Idrettsskade som yrkesskade

Er du profesjonell idrettsutøver og blir skadet på arbeid, enten på kamp eller på trening, kan du ha krav på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. I denne artikkelen redegjør vi for hvordan en idrettsskade kan være en yrkesskade og hvilke rettigheter du som profesjonell idrettsutøver har ved yrkesskader.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
25/09/2019

Har idrettsutøvere yrkesskadeforsikring?

Som ansatt idrettsutøver har du etter loven de samme rettighetene som andre ansatte ved skader eller ulykker som oppstår i arbeidstiden.

Alle arbeidsgivere, inkludert idrettsklubber og lag, plikter å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikringsordning som fremgår av yrkesskadeforsikringsloven. Som profesjonell idrettsutøver, ansatt i en idrettsklubb eller et lag, skal du som arbeidstaker ikke stilles dårligere enn andre ansatte.

Det må være yrkesrelatert ulykke eller sykdom

For at noe skal være en yrkesskade må det dreie seg om en arbeidsulykke eller en yrkessykdom.

I tillegg kan skader som har oppstått ved påkjenning eller belastning over en tidsbegrenset periode være en yrkesskade.

Hva er en arbeidsulykke?

For at noe skal være en arbeidsulykke må hendelsen for det første være en ulykke. I folketrygdloven § 13-3 annet og tredje ledd oppstilles det to vilkår for at noe skal være en ulykke:

  1. Hendelsen må ha skjedd plutselig eller uventet.
  2. Det må være en “ytre hending”. En ytre hending er når noe utenfor kroppen forårsaker ulykken.

Ulykkeshendelsen må i tillegg oppfylle tre ytterligere vilkår. Den må ha oppstått

  1. I arbeid
  2. I arbeidstiden
  3. På arbeidsstedet

Alle disse vilkårene må være oppfylt for at en ulykke skal være en arbeidsulykke.

Hva er en yrkessykdom?

Også yrkesrelaterte sykdommer som står i sammenheng med ditt arbeid som idrettsutøver nyter et erstatningsrettslig vern.

Et praktisk eksempel kan være allergier for stoffer, substanser eller tøy som er nødvendige i din idrettsgren, og hvor utvikling av allergien eller sykdommen skyldes eksponering du har fått i arbeid.

En konkret vurdering

Ikke alle hendelser på arbeid omfattes av yrkesskadeforsikringsloven. Det må gjøres en konkret vurdering om hendelsen tilfredsstiller de kravene som oppstilles for å være en arbeidsulykke, yrkessykdom eller belastningsskade.

Når er en idrettsskade en yrkesskade?

En forskjell mellom idrettsutøvere og andre ansatte, er at arbeidet man utfører ofte innebærer en risiko for skade.

Et klassisk spørsmål har vært om idrettsskader som yrkesskader i en viss utstrekning må "aksepteres" av utøveren, og som ikke nødvendigvis ga rett til erstatning.

Rettspraksis og teori har slått fast at det gjelder et såkalt differensiert ulykkesbegrep ved vurdering av idrettsskader som yrkesskade. Sentralt står vurderingen av om ulykken eller skaden må anses å være en normal utøvelse av yrket som idrettsutøver.

Rettspraksis har lagt vekt på blant annet hvilken type idrett det er snakk om, hvilke påkjenninger og belastninger man normalt må forvente i den aktuelle idretten og om man har hatt anledning til å avverge eventuell skade.

Vurderingen må gjøres konkret i hvert enkelt tilfelle.

Et eksempel: fotballspiller

Høyesterett tok i 2006 stilling til om en fotballspiller hadde krav på få godkjent en alvorlig takling på banen som en yrkesskade. Her kom Høyesterett frem til at ikke alle taklinger i profesjonell fotball var å anse som en arbeidsulykke.

Risikoen for skader som profesjonell fotballspiller var å anse som betydelig, og det måtte gjøres en konkret vurdering om hvor vesentlig hendelsen avvek fra det som normalt må forventes som fotballspiller.

I denne saken kom Høyesterett til at taklingen var å anse som en yrkesskade.

Hva må jeg gjøre dersom jeg blir skadet?

Det er viktig at skaden meldes både til Nav og til arbeidsgivers forsikringsselskap. Dette bør gjøres så fort som mulig etter ulykken, også i tilfeller hvor man ikke vet om skaden vil bli varig. Mer om erstatning ved yrkesskade leser du i vår guide til yrkesskade.

Codex bistår deg som er skadet idrettsutøver

GODT Å VITE!

Ved krav om yrkesskadeerstatning ved idrettsskade skal forsikringsselskapet som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand direkte.

Erstatningskrav etter yrkesskadeforsikringsloven byr ofte på kompliserte vurderinger. Vurderinger av idrettsskade som yrkesskade kan by på særskilte problemer.

Vi i Codex Advokat er spesialister på erstatningskrav ved yrkesskader, og har 20 års erfaring på området.

Eksempelvis hjelper vi deg med å klargjøre følgende punkter:

  • Om skaden din omfattes av yrkesskadeforsikringen
  • Om skaden din er en belastningsskade eller følge av en ulykke
  • Om skadehendelsen var en følge av ordinær risiko eller om den avvek fra det ordinære

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater