetale 100 kroner i erstatning. Operasjonen som brukes til å regne ut nåverdien av 104 kroner om ett år kalles å neddiskontere erstatningen.

I personskadeaker benyttes det i dag kapitaliseringsrente på 4 % for å neddiskontere erstatningen.

Hva gjør våre advokater for deg?

Codex Advokat har lang erfaring med håndtering av erstatningsberegninger i personskadesaker. Beregningene er ofte omfattende og kompliserte. Det vil ofte være behov for juridisk bistand for å sikre at riktige vurderinger blir foretatt. Codex Advokat vil jobbe for å sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Vi kan blant annet hjelpe deg med:

 • Å beregne og fremsette erstatningskrav overfor forsikringsselskap.
 • Å kontrollere og vurdere erstatningstilbud fra forsikringsselskap.
 • Å prosedere saken din dersom du vil bringe den inn for domstolen.

Codex Advokat er en av Norges største aktører innen personskadesaker. Våre personskadeadvokater har lang erfaring med håndtering av erstatningsberegninger. Snakk med oss.

Godt å vite!

Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand, hvis du har blitt utsatt for en trafikkulykke eller en yrkesskade.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Ingrid B

"Ingrid Moe Børseth har bistått meg med en pasientskadesak. Hun har vært profesjonell, så vel som menneskelig og forståelsesfull. Nøyaktig, løsningsorientert og svært god på å lytte til meg og forstå saken.

Jeg har kun gode ord å si om Børseth og Codex og er evig takknemlig for jobben hun har gjort for meg."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater