Lavenergi

Selv små ulykker kan medføre personskade. En typisk lavenergiulykke vil være dersom man blir påkjørt bakfra av annen bil i lav fart mens egen bil står i ro. Dersom du har langvarige plager etter en ulykke med lavenergi, bør du få avklart om du har krav på erstatning.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
15/09/2016

Ulykker defineres som lavenergi dersom en eller flere av bilene som var involvert i ulykken hadde lav fart, eller stod stille. En typisk lavenergiulykke vil være dersom man blir påkjørt bakfra av annen bil i lav fart mens egen bil står i ro slik at man får en nakkeslengskade.

Erstatning og skadeevne

For at en lavenergiulykke skal gi rett til erstatning, må ulykken ha skadeevne, dvs. at det må ha vært nok krefter i ulykken til at personskade kan oppstå.

Omfanget/størrelsen på kollisjonskreftene vil også ha betydning for andre vurderinger og avgjørelser som må tas i saken. Det vil særlig ha betydning for vurderingen av årsakssammenheng. Årsakssammenheng er et vilkår for å få erstatning, og utredningen av kollisjonskreftene kan derfor få stor betydning for erstatningssaken.

Melding til forsikringsselskapet

Når en laveneregiulykke (med personskade) meldes inn til forsikringsselskapet, kan det være nødvendig å utrede hvor store krefter som har vært involvert i ulykken. Dokumentasjon og opplysninger om ulykken, som skadeomfanget på bilen, antatt fart, føreforhold o.l., vil kunne sendes til et ingeniørfirma som beregner hvor stor kraft bilen(e) har vært utsatt for i trafikkulykken.

Vurdering av krefter utløst i ulykken må nødvendigvis bero på skjønn. Vår erfaring er at ingeniører kan vurdere en trafikkulykke forskjellig. Det kan følgelig være nødvendig å engasjere flere ingeniører til å kvalitetssikre rapporten fra den ingeniøren som har vært engasjert.

Bistand fra advokat

Codex Advokat Oslo har lang erfaring med lavenergiulykker, og kjenner til hvilke ingeniører som gjør gode vurderinger i erstatningssaker. Ulykker med lavenergi er jevnlig oppe til vurdering i domstolen, og det er dermed omfattende rettspraksis på dette området.

Rettspraksis viser at man skal være forsiktig med å legge til grunn en nedre grense for hvor mye krefter som må ha virket i ulykken før personskade kan oppstå, og at det må gjøres en helt konkret og individuell vurdering i det enkelte tilfelle. Dette blant annet fordi ingeniørrapporten måler krefter som virker på bilen, og ikke nødvendigvis på personen inne i bilen.

Skadelidtes sitteposisjon, bruk av bilbelte, konstruksjonen på bilen, og individuelle forhold, kan være momenter som har betydning for om en trafikkulykke med lavenergi medfører personskade. Dersom du har plager etter en trafikkulykke anbefaler vi at du tar kontakt med en av våre advokater ,som har lang erfaring med lavenergiulykker, og kan bistå deg i din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater