Terrorofre får ikke full erstatning

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/07/2020

Ugjerningene som ble begått i Oslo den 22. juli 2011 savner sidestykke i norsk etterkrigshistorie, og var ubeskrivelig dramatisk for dem som ble direkte berørt. I tillegg til de direkte fysiske og psykiske plagene etter terrorangrepene, vil flere av ofrene ha økonomiske tap som vil bli stående udekket. Vi i Personskadeadvokater.no ønsket å rette søkelys på dette problemet, og henvendte oss i den sammenheng til TV2, som hadde innslag om dette i nyhetssending 07.08.2011.

De som ble offer for bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet og skytingen på Utøya er voldsofre, både de som fysisk ble rammet og de som er traumatisert som følge av hendelsene. Disse vil kunne gjøre krav på erstatning.

Det er svært mange som vil kunne gjøre krav på erstatning, og det er klart at mannen som utførte terrorhandlingene aldri vil ha penger til å gjøre opp for seg. Ofrene og deres pårørende er derfor henvist til den statlige ordningen for voldsoffererstatning.

Voldsoffererstatningsordningen har et øvre tak i erstatningsutbetalingene på 40 ganger grunnbeløpet per skadetilfelle. Pr. i dag utgjør dette kr 3.168.640,-. En ung, ressursterk person som ville hatt hele sitt yrkesliv foran seg, vil etter all sannsynlighet ha et større tap enn hva Kontoret for Voldsoffererstatning vil utbetale. Dette gir vedkommende et økonomisk tap i tillegg til de fysiske og psykiske plagene terrorofferet allerede skal slite med.

Vi bistår en rekke skadelidte, og vår erfaring viser at sterkt skadde unge personer ofte har et tap som langt overstiger 3,1 millioner kroner. Vi har fremforhandlet erstatning på over 10 millioner kroner for sterkt skadde barn og ungdommer. Dermed vil de overlevende som er hardest rammet ikke få dekket sitt fulle tap.

Videre er det slik at barn under 16 år får utmålt sitt inntektstap og menerstatning etter standardregler som utelukkende er basert på medisinsk invaliditet, i stedet for en individuell utmåling. Ungdommene som deltok på sommerleiren på Utøya er resurssterke, ved individuelt utmålt erstatning skal dette legges til grunn. Dette betyr at to ungdommer som er like sterkt skadet, så vil den personen som er over 16 år få full erstatning, mens den som er under 16 år ikke vil få det.

Vi er opptatt av at ofrene skal få dekket mest mulig av sitt tap, og vil derfor prøve å sette søkelyset på dette problemet som vi ser vil bli aktuelt. Det er i tiden nå, rett etter ugjerningene, at det kan være størst politisk vilje til å gjøre noe med erstatningsordningen slik at ofrene ikke lider ytterligere.


Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater