Arbeidsuførhet ved yrkesskade - Hva er dine rettigheter?

En dame sender pappesker videre til en mann som skal laste de inn i en varebil. Foto

Hvis du blir arbeidsufør på grunn av yrkesskade eller yrkessykdom, kan du ha rett på både trygdeytelser fra NAV og erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Utgangspunktet er at du skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
15/03/2023

Hvilke særfordeler har du fra Nav etter arbeidsuførhet?

Ved arbeidsuførhet ved yrkesskade har du rett til særfordeler fra Nav.

Skulle du ikke komme tilbake i arbeid etter at maksimal tid for sykepenger er utløpt, gis man utvidete rettigheter til aap-stønad ved en yrkesskade. Grunnlaget for aap-stønad kan også bli beregnet etter særlig gunstige regler hvis arbeidsuførheten skyldes yrkesskade.

Ved yrkesskade får man også lavere egenandeler til medisinsk behandling og utstyr, og bedre rettigheter til sykepenger og AAP.

Får du øvrige utgifter eller tap utover dekningen fra Nav, skal kravet rettes arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Yrkesskadeforsikringsloven: Hva dekker den ved arbeidsuførhet?

Yrkesskadeforsikringsloven er en lovpålagt erstatningsordning, i likhet med pasientskadesaker og trafikkskader.

Yrkesskadeforsikringsloven kommer som et supplement til yrkesskadedekningen i folketrygdloven, begge regelsett kommer til anvendelse der man har vært utsatt for en arbeidsulykke. Den opprinnelige begrunnelsen for yrkesskadeforsikringsloven er at den ekstra faren som arbeidsgiver utsetter seg for i arbeid for andre, skal nyte et erstatningsrettslig vern.

Utgangspunktet er at du skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

For å få dekket ditt tap ved arbeidsuførhet ved yrkesskade, må det foreligge tilstrekkelig årsakssammenheng mellom ulykken du var utsatt for og skaden, og mellom skaden og ditt økonomiske tap. Årsakssammenhengen må vurderes individuelt i hver enkelt sak.

Som regel er det flere nødvendige årsaker til en varig tilstand etter en skade, og man må da vurdere hvordan yrkesskaden står i forhold til dine varige plager og tap, og hvordan yrkesskaden forholder seg til øvrige mulige årsaker til arbeidsuførhet.

Betingelseslæren

Erstatningsretten bygger på den såkalte betingelseslæren. Dette gjelder også for pasientskadesaker og trafikkskader. Betingelseslæren er hovedregelen i norsk erstatningsrett for å kunne fastslå årsakssammenheng og pålegge ansvarlig skadevolder et erstatningsansvar.

Betingelseslæren innebærer at det kan være flere årsaker som medfører erstatningsansvar – det kan være flere "nødvendige betingelser". Hver av de ansvarlige blir da som hovedregel ansvarlig for hele skaden, og den skadelidte kan velge hvem kravet skal rettes mot. Det kan dermed være flere som blir erstatningsansvarlig for samme skade.

Sårbarhetsvern

En viktig grunnregel er at skadevolder skal ta skadelidte som han eller hun "er". Det vil si at personer med en særlig sårbarhet for skade ikke skal ha et dårligere erstatningsrettslig vern enn andre, friskere personer. For yrkesskader fremkommer sårbarhetsvernet også i selve loven.

Årsakssammenheng

I tillegg til faktisk årsakssammenheng må årsakssammenhengen anses for å være påregnelig og rimelig. Selv om det foreligger faktisk årsakssammenheng, må skadefølgen være tilstrekkelig nær og påregnelig for å kunne pålegge skadevolder et ansvar.

I trygderetten og forsikringsretten benytter man læren om hovedårsak, for å vurdere om det foreligger årsakssammenheng. Læren om hovedårsak innebærer at hovedårsaken til skaden bærer ansvaret alene. Hvis skaden er et resultat av flere nødvendige årsaker, legger man altså hele ansvaret på hovedårsaken. Hovedårsakslæren oppstiller dermed et strengere vilkår for å pålegge ansvar enn etter betingelseslæren.

Dette kan innebære at vurderingen som Nav gjør i vurderingen av din arbeidsuførhet, kan ikke nødvendigvis er den samme vurderingen forsikringselskapet gjør når man vurderer sammenhengen mellom arbeidsuførhet og yrkesskade.

Som vist til ovenfor, kan vurderingen av om det foreligger årsakssammenheng by på komplekse vurderinger.

Ved krav om yrkesskadeerstatning skal forsikringsselskapet som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand direkte.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Nils

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater