Pasientskade: Erstatning etter unntaksbestemmelse

Familierettsadvokater no barnefordeling 7

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/06/2021

Vilkårene for erstatning etter unntaksbestemmelse

Pasientskadeerstatning utbetales som hovedregel når det har skjedd en svikt ved ytelsen av helsehjelp.

Ved enkelte tilfeller kan man for øvrig ha krav på pasientskadeerstatning selv om behandlingen har vært adekvat.

Vilkåret for erstatning etter unntaksbestemmelsen er at "det har skjedd en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere." Bestemmelsen følger av pasientskadeloven § 2, 3. ledd, som kan deles opp i følgende vilkår.

 • Det må ha skjedd en pasientskade
 • Skaden må være særlig stor og særlig uventet
 • Skaden kan ikke anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere

Vilkåret i loven om "særlig stor eller særlig uventet skade" må leses som særlig stor og særlig uventet skade. Det vil si at skaden må være både særlig stor og særlig uventet for at pasienten skal ha krav på erstatning.

Pasientskadeloven trådte i kraft 1. januar 2003, og det er foreløpig kun en dom fra Norges Høyesterett (Rt-2013-653) som omhandler spørsmålet om ansvar for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) etter unntaksbestemmelsen.

Det følger av dommen at bestemmelsen tar "… sikte på å fange opp tilfeller der det er misforhold mellom skaden og den sykdommen pasienten behandles for."

Viktigheten av inngrepet, skadehyppighet og skadens omfang inngår ved vurderingen av om en risiko er akseptabel.

Hva betyr dette - oppsummert?

Hvorvidt man har krav på erstatning etter unntaksbestemmelsen beror følgelig på en konkret rimelighetsvurdering knyttet opp mot vilkårene i loven.

NPE vurderer ikke unntaksbestemmelsen på eget initiativ. Dersom det er grunnlag for å kreve ansvar etter unntaksbestemmelsen må skadelidte i søknaden til NPE følgelig be om at erstatning etter unntaksbestemmelsen vurderes.

En erfaren advokat innenfor pasientskaderett vil kunne peke på momenter i din sak overfor NPE som øker sannsynligheten for erstatning etter unntaksbestemmelsen. Dersom du tror at unntaksbestemmelsen kan være aktuell i din sak anbefaler vi at du tar kontakt med oss for en vurdering av saken.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Melde krav om pasientskadeerstaning til NPE
 • Bistå med utredningen av saken
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter
 • Utforme et detaljert erstatningskrav med oversikt over alle aktuelle erstatningsposter
 • Bistå i forhandlinger med NPE om erstatningen størrelse
 • Påklage avslag fra NPE til Pasientskadenemnda
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som Pasientskadenemnda eventuelt innhenter
 • Oppnå riktige erstatningsoppgjør
 • Foreta en vurdering av om du bør gå til rettssak
 • Være din advokat i en eventuell rettssak
 • m.m.

Bli kjent med våre pasientskadeadvokater i dag.

Sitat Nils

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med NPE.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med NPE, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finnfinn

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater