Erstatning for boligtilpasning

Design uten navn 2022 08 01 T150920 542

En personskade, enten det skyldes en bilulykke, pasientskade, eller andre forhold, kan føre til et behov for tilpasning av bolig for skadelidte. Dersom det er tale om en alvorlig personskade kan nødvendige utgifter for tilpasning av bolig utgjøre store beløp som det er viktig å få erstatning for.


En personskade krever ofte erfarne advokater som kan håndtere erstatningssaken overfor forsikringsselskapet. Dersom du blir skadet i en bilulykke eller arbeidsulykke, skal det ansvarlige forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Dersom du er påført en pasientskade skal Norsk pasientskadeerstatning dekke utgifter til juridisk bistand fra advokat i forbindelse med utmålingen av erstatningen.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/09/2021

Boligtilpasning

Erstatning for utgifter til boligtilpasning utgjør ofte en betydelig sum ved alvorlige personskader. Det er derfor viktig å være klar over muligheten for å få erstatning for dette. Utgangspunkter er at skadelidte har krav på full erstatning, verken mer eller mindre. Dette innebærer at også utgifter som er forårsaket av personskaden skal erstattes. Utgiftene må være nødvendige og rimelige.

Alvorlige personskader vil kunne medføre et behov for tilpasninger av egen bolig. Dette kan være for eksempel være tilrettelegging av tilkomst, trappeheis eller andre større endringer. Hvis personskaden innebærer at det er nødvendig med rullestol, vil det som regel også være nødvendig og rimelig at døråpninger utvides, dørterskler fjernes og i mange tilfeller at badet må utvides og tilpasses. Slike utgifter vil da kunne kreves erstattet fra den ansvarlige.

Eksempler fra domstolene

Det finnes mange eksempler fra domstolene på saker der skadelidte har fått store summer i erstatning for nødvendig boligtilpasning på grunn av personskaden.

I en alvorlig personskadesak som ble behandlet av Høyesterett i 1996 (Rt. 1996 s. 958) var det tale om et stort beløp som erstatning for nødvendig og rimelig ombygging av eksisterende bolig. Saken gjaldt en fødselsskade som førte til varig lammelse fra brystet og ned. Det var sannsynlig at skadelidte i fremtiden kunne bo i egen bolig, men ha behov for hjelp og pleie hele livet. Skadelidte ble tilkjent erstatning for boligtilpasning med 1 million kroner av lagmannsretten, og partene i saken inngikk forlik før Høyesterett avsa dom i saken.

En annen sak behandlet i Borgarting lagmannsrett i 2001 (RG. 2001 s. 1498) gjaldt en trebarnsfar som ble lam i armer og ben, etter utforkjøring med bil. To år etter ulykken ble han separert fra sin kone, og måtte anskaffe ny bolig. Lagmannsretten tilkjente erstatning med 1 million kroner for merutgifter ved oppføring og tilpasning av den nye boligen. I tillegg tilkjente lagmannsretten erstatning til skadelidte med kr. 600.000,- som var nødvendig å betale den tidligere ektefellen, for at hun ikke skulle være tvunget til å selge huset og flytte med alle barna til en rimeligere bolig i en annen kommune. Dette var nødvendig for at trebarnsfarens mulighet for samvær med barna ikke skulle bli vanskeliggjort i urimelig stor grad.

Et annet eksempel fra domstolene er en personskadesak fra Høyesterett avsagt i 2002 (rt. 2002 s. 1436). Saken gjaldt en trafikkulykke hvor en elleve år gammel jente var blitt påkjørt av en lastebil. Skadelidte ble, som følge av ulykken, varig lam fra skuldrene og ned. Hun måtte også amputere venstre ben. Den alvorlige ulykken og personskaden medførte et behov for tilpasning av både moren og faren sin bolig. I tillegg ble det lagt til grunn at skadelidte ville komme til å bo i egen bolig i fremtiden. Hun ville derfor komme til å ha utgifter i fremtiden for tilpasning av også denne boligen. Erstatningen for tilpasning av de ulike boligene ble fastsatt til betydelige beløp. Skadelidte ble tilkjent erstatning med kr. 180.000,- for rimelig og nødvendig tilpasning av farens bolig, kr. 546.600,- for tilpasning av morens bolig, og kr. 150.000,- for tilpasning av fremtidig egen bolig.

Disse sakene fra domstolene er bare noen få eksempler. De viser likevel at det i alvorlige personskadesaker kan bli tale om meget betydelig erstatningsbeløp for tilpasning av bolig. Det er derfor særdeles viktig å få kartlagt behovet for dette, og hvilken tilrettelegging og tilpasning som er rimelig og nødvendig i det konkrete tilfellet.

Sakkyndig vurdering

Som hovedregel vil det i slike saker være nødvendig å innhente en sakkyndig vurdering i saken, og valg av spesialist i den forbindelse kan være av vesentlig betydning for saken. Våre advokater har erfaring fra personskadesaker som krever sakkyndig vurdering, og vil bistå med å finne frem til dyktige spesialister på det aktuelle medisinske feltet. Dette vil kunne bidra til at du oppnår den erstatningen du har krav på.

Personskadesaker byr følgelig ofte på kompliserte medisinske- og juridiske vurderinger. Det er også særlig viktig å vite hvordan forsikringsselskapene vurderer en personskade. Hos personskadeadvokater.no vil vi gi deg prioritet, og sørge for at du får riktig erstatning til rett tid.

Som nevnt, skal utgiftene til bistand fra advokat dekkes av det ansvarlige forsikringsselskapet, på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater