Loss of license Nordsjøen

Design uten navn 43

For å kunne arbeide i Nordsjøen kreves det at man oppfyller helsekrav og har gyldig helseattest. Oppfyller man ikke de medisinske kravene til helse for å arbeide i Nordsjøen så mister man sin helseattest, og får ikke lenger utføre arbeid i Nordsjøen. Det kan være mange grunner til at man mister sin helseattest. Man kan være utsatt for en arbeidsulykke, en fritidsulykke eller man kan bli rammet av naturlig sykdom.


En del som arbeider i Nordsjøen har høyere inntekter enn personer som arbeider i tilsvarende stillinger på land. Tap av helseattest og sitt yrke i Nordsjøen vil for mange kunne føre til et stort inntektstap. Loss of license, eller lisensforsikring, er en forsikring som skal motvirke de økonomiske konsekvensene det er å miste sin helseattest og sin jobb i Nordsjøen.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
11/01/2022

Bakgrunnen

Blir man utsatt for en arbeidsulykke, en fritidsulykke eller blir rammet av naturlig sykdom kan dette få store konsekvenser.
Bakgrunnen for helsekrav for å kunne arbeide i Nordsjøen er at man ikke skal ha sykdom/skader som kan gjøre personen uskikket til arbeid mens personen er på jobb i Nordsjøen, og heller ikke ha sykdom/skader som kan representere en fare for andre på plattformen.

Forsikringsdekningen Loss of license Nordsjøen ble laget fordi man så at det kunne være økonomisk vanskelig å miste sin helseattest og dermed også sitt arbeid i Nordsjøen.

Loss of license forsikring tilbys også for andre yrkesgrupper som f.eks. sjømenn eller piloter.

Hva får man utbetalt i erstatning under en Loss of license Nordsjøen?

Vanligvis er forsikringssummen i en lisensforsikring angitt som et vist antall ganger G hvor G står for folketrygdens grunnbeløp. For eksempel kan forsikringssummen var angitt som 40G.

I en del Loss of license forsikringer er det grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet som skal legges til grunn ved beregning av forsikringssummen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å se over vilkårene slik at du får den erstatningen du har krav på.

Forsikringssummene i de ulike Loss of license Nordsjøen forsikringene varierer. Du bør derfor undersøke hva forsikringssummen i din Loss of license Nordsjøen forsikring er. Dersom du synes forsikringssummen er for lav, kan du tegne tilleggsforsikring.

Hvilke vilkår man må oppfylle for å kunne tegne Loss of license Nordsjøen?

For å få tegnet Loss of license Nordsjøen er det krav om at man har gyldig helseattest når forsikringen tegnes, og således er skikket til arbeid i Nordsjøen. En del lisensforsikringer har også andre krav som alder, samt ansettelse i Nordsjøen osv.

Ønsker du å tegne Loss of license Nordsjøen forsikring så ta kontakt med et forsikringsselskap som tilbyr Loss of license forsikring og undersøk hvilke vilkår som gjelder for å få tegnet forsikringen.

Hva gjør du om du mister din helseattest?

Mister du din helseattest og er dekket under en Loss of license Nordsjøen så send skriftlig melding til forsikringsselskapet hvor forsikringen er tegnet og informer om at du har tapt din helseattest. Meldingen sender du så snart som mulig.

Det er viktig å være klar over at du kan tape din rett på erstatning under en lisensforsikring dersom du melder om tap av helseattest for sent.

Varig tap av helseattest

For å ha rett på erstatning under en Loss of license Nordsjøen ved arbeid i Nordsjøen er det krav om at man har tapt helseattesten varig.

Har man bare midlertid fått inndratt sin helseattest utbetales ikke Loss of license Nordsjøen.

Forsikringsselskapet gjør en vurdering av om helseattesten er varig tapt eller ikke. Mener forsikringsselskapet at du ikke varig har tapt din helseattest så bør du ta kontakt med advokat for en vurdering av rettmessigheten av avslaget. Vi har ved flere anledninger opplev at forsikringsselskapet har gjort feil ved vurderingen av om helseattesten er varig tapt, og feilaktig avslått utbetaling under Loss of license Nordsjøen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere om vilkårene for å få utbetalt erstatning er oppfylt slik at du får den erstatningen du har krav på.

Hvem bør ha en Loss of license Nordsjøen?

Har du et yrke i Nordsjøen som krever helseattest for å utføre yrket bør du ha en Loss of license forsikring. Forsikringen kan enten være tegnet av deg eller din arbeidsgiver.

Godt å vite

En del arbeidsgivere er i tariffavtale pålagt å tegne Loss of license Nordsjøen forsikring for sine ansatte.

Reservasjoner i Loss of license Nordsjøen

En del Loss of license forsikringer har tatt inn reservasjon mot å dekke tap av helseattest som inntrer innen en viss tid fra forsikringen ble tegnet, og som skyldes sykdom som må antas at forsikrede kjente til ved tegning av forsikringen.

Dersom du har fått avslag på Loss of license Nordsjøen med en slik begrunnelse, bør du ta kontakt med advokat for en vurdering av om avslaget er korrekt. Finansklagenemnda uttalte i slutten av 2014 at en slik karensklausul inntatt i Loss of license forsikringsvilkårene til en pilot ikke kunne gjøres gjeldende.

Samordning ved yrkesskade

I Norge er alle arbeidsgivere lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte som dekker skader arbeidstakere kan bli påført ved arbeidsulykker og/eller yrkessykdommer.

Har du en Loss of license Nordsjøen forsikring finansiert av din arbeidsgiver så samordnes den normalt med yrkesskadeforsikringen. Det vil at summen du får utbetalt under Loss of license Nordsjøen kommer til fradrag i erstatningen du eventuelt har krav på under den lovpålagte yrkesskadeforsikringen.

Bruk av advokat

Normalt dekkes ikke utgifter for bruk av advokat under en Loss of license Nordsjøen forsikring. Har du mistet din helseattest og opplever problemer med å få utbetalt en lisensforsikring så anbefaler vi imidlertid at du tar kontakt med advokat for bistand.

Godt å vite

Dersom du har mistet din helseattest som følge av en yrkesskade eller yrkessykdom kan du likevel ha krav på å få dekket advokatutgifter.

Får du avslag på utbetaling av en Loss of license Nordsjøen forsikring anbefales det at du tar kontakt med advokat for vurdering av om avslaget. Vi har stor erfaring innenfor området og bistår deg gjerne.

Hva gjør vi for deg?

- Du får hjelp med å melde krav om erstatning for tapt helseattest innenfor de gitte frister.

- Du får hjelp med å beregne korrekt erstatning.

- Du får hjelp med å påklage avslag på erstatning for tapt helseattest.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Natalie

"Ved kontakt med Codex Advokat Oslo AS fikk jeg fra første henvendelse meget god og profesjonell oppfølging, via hyggelig kundeservice, som etter en kort historikk satte meg i kontakt med en dyktig advokat hos dem.

Jeg ble møtt med respekt og tillitt og fikk som klient oppfølgende tilbakemeldinger underveis, noe som gjorde meg trygg som klient.

Jeg kan anbefale dette advokatfirmaet og gir de 5 stjerner på grunn av faglig dyktighet / god informasjon underveis og ikke minst den respekt / tillitt en blir møtt med som klient."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør jeg velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater