Nerveskade etter operasjon: Har du krav på erstatning?

En dame gir en annen dame et kyss på pannen. Foto

Har du vært til behandling og blitt påført en nerveskade? Da kan du ha rett til pasientskadeerstatning. Men hva er egentlig en nerveskade, og hva kan føre til nerveskader?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
19/01/2023

Hva er en nerveskade?

Nervesystemet omfatter hele kroppen din. Hjernen og ryggmargen utgjør det sentrale nervesystemet. Fra hjernestammen og ryggmargen går det ut et omfattende nettverk av nerver til alle kroppens deler.

Nervesystemet kontrollerer alle dine bevisste aktiviteter og bevegelser. Dette kalles det perifere nervesystemet. I tillegg består kroppen din av et nervesystem som kalles det autonome nervesystemet. Dette er den delen av nervesystemet som du ikke kan kontrollere selv, som for eksempel hjerte og hjerteslagene.

I prinsippet kan det oppstå skade på enhver nerve i kroppen. Dersom nervene i ryggmargen skades, kan det medføre lammelse av store deler av kroppen. Men selv skader på langt mindre nerver, kan medføre store plager og gi grunnlag for høy erstatning.

GODT Å VITE!
Visste du at fra 2018 til første halvdel av 2022 er det i NPE gitt medhold i 164 av 458 saker som gjaldt nevrologi. Dette innebærer medhold i 26 % av kravene.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg gjennom søknadsprosessen, slik at du kan være trygg på at saken har blitt grundig behandlet og du har fått et riktig resultat i saken din.

Hva kan føre til nerveskade?

Det kan være mange årsaker til at du får en nerveskade. Her vil vi nevne de vanligste årsakene til nerveskader i saker om pasientskadeerstatning.

Ethvert kirurgisk inngrep innebærer en risiko for nerveskade. Kirurgen skal være oppmerksom på at nerver ikke skades under inngrepet. Dette skjer likevel fra tid til annen. Nerver som er kuttet over vil ikke lenger kunne sende signaler til hjernen. I enkelte tilfeller er det mulig å sy nerven sammen igjen.

Press på nerven kan være nok til at varige nerveskader oppstå.

En vanlig årsak til press på nerven er gips som sitter for stramt.

Gipsen kan være satt for stramt på i utgangspunktet. I andre tilfeller oppstår hevelse i den gipsede kroppsdelen etter at gipsen er satt på, slik at gips som i utgangspunktet var riktig tilpasset kan bli for stram.

En annen årsak til nerveskade kan være at nerven har vært utsatt for stor strekk.

Feil vurdering fra legene kan medføre at en nerveskade blir mer omfattende enn nødvendig. Det er derfor viktig at legene tar de riktige valgene når de foretar behandlingsvalg. Noen ganger er det riktig å avvente behandling, mens det i andre tilfeller er viktig at behandling iverksettes så snart som mulig.

Hva er CRPS?

I en del pasientskadesaker ser en at det kreves erstatning som følge av en tilstand som kalles CRPS. Dette er en forkortelse for komplekst regionalt smertesyndrom.

Tilstanden kalles også enkelte ganger for refleksdystrofi.

Det er vanlig å skille mellom CRPS 1 og CRPS 2. Den sentrale forskjellen er at det må være påvist nerveskade for at det det skal foreligge CRPS 2.

Det er usikkert hva som er årsaken til at noen utvikler CRPS. Det man ser er at alle former for kirurgi i armer eller ben kan medføre CRPS. Noen mener at mindre operasjoner gir større risiko for å utvikle CRPS.

En rekke kriterier må være oppfylt før diagnosen CRPS kan stilles, kriteriene kalles ofte for Budapest-kriteriene.

Alvorlige tilfeller av CRPS er som regel invalidiserende og kan gi grunnlag for høy erstatning.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Advokaten kjenner diagnosevilkårene og vil vurdere om CRPS diagnosen kan være et tema i din sak.

Når har du krav på erstatning?

De grunnleggende vilkårene for erstatning er:

 • Det må ha skjedd en feil ved behandlingen (svikt).
 • Det må foreligge en skade som gir et økonomisk tap (økonomisk tap).
 • Feilbehandlingen må være årsak til skaden og det økonomiske tapet (årsakssammenheng).

For at du skal ha rett på erstatning, må det som utgangspunkt ha skjedd en svikt underveis i behandlingen. Det kan for eksempel være at kirurgen ikke har vært tilstrekkelig oppmerksom på nærliggende nerver og skadet nervene under inngrepet.

Dersom en gips påføres for stramt vil det som regel bli ansett som en behandlingsfeil som kan gi deg rett til erstatning.

Det samme vil normalt være tilfellet dersom oppfølgingen har vært for dårlig slik at man ikke har oppdaget at gipsen har blitt for trang i tiden etter at den ble satt på.

I enkelte tilfeller kan du ha krav på erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt ved behandlingen. For at du kan ha rett på erstatning i slike tilfeller må du ha fått en stor og sjelden skade som står i misforhold med skaden/sykdommen du ble behandlet for.

Det finnes eksempler på pasienter som utviklet alvorlig grad av CRPS etter et mindre inngrep og som derfor har hatt krav på erstatning, selv om det det ikke var gjort noen feil i behandlingen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater argumenterer for ansvarsgrunnlag i din sak i de tilfeller det er grunnlag for erstatning.

Eksempler på saker med rett på erstatning etter nerveskade

Her en noen eksempler fra NPEs/ Pasientskadenemndas praksis:

 • Pasienten var plaget med prikking og følelsestap i armen. Hun fikk diagnosen karpaltunnel syndrom. Pasienten gjennomgikk operasjon der hensikten var å lette trykket på nerven som var i klem. Under operasjonen ble en nervegren til en finger skadet. Skaden ble oppdaget og man forsøkte å sy nerven sammen. Dette var ikke vellykket, og fingeren ble stiv, smertefull og fikk redusert finmotorikk. Pasienten hadde rett på erstatning.
 • Pasienten fikk gjennomført mageplastikk med fettsuging. Inngrepet forløp uten komplikasjoner, men ved kontroll 10 dager etter operasjonen ble det påvist et stort sår i huden som ikke ville gro. Etter behandling grodde såret, men pasienten hadde utviklet smerter i mageregionen. Det ble konkludert med at smertene skyldtes ødelagte hudnerver som følge av såret som igjen skyldtes feil under operasjonen. Pasienten hadde rett på erstatning.
 • Pasienten fikk påvist brudd i venstre ankel. Bruddet ble behandlet med gips. Tilhelingen var ikke som ønsket, og pasienten ble senere operert. I forbindelse med operasjonen ble det gitt en nerveblokade. Det ble senere gitt ytterligere en nerveblokade. Smertene fortsatte å øke og pasienten fikk til slutt diagnosen CRPS 2. Hun fikk medhold i krav på erstatning ettersom hun hadde fått en stor og sjelden skade som sto i misforhold til den opprinnelige skaden.

Hvordan beregnes erstatningen?

Dersom du har fått medhold i krav på erstatning som følge av nerveskade, har du rett til å få erstattet hele ditt økonomiske tap som følge av skaden.

Erstatningen størrelse kan variere fra små beløp til opp betydelige erstatninger på flere millioner dersom nerveskaden har vært invalidiserende.

GODT Å VITE!
Visste du at i 2018 ble det i NPE tilkjent kr 81 millioner kroner i saker som gjaldt nevrologi?

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å fremme erstatningskrav på bakgrunn av de økonomiske konsekvensene nerveskaden har ført til for deg.

Hvem avgjør erstatningskravet?

Krav om erstatning fremmes for NPE. NPE utreder saken og tar stilling til om det foreligger rett til erstatning (positivt ansvarsvedtak) eller ikke (negativt ansvarsvedtak).

Dersom utfallet blir et positivt ansvarsvedtak, begynner NPE arbeidet med å fastsette erstatningens størrelse.

Blir utfallet et negativt ansvarsvedtak, kan dette påklages til Pasientskadenemnda (PSN). Også vedtak fra NPE som gjelder erstatningens størrelse kan påklages til PSN.

Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket fra Pasientskadenemnda, kan du ta saken til domstolen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater har omfattende erfaring med pasientskadesaker, og vil gi deg råd om du bør ta saken videre til domstolen eller ikke.

Bør du bruke advokat?

Saksbehandler i NPE må ta stilling til en rekke spørsmål av betydning underveis i behandlingen av din sak. Det kan være detaljer som avgjør om du får rett til erstatning eller ikke.

Du kan melde saken selv til NPE. I så fall er du selv ansvarlig for å følge opp hele prosessen i NPE på egen hånd.

Dersom du bruker advokat vil du få bistand både til å melde saken og til å kommentere det innklagede behandlingsstedets uttalelser samt de sakkyndiges uttalelser.

Vår erfaring er at det kan ha avgjørende betydning for sakens utfall at du har advokat helt fra erstatningskravet fremmes for NPE.

Har du krav på å få dekket utgifter til advokat?

Ved søksmål dekkes som utgangspunkt ikke dine utgifter til advokat. Mange har forsikring som dekker deler av egne utgifter til advokat.

Godt å vite!
Når det foreligger rett til erstatning, dekker NPE dine utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsutmålingen.

NPE dekker som hovedregel ikke utgifter til advokat før det er akseptert at nerveskaden gir rett til erstatning. Unntaket er når du ikke behersker norsk eller har andre utfordringer med kommunikasjon.

Dersom din eller husstandens samlede inntekt er under et visst nivå, kan du også ha krav på fri rettshjelp. Vinner du frem i domstolen vil motparten normalt bli dømt til å dekke dine utgifter i forbindelse med søksmålet.

Bli kjent med våre pasientskadeadvokater i dag

Pasientskadeforeningen. Logo

"Jeg fikk hjelp av Natalie Naini til å få en erstatning fra Norsk Personskade erstatning.

Jeg er veldig fornøyd og tilfreds med den håndteringen som Natalie Naini har gjort. Dette har vært en lang å kompleks sak, men jeg syntes den har blitt håndtert på en meget profesjonell måte.

Vi fikk også en liten erstatning fra et forsikringsselskap, så jeg er meget godt fornøyd. Mange takk for god hjelp."

- Klient i Codex Advokat

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Melde krav om pasientskadeerstaning til NPE.
 • Bistå med utredningen av saken.
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter.
 • Utforme et detaljert erstatningskrav med oversikt over alle aktuelle erstatningsposter.
 • Bistå i forhandlinger med NPE om erstatningen størrelse.
 • Påklage avslag fra NPE til Pasientskadenemnda.
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som Pasientskadenemnda eventuelt innhenter.
 • Oppnå riktige erstatningsoppgjør.
 • Foreta en vurdering av om du bør gå til rettssak.
 • Være din advokat i en eventuell rettssak.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med NPE.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med NPE, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Godkjent pasientskade:

Har du fått et foreløpig svar fra NPE om godkjent pasientskade? Vi i Codex advokat bistår deg gjerne med å fremme et erstatningskrav overfor NPE.

→ Godkjent pasientskade? Snakk med oss.

Avslag Helseklage:

Har Helseklage avslått klagen din? Vurderer du å gå til søksmål? Vi i Codex advokat har lang erfaring med rettssaker.

→ Avslag på klagen hos Pasientskadenemnda? Snakk med oss.

Klage på NPEs vedtak:

Har du fått avslag på din søknad om pasientskadeerstatning? Er du ikke enig i erstatningsbeløpet som NPE har tilkjent? Advokatene i Codex advokat har lang og bred erfaring med å klage på vedtak fra NPE.

→ Klage på vedtak fra NPE? Snakk med oss.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater