Infeksjon: Når har du krav på pasientskadeerstatning?

Familierettsadvokater no barnefordeling 5

Har du vært til behandling og deretter fått infeksjon? I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over din rett til pasientskadeerstatning etter sykehuspåført infeksjon.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/01/2022

Hva er infeksjon?

Infeksjon er sykdom som er forårsaket av mikroorganismer, stort sett bakterier eller virus. Når du blir operert, vil det alltid komme bakterier inn i kroppen din.

Når har du krav på erstatning?

Ved sykehuspåført infeksjon trenger du ikke å påvise en feil ved behandlingen. NPE er i utgangspunktet ansvarlig dersom du har fått en skade som skyldes infeksjon eller smitte, og dette ikke skyldes din egen tilstand eller sykdom.

I mange saker ser vi at NPE legger til grunn at skaden nettopp skyldes pasientens egen tilstand eller sykdom. Denne vurderingen vil NPE som regel foreta på bakgrunn av en sakkyndig vurdering. Resultatet i slike tilfeller er at du ikke har krav på erstatning.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg


Våre advokater bistår deg med å gjennomgå og kommentere vurderingen fra sakkyndig.

Hva betyr det at infeksjonen skyldes din egen tilstand eller sykdom?

Det avgjørende for om infeksjonen skyldes din egen tilstand eller sykdom, er om du gjennom egen sykdom, skade, eller annen behandling har blitt mer utsatt for å få en infeksjon enn normalt.

Eksempler på forhold som NPE typisk viser til når de kommer frem til at infeksjonen skyldes pasientens egen tilstand eller sykdom:

 • Du røyker
 • Du lider av overvekt eller underernæring
 • Du har svekket immunforsvar som følge av medisinbruk
 • Du er overvektig
 • Du har hjerte-kar sykdommer
 • Du har diabetes
 • Du har tidligere gjennomgått flere inngrep

I noen tilfeller vil selve operasjonen innebære så høy infeksjonsrisiko at infeksjonsbestemmelsen ikke er aktuell, typisk ved inngrep i svært infeksiøse områder.

Det kreves normalt at egen tilstand eller sykdom medfører mer enn en fordoblet risiko for infeksjon for at sykehuset ikke skal være ansvarlig.

I tillegg til at du må være påført en infeksjon som ikke skyldes egen tilstand eller sykdom, kreves:

 • At du har fått en skade som har gitt deg et økonomisk tap
 • At det er årsakssammenheng mellom infeksjonen og skaden

Eksempler på saker med rett på erstatning etter infeksjon

En infeksjon kan føre til alt fra helt små skader med noe forlenget rekonvalesenstid til store skader med i verste fall dødelig utgang.

Her en noen eksempler fra Pasientskadenemndas praksis:

 • Pasienten fikk behandling for et benbrudd. Bruddet ville ikke gro og det ble påvist infeksjon. Benprøve viste oppvekst av bakterien Corynebacterium, som er en kjent sykehusbakterie. Forhold ved pasienten innebar kun 10 % økt risiko for infeksjon. Den generelle infeksjonsrisikoen var på 5 %. Pasienten hadde rett på erstatning.
 • Pasienten ble blind etter en infeksjon i øye etter laserbehandling. NPE hadde lagt til grunn at infeksjonen skyldtes sår og utslett på øyelokkene som pasienten hadde før operasjonen. NPE mente derfor at infeksjonen skyldtes pasientens egen tilstand. Pasientskadenemnda var av en annen oppfatning og tilkjente erstatning.
 • Pasienten ble operert for kreft i mellomøret. Pasienten ble sendt til spesialist i utlandet for behandling. Under sykehusoppholdet ble pasienten smittet med MRSA, og nemnda la til grunn at pasienten hadde krav på erstatning for skadene som infeksjonen med MRSA hadde medført.

Hvordan beregnes erstatningen?

Dersom du har fått medhold i krav på erstatning som følge av infeksjon/smitte, har du rett til å få erstattet hele ditt økonomiske tap som følge av skaden.

Erstatningen størrelse kan variere fra små beløp til opp betydelige erstatninger på flere hundre tusen kroner ved alvorlige skader.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg slik at du får utbetalt den erstatningen du har krav på.

Hvem avgjør erstatningskravet?

Krav om erstatning fremmes for NPE. NPE utreder saken og tar stilling til om det foreligger rett til erstatning (foreløpig avgjørelse) eller ikke (negativt ansvarsvedtak).

Dersom NPE kommer frem til at du kan ha rett på pasientskadeerstatning, begynner NPE arbeidet med å fastsette erstatningens størrelse. Blir utfallet et negativt ansvarsvedtak, kan dette påklages til Pasientskadenemnda (PSN). Også vedtak fra NPE som gjelder erstatningens størrelse kan påklages til PSN.

Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket fra Pasientskadenemnda, kan du ta saken til domstolen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg både med søknad til NPE og underveis i prosessen til et vedtak foreligger. Vi deg også med å påklage et vedtak til Pasientskadenemnda samt ta saken din videre til domstolen.

Bør du bruke advokat?

Saksbehandler i NPE må ta stilling til en rekke spørsmål av betydning underveis i behandlingen av din sak. Det kan være detaljer som skiller mellom et positivt og et negativt utfall.

Ønsker du at NPE skal foreta disse vurderingene uten at noen kontrollerer hva som blir gjort?

Vår erfaring er at det kan ha avgjørende betydning for sakens utfall at du har advokat helt fra erstatningskravet fremmes for NPE.

Får du dekket utgifter til advokat?

NPE dekker som hovedregel ikke utgifter til advokat før det er akseptert at infeksjonen gir rett til erstatning. Unntaket er når du ikke behersker norsk eller har andre utfordringer med kommunikasjon.

✔ Når det foreligger rett til erstatning, dekker NPE dine utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Ved klage til Pasientskadenemnda, dekkes som hovedregel ikke dine utgifter til advokat. Dersom Pasientskadenemnda omgjør NPEs vedtak, dekkes dine nødvendige utgifter til advokat.

Ved søksmål dekkes som utgangspunkt ikke dine utgifter til advokat. Mange har forsikring som dekker deler av egne utgifter til advokat.

Dersom din inntekt som enslig er under kr 246 000 eller hustandens samlede inntekt er under kroner 369 000, kan du også ha krav på fri rettshjelp. Vinner du frem i domstolen vil motparten normalt bli dømt til å dekke dine utgifter i forbindelse med søksmålet.

Hva gjør vi for deg?

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Vi melder krav om pasientskadeerstaning til NPE.
 • Du får bistand med utredningen av saken.
 • Du får bistand med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter.
 • Vi utformer et detaljert erstatningskrav med oversikt over alle aktuelle erstatningsposter.
 • Du får bistand i forhandlinger med NPE om erstatningen størrelse.
 • Vi Påklager avslag fra NPE til Pasientskadenemnda.
 • Du får bistand med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som Pasientskadenemnda eventuelt innhenter.
 • Vi oppnår riktige erstatningsoppgjør for deg.
 • Vi foretar en vurdering av om du bør gå til rettssak.
 • Vil vil være din advokat i en eventuell rettssak.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Ingrid B

"Fikk hjelp av Codex advokat Oslo AS i min pasientskadesak. Jeg ble representert av Advokat Line Naja Ronander som gjorde en fantastisk flott jobb for meg.

Hun var imøtekommende, blid og veldig flink til å lytte på det jeg hadde å si, for så å bringe dette frem for Norsk Pasient erstatning. Jeg fikk til slutt en erstatning jeg ble godt fornøyd med.

Vil absolutt anbefale firmaet og denne advokaten til andre."

- Espen Teigen, Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med NPE.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med NPE, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater