Ortopedi: Har du krav på erstatning etter operasjon?

En dame sitter på en sengekant og holder seg til ryggen. Foto

De aller fleste vil i løpet av livet ha behov for ortopedisk behandling. Det kan være som følge av arm- eller benbrudd, problemer/slitasje i hofter eller knær, prolaps i rygg eller nakke, eller andre skader i bevegelsesapparatet. I noen tilfeller får du ikke den rette behandlingen. Dersom feil behandling medfører en skade, kan du ha krav på pasientskadeerstatning. I denne artikkelen gir vi deg svar på dine spørsmål om pasientskadeerstatning etter ortopedisk behandling.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/01/2023

Hva er ortopedi?

Ortopedi er den delen av kirurgien som behandler bevegelsesapparatet, det kan for eksempel være benbrudd, armbrudd, slitasje- eller akutte skader i rygg/nakke.

Eksempler på ortopedisk behandling er operasjon, gipsing, bruk av proteser og fysioterapi.
Feil ved ortopedisk behandling er den vanligste årsaken til rett på pasientskadeerstatning.

VISSTE DU AT...
I løpet av 2022 mottok Norsk pasientskadeerstatning 1572 skademeldinger som gjaldt ortopedi. Det ble gitt medhold i 369 av disse sakene.

Eksempler på skader etter ortopedi som har gitt rett til pasientskadeerstatning

 • En mann veltet på motorsykkel og skadet skulderen. Han oppsøkte legevakten, der det ble konstatert at skulderen var gått ut av ledd. Skulderen ble dratt på plass og mannen fikk beskjed om gradvis belastning av skulderen. Smertene vedvarte de neste månedene uten at fastlegen sørget for ytterligere utredning. Først fire måneder etter ulykken, ble mannen henvist til sykehuset der det ble konstatert skulderskade med behov for operasjon. Det forelå rett til erstatning som følge av forsinket behandling av skulderskade.
 • Pasienten var satt opp til prolapsoperasjon som følge av kraftsvikt og stråling nedover i det ene benet. Lammelsen forverret seg i tiden før den planlagte operasjonen. Operasjonen ble likevel ikke fremskyndet og pasienten fikk komplett lammelse av ankelleddet og tærne i den ene foten. Norsk pasientskadeerstatning la til grunn at operasjonen skulle vært utført tidligere og pasienten hadde derfor krav på erstatning.

Når har du krav på pasientskadeerstatning etter ortopediskade?

Rett til erstatning forutsetter:

 • ansvarsgrunnlag (svikt)
 • årsakssammenheng mellom svikten og skaden
 • økonomisk tap som følge av skaden

Hovedregelen om erstatningsansvar finner du i pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a. Det grunnleggende vilkåret er at det foreligger en svikt ved helsehjelpen.

Ved vurderingen av om det foreligger svikt, sammenlignes helsehjelpen med alminnelig god praksis. Du har i utgangspunktet kun krav på erstatning i de tilfellene der skaden du har fått etter behandling skyldes et avvik fra vanlig god helsehjelp. Unntaksvis kan man ha rett på. erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt. Det må da foreligge en særlig stor og uventet skade.

To typiske eksempler på svikt i ortopedisaker:

 • Brudd eller annen behandlingstrengende skade blir feilvurdert, slik at nødvendig behandling ikke blir iverksatt tidsnok og skaden får et større omfang enn nødvendig.
 • Selve utføringen av behandlingen er for dårlig, slik at resultatet blir dårligere enn forventet.

I tillegg til at det må foreligge svikt ved helsehjelpen, må skaden skyldes svikten. Dette er kravet til årsakssammenheng. Dersom skaden ville oppstått uavhengig av svikten, har du ikke krav på erstatning. Det kan for eksempel tenkes dårlig sluttresultat som skyldes et komplisert benbrudd, der selv optimal behandling ikke kan hindre varig skade. I et slikt tilfelle har du ikke krav på erstatning.

I tillegg må skaden som følge av feilbehandlingen medføre et økonomisk tap.

NPE innhenter vurderinger fra sakkyndige. Disse tar stilling til om den medisinske behandlingen du har fått er innenfor alminnelig god medisinsk praksis. Den sakkyndige vurderingen tillegges stor vekt når NPE avgjør om du har krav på erstatning.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å kommentere den sakkyndige vurderingen som NPE har innhentet.

Hvordan beregnes erstatningen?

Dersom du har fått medhold i krav på erstatning etter ortopedisk behandling, har du rett til å få erstattet hele det økonomiske tapet som skyldes feilbehandlingen.

Erstatningen størrelse kan variere fra små beløp til opp betydelige beløp dersom skaden for eksempel har medført at du har falt ut av arbeid.

VISSTE DU AT...
I 2022 utbetalte NPE erstatning med samlet 217 millioner kroner som følge av ortopediskader Dette utgjorde 22 % av alle utbetalingene i 2022.

Hvem avgjør erstatningskravet?

Krav om erstatning fremmes for NPE. NPE utreder saken og tar stilling til om det foreligger rett til erstatning (foreløpig avgjørelse) eller ikke (negativt ansvarsvedtak).

Dersom utfallet blir at NPE fatter en foreløpig avgjørelse om at det foreligger en pasientskade som følge av svikt ved ytelsen av helsehjelp starter NPE arbeidet med å fastsette erstatningens størrelse. Blir utfallet et negativt ansvarsvedtak, kan dette påklages til Pasientskadenemnda (PSN). Også vedtak fra NPE som gjelder erstatningens størrelse kan påklages til PSN.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg slik at du får utbetalt den erstatningen du har krav på.

Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket fra Pasientskadenemnda, kan du ta saken til domstolen. Mange har først vunnet frem med sitt krav om erstatning i domstolen etter at både NPE og Pasientskadenemnda har gitt avslag.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å skrive stevning og prosedere saken din i domstolen.

Bør du bruke advokat?

Saksbehandler i NPE må ta stilling til en rekke spørsmål av betydning underveis i behandlingen av din sak. Det kan være detaljer som avgjør om du får rett til erstatning eller ikke.

Du kan melde saken selv til NPE. I så fall er du selv ansvarlig for å følge opp hele prosessen i NPE på egen hånd. Vår erfaring er at det kan ha avgjørende betydning for sakens utfall at du har advokat helt fra starten av prosessen.

Får du dekket utgifter til advokat?

NPE dekker som hovedregel ikke utgifter til advokat før det er akseptert at det foreligger en pasientskade som følge av feilbehandling eller at det foreligger ansvarsgrunnlag etter pasientskadelovens § 2 tredje ledd. Unntaket er når du ikke behersker norsk eller har andre utfordringer med kommunikasjon.

✔ Når det foreligger rett til erstatning, dekker NPE dine utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Ved klage til Pasientskadenemnda, dekkes som hovedregel ikke dine utgifter til advokat. Dersom Pasientskadenemnda omgjør NPEs vedtak, dekkes dine nødvendige utgifter til advokat.

Ved søksmål dekkes som utgangspunkt ikke dine utgifter til advokat. Mange har forsikring som dekker deler av egne utgifter til advokat.

Dersom din eller husstandens samlede inntekt er under et visst nivå, kan du også ha krav på fri rettshjelp. Vinner du frem i domstolen vil motparten normalt bli dømt til å dekke dine utgifter i forbindelse med søksmålet.

Hva gjør våre advokater for deg?

 • Du får hjelp med å utarbeide en skademelding til NPE.
 • Vi hjelper deg med å gjennomgå journaldokumentasjonen.
 • Vi kommenterer uttalelser fra sakkyndige og innklaget behandlingssted.
 • Du får hjelp med å utforme et erstatningskrav.
 • Vi kommentere et erstatningstilbud fra NPE.

Bli kjent med våre advokater i dag

"Mottok uvurderlig hjelp/oppfølging vedr min yrkesskadesak av Karin Pauline Gjerlaug. I forhold til opprinnelige tilbud fra forsikringsselskapet, mestret hun å øke oppgjøret med over 100%.

Igjen tusen takk til Advokat Gjerlaug for avgjørende innsats."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med NPE.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med NPE, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater