Avslag på erstatning? Slik går du til rettssak mot Pasientskadenemnda

Dersom du får avslag i Pasientskadenemnda, har du kun én mulighet til å vinne frem med ditt krav om pasientskadeerstatning; rettssak. En rettssak mot staten krever mye av deg. Du må ta stilling til en rekke spørsmål både før og underveis i rettssaken. I denne artikkelen får du den viktigste informasjonen du trenger før en rettssak mot Pasientskadenemnda.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/06/2021

Hvor mye kan en rettssak koste meg?

En rettssak er kostbart. Det er derfor viktig at du har oversikt over alle kostnadene.

Her er en oversikt over vanlige kostnader:

1. Rettsgebyr

Du må betale rettsgebyr når du tar ut søksmål. Rettsgebyrsatsen er for tiden på kr 1 150. Størrelsen på det totale rettsgebyret er avhengig av blant annet hvor mange dager rettssaken tar. Dersom saken går over to dager koster det kr 9 200 (8 x rettsgebyrsatsen)

Ved anke til lagmannsretten må ankende part betale ankegebyr. Ankegebyret utgjør for tiden kr 27 600,-

Les mer på Domstols hjemmeside:

2. Utgifter til sakkyndig

I de fleste tilfeller er det nødvendig med ett eller flere sakkyndige vitner. Det kan enten være sakkyndig vitne som du engasjerer (såkalt partsoppnevnt sakkyndig vitne). Eller det kan være sakkyndig vitne oppnevnt av retten (rettsoppnevnt vitne).

Den sakkyndige skal uansett hvem som er oppdragsgiver – du eller retten – ha betalt for jobben. Det er ikke uvanlig at kostnader til et sakkyndig vitne kan overstige kr 50 000,-

3. Utgifter til egen advokat

Det tar mye tid for en advokat å være godt forberedt til en rettssak. Advokaten må ha svært god oversikt over hva du har vært utsatt for. Advokaten må videre forstå de medisinske problemstillingene din sak reiser. I tillegg må naturligvis advokaten ha svært god oversikt over aktuelle regler og rettspraksis. Det er derfor ikke unormalt at utgifter til egen advokat kan være i størrelsesorden kr 100 000 – 200 000. I enkelte tilfeller mer.

Har jeg krav på fri rettshjelp?

Du kan ha krav på fri rettshjelp etter rettshjelploven. Det avgjørende er at du ikke har en brutto årsinntekt på mer enn kr 249 000. Dersom du er gift eller samboer må inntekten ikke overstige kr 369 000. Du må ikke ha formue på mer enn kr 100 000.

GODT Å VITE!

En del forsikringer omfatter rettshjelpsdekning.

En typisk forsikring som gir krav på rettshjelpsdekning er innboforsikring. Du må derfor sjekke du kan ha krav på dekning av dine utgifter til rettssak. Selv om du har forsikring med rettshjelpsdekning, vil du normalt kun ha krav på dekning opp til kr 100 000. I tillegg må du betale en viss egenandel.

Din advokat hjelper deg med å få klarhet i hva du kan få dekket av utgifter i forbindelse med en rettssak.

Finnes det en tidsfrist for å ta ut søksmål?

Etter at du har mottatt vedtak fra Pasientskadenemnda, må eventuelt søksmål være sendt retten innen 6 måneder. Dette er en absolutt frist. Dersom søksmålet sendes en dag for sent, vil retten avvise saken og du har tapt muligheten til rettssak.

Dersom fristen er oversittet, kan du be om fristoppreisning. Reglene for fristoppreisning er strenge. Du bør derfor sørge for at du ikke kommer i en situasjon der du må be om fristoppreisning.

Hva skjer før vi møtes i retten?

Når tingretten har mottatt ditt søksmål, sendes krav om tilsvar til Pasientskadenemnda. Frist for tilsvar settes normalt til 3-4uker etter at Pasientskadenemnda har mottatt søksmålet. I tilsvaret skal Pasientskadenemnda redegjøre for sitt syn på saken og opplyse om hvilke bevis staten ønsker å føre

Etter at tingretten har mottatt tilsvaret, avtales et telefonmøte med partene. I møtet avtales videre saksfremdrift og man forsøker å finne tidspunkt for rettssaken.

Etter dette møtet foregår all kommunikasjon mellom partene og retten via prosesskriv.

Hver av partene forbereder hvilke bevis som skal føres. Din advokat vil i samråd med deg ta kontakt med aktuelle vitner, innhente skriftlige bevis og forberede den juridiske argumentasjonen.

Du vil få anledning til å redegjøre for saken din i det som heter partsforklaring. Før rettssaken må du derfor forberede deg på hvordan du best kan legge frem saken din. Din advokat hjelper deg med dette. Du må også forberede deg på hvilke spørsmål du kan bli stilt. Både din egen advokat, motpartens advokat, sakkyndige vitner og dommeren kan stille deg spørsmål.

Hvordan foregår selve rettssaken?

Et rettssak kan deles inn i tre deler:

 1. Innledningsforedrag
  Din advokat får ordet først og legger frem saken og gjennomgår de bevisene som er nødvendige for dommeren å kjenne til. Din advokat er ansvarlig for å redegjøre for både de bevis som taler for saken din og de bevis som taler mot din sak. Motpartens advokat supplerer din advokats gjennomgang av saken
 2. Parts- og vitneforklaringer
  Parts- og vitneforklaringer starter normalt med din partsforklaring. Deretter skal vitnene avgi forklaring. Den vanlige rekkefølgen er at dine vitner forklarer seg før statens vitner avgir forklaring
 3. Prosedyre
  Advokatene holder hvert sitt avsluttende innlegg. Her oppsummeres de sentrale bevisene i saken og relevante rettskilder gjennomgås.

Hvordan er retten sammensatt?

I tingretten er retten normalt satt med én fagdommer (jurist). I enkelte tilfeller settes retten med fagkyndige meddommere. Disse er ikke jurister, men har kompetanse innen et fagfelt som står sentralt i rettssaken. Det er mer vanlig at behovet for medisinsk kompetanse dekkes ved at partene fører sakkyndige vitner.

Det er også mulighet for å be om at retten settes med alminnelige meddommere. Disse er verken jurister eller har særskilt kompetanse innen et relevant område.

Ved anke til lagmannsretten, settes retten med tre fagdommere (jurister). Det er også her mulighet til å be om at retten settes med fagkyndige- eller alminnelige meddommere.

Hva er rettsmekling?

Du har anledning til å be om rettsmekling. Dette kan du be om helt frem til saken er ferdigbehandlet i retten.

Rettsmekling innebærer at du og din advokat møter motparten til forhandlinger i retten. De fleste domstoler har dommere som er trent ti å gjennomføre slike forhandlinger. En rettsmekling er mindre formell enn en rettssak og en del saker blir løst ved at partene inngår forlik i rettsmekling.

5 tips til hvordan du best kan forberede deg til en rettssak

 1. Vær sikker på at du har en advokat med mye erfaring med pasientskadesaker i retten
 2. Tenk nøye over hvilke opplysninger som du særlig ønsker belyst i rettssaken – det gjelder å bruke tid på de riktige bevisene!
 3. Sørg for at din advokat har forberedt deg grundig til hva som skjer under rettssaken – det er normalt å være litt nervøs, men det er viktig at nervøsiteten ikke ødelegger for din forklaring.
 4. Tenk over hvordan du fremstår i retten – det er lov å vise følelser, men både vitner, motpartens advokat og dommere må behandles med respekt og alminnelig høflighet
 5. Tenk på selve rettssaken som et møte der partene har ulike interesser, men der alle ønsker å komme frem til en løsning og ingen ønsker å skape dårlig stemning

Når kan dom ventes?

Det er ikke slik at dom avsies i løpet av rettssaken. Når rettssaken er gjennomført, trekker dommeren seg tilbake og vurderer saken og de bevis som er gjennomgått i retten.

Det er viktig å vite at norsk rett bygger på muntlighetsprinsippet. Det betyr at dommeren kun kan bygge på bevisene som er tatt opp muntlig i løpet av rettssaken. Det hjelper altså ikke å sende inne skriftlig dokumentasjon i forkant av rettssaken, dersom denne dokumentasjonen ikke gjennomgås muntlig under rettssaken

Frister for domsavsigelse:

 • Tingrett: 2 uker
 • Lagmannsrett: 4 uker
 • Høyesterett: 2 uker

Dommen sendes til din advokat som er ansvarlig for å videresende dommen til deg.

Kan jeg anke en dom?

Dommer fra tingrett og lagmannsrett kan alle ankes.

Dersom lagmannsretten finner at en anke over en dom fra tingretten åpenbart ikke kan føre frem, kan lagmannsretten nekte å ta saken inn til behandling.

Svært få anker til Høyesterett slipper inn til behandling, kun saker som har betydning utover den konkrete saken kan tas inn til behandling.

Ved alle anker påløper ankegebyr.

Advokatene i Codex har betydelig erfaring med domstolsbehandling av pasientskadesaker. Vi kan hjelpe deg med alle trinn i den rettslige behandlingen, fra stevning og frem til rettskraftig dom.

Bli kjent med våre pasientskadeadvokater i dag.

Sitat Margrethe

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte pasientskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Godkjent pasientskade:

Har du fått et foreløpig svar fra NPE om godkjent pasientskade? Vi i Codex advokat bistår deg gjerne med å fremme et erstatningskrav overfor NPE.

→ Snakk med oss om godkjent pasientskade.

Avslag Helseklage:

Har Helseklage avslått klagen din? Vurderer du å gå til søksmål? Vi i Codex advokat har lang erfaring med rettssaker.

→ Snakk med oss om avslag på klagen hos Pasientskadenemnda.

Klage på NPEs vedtak:

Har du fått avslag på din søknad om pasientskadeerstatning? Er du ikke enig i erstatningsbeløpet som NPE har tilkjent? Advokatene i Codex advokat har lang og bred erfaring med å klage på vedtak fra NPE.

→ Snakk med oss om klage på vedtak fra NPE.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Melde krav om pasientskadeerstaning til NPE
 • Bistå med utredningen av saken
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter
 • Utforme et detaljert erstatningskrav med oversikt over alle aktuelle erstatningsposter
 • Bistå i forhandlinger med NPE om erstatningen størrelse
 • Påklage avslag fra NPE til Pasientskadenemnda
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som Pasientskadenemnda eventuelt innhenter
 • Oppnå riktige erstatningsoppgjør
 • Foreta en vurdering av om du bør gå til rettssak
 • Være din advokat i en eventuell rettssak
 • m.m.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

"Etter selv å ha oppnådd aksept hos NPE om at det i min sak var grunnlag for pasientskadeerstatning, mottok jeg omsider et forslag til erstatning som var basert på helt feil grunnlag.

Erstatningsforslaget fra NPE var et svært beskjedent beløp til dekning av påløpte utgifter til egenandeler, medisiner etc. Uttalelser fra legespesialister oppnevnt av NPE var delvis feiltolket og inneholdt også motstridende uttalelser.

Jeg rettet en henvendelse til Codex advokatene på deres nettsider og fikk umiddelbart respons i form av en hyggelig telefonsamtale fra senioradvokat Ingrid Moe Børseth som tok saken umiddelbart. Hun gikk straks gjennom saksdokumentene og innhentet oppdaterte dokumenter for å underbygge ett krav. Hun kontaktet så NPE der hun kommenterte NPEs tilbud som hun mente var svært feilaktig.

Etter hennes kommentarer tok NPE umiddelbart kontakt med Børseth og beklaget det opprinnelige forslaget. NPE kom deretter med et langt høyere tilbud. Børseth mente imidlertid fortsatt at jeg ikke hadde mottatt korrekt erstatning og sendte nye kommentarer til NPE. Etter dette høynet NPE erstatningen igjen i sitt endelige vedtak.

For å gjøre historien kort, endte erstatningsutmålingen i at jeg både fikk utbetalt menerstatning i henhold til Børseths anførsler, og ytterligere erstatning for allerede påførte og fremtidige kostnader samt redusert hjemmearbeidsevne.

Erstatningen ble utbetalt innen en uke. Tiden fra min søknad om erstatning til aksept for påført pasientskade tok omkring to og et halvt år. Ingrid Moe Børseth brukte knappe tre uker på å rydde opp i dette. Bedre hjelp og støtte kunne jeg aldri fått.

Hennes kompetanse som advokat innen erstatningssaker og raske saksgang, har vært uvurderlig og jeg gir henne og Codex uten betenkeligheter mine beste anbefalinger."

- Klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater