Har du fått avslag på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ?

Dersom du er blitt påført en pasientskade kan du ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. Norsk pasientskadeerstatning er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Norsk pasientskadeerstatning behandler erstatningskrav fra pasienter som er påført en pasientskade.


Når Norsk pasientskadeerstatning har truffet vedtak om at du har krav på erstatning dekkes rimelige og nødvendige advokatutgifter for å finne størrelsen på erstatningen.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
19/04/2018

Avslag på erstatning?

Har du fått avslag på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning, anbefales det å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig. Gjennom personskadeadvokater.no kan du få bistand av advokater med erfaring fra pasientskadesaker.

Det er pasientskadeloven som kommer til anvendelse når det skal tas stilling til et krav om erstatning. Loven inneholder vilkårene som må være oppfylt for å få erstatning.

Rett til erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning krever for det første, som hovedregel, at man er påført en skade som skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp. Også pasientskader som skyldes svikt ved utstyr, smitte/infeksjon, eller vaksinasjon kan gi krav på erstatning. I helt spesielle unntakstilfeller kan man få erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning dersom skaden er spesielt stor eller uventet, selv om det ikke foreligger svikt.

For det andre må det foreligge et økonomisk tap eller en varig og betydelig skade, for å ha rett på erstatning. I tillegg må kravet utgjøre mer enn kr. 5.000,-, og heller ikke være foreldet.

Avslag på erstatning kan følgelig gis av mange ulike grunner. Erfaring viser at Norsk pasientskadeerstatning ofte begrunner avslag på erstatning med manglende årsakssammenheng mellom skaden og eventuell svikt.

Avslag på erstatning kan også begrunnes med at ytelsen av helsehjelp var i samsvar med god praksis, og at det derfor ikke foreligger svikt.

I noen tilfeller viser det seg at pasientskaden ikke har ført til et økonomisk tap, eller varig og betydelig skade, og at Norsk pasientskadeerstatning gir avslag på erstatning som følge av dette.

Hva bør du gjøre hvis du får avslag på erstatning?

Dersom du har fått avslag på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning, kan det være lurt å ta kontakt med advokat så raskt som mulig for å få en vurdering av din sak. Pasientskadesaker byr på både juridiske- og medisinske vanskelige problemstillinger. Det anbefales derfor at du lar deg bistå av advokater med erfaring fra slike saker.

Vi i Codex Advokat kan bistå med å klage på vedtaket fra Norsk pasientskadeerstatning. Dersom det er nødvendig vil vi også kunne bistå med å finne frem til dyktige spesialister som kan komme med en ny sakkyndig vurdering av saken.

Klage på avslag på erstatning sendes via Norsk pasientskadeerstatning for ny vurdering. Deretter går klagen videre til Pasientskadenemnda hvis Norsk pasientskadeerstatning ikke finner grunnlag for å omgjøre sitt eget vedtak. Hvis Pasientskadenemnda også gir avslag på erstatning, kan man bringe saken inn for de ordinære domstoler. Et slikt søksmål må reises innen 6 måneder etter vedtaket.

Hvis du får medhold i klage over avslag på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning, dekkes nødvendige advokatutgifter i forbindelse med klagen, jf. forvaltningsloven § 36.

Ta kontakt i dag for vurdering av din sak, og bistand med klage. Vi vil kunne gi saken din prioritet, og bidra til at du får den erstatningen du har krav på fra Norsk pasientskadeerstatning.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater